Polska pomoc

 

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Svanetia jest regionem wysokogórskim. Na jego terenie położone są Góry Svaneckie gdzie dostępnych jest wiele tras turystycznych. Tylko część tras jest opisana i oznakowana. Svanetia z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Regionalny potencjał turystyki zimowej również się rozwija.

Wraz z liczbą turystów rośnie też liczba wypadków z ich udziałem. Turyści przybywają w góry Svanteii często nieprzygotowani, nie znają tras, nie mają odpowiedniego sprzętu ani doświadczenia. W sezonie zimowym wielometrowe pokłady śniegu stwarzają poważne zagrożenia lawinowe. Jednostkami, które reagują w przypadku zagrożeń, incydentów czy katastrof w regionie są służby ratownicze umiejscowione w Mestii. Na rynku funkcjonują również przewodnicy górscy, którzy deklarują chęć swojej aktywność, jako ochotnicy – zdarza się, że w wolnym czasie wspierają działania ratowników. Jest to potencjalna grupa do budowania ochotniczego pogotowia ratunkowego. Pracujący ratownicy są niedoposażeni i nieprzeszkoleni. Nie są nauczeni pracy w grupie, nie są zaznajomieni z rozwiązaniami metodologicznymi i technicznymi a jedynie siłowymi, mają słaby poziom nawigowania, problemy z budowaniem podstawowych układów wyciągowych, uwalnianiem ze stanowiska, nie są nauczeni pracy z asekuracją.

Beneficjentem bezpośrednim projektu była administracja lokalna regionu Svanetia (Mestii) oraz podległe administracji publicznej służby ratownicze.

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Działania realizowane były w regionie Svanetia w Gruzji: szkolenia teoretyczne oraz część szkolenia praktycznego w mieście Mestia, druga część szkolenia praktycznego w terenie.

Głównym celem projektu jest wsparcie administracji w regionie Svanetia w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak również wzrost zdolności operacyjnych służb ratowniczych ze względu na brak struktur ratownictwa górskiego w regionie i kraju, brak wyszkolenia wysokogórskiego oraz medycznego pracowników ratownictwa, brak podstawowego sprzętu ratownictwa górskiego.

Cel projektu został zrealizowany poprzez następujące działania:

  1. Analizę stanu obecnego służb ratowniczych w Svanetii.
  2. Szkolenie przedstawicieli służb ratowniczych: teoretyczne i praktyczne, w celu podniesienia i standaryzacji ich zdolności operacyjnych; szkolenie wspierające uformowanie ochotniczej grupy ratowniczej.
  3. Wsparcie doposażenia poszczególnych służb ratowniczych.
  4. Warsztaty - wypracowanie planów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wymiana doświadczeń w kwestii reagowania, zarządzania kryzysowego i funkcjonowania ochotniczego ratownictwa górskiego.

Projekt przyczynił się do realizacji priorytetu: Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej. Jego realizatorem była Fundacja ICAD oraz partnerzy lokalni: Administracja Miasta Mestia, oraz NGO „Centrum Turystyczne Svanetia”.

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – Region Svanetia

Wśród przeprowadzonych działań można wymienić:

  1. Teoretyczne i praktyczne szkolenie przedstawicieli poszczególnych służb ratowniczych.
  2. Pomoc w doposażeniu poszczególnych służb ratowniczych.
  3. Opracowanie modeli reagowania kryzysowego oraz funkcjonowania Ochotniczego Pogotowia Ratownictwa Górskiego dla służb ratowniczych w regionie Svanetii.
  4. Stworzenie zalążka Ochotniczego Pogotowia Ratownictwa Górskiego.

Podczas projektu nastąpiła weryfikacja: zasad funkcjonowania miejscowych służb ratowniczych, posiadanego sprzętu, poziomu umiejętności ich pracowników. Pełny obraz ratownictwa górskiego w regionie został opisany w przygotowanym raporcie.

Dzięki podjętym działaniom nastąpiło podniesienie kwalifikacji i zdolności operacyjnych pracowników tych jednostek ratowniczych poprzez szkolenia praktyczne i teoretyczne. Uzupełniony został także podstawowy sprzęt znajdujący się na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

Stworzono również zalążek Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii, który został sformalizowany przez samych zainteresowanych (www.safemountaingeo.org).

Ponadto pod postacią wystawy zdjęć przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą pracy ratowników górskich.