Polska pomoc

 

Innowacyjne eko-technologie i techniki dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii

Miejscem projektu jest Mołdawia, obszar północno-zachodni, dwa wybrane regiony (odpowiedniki powiatów) Drochia i Falesti. Region Drochia to 27 gmin zamieszkiwanych przez 90 tys. osób, a region Falesti 32 gminy i 92 tys. mieszkańców. Na wybranym terenie znajduje się ok 20 tys. gospodarstw rolnych. Do udziału w projekcie będą zaproszeni rolnicy małorolni (gospodarstwa do 20 ha). Największe zainteresowanie realizacją działań przewidzianych w projekcie przejawią gminy: Chetrosu, Tarigrad, Hasnaseni, Zgurita, Cotova, Pervomaiscoe (region Drochia) oraz Pruteni, Glinjeni, Hiliuti, Marandeni, Risipeni, Albinetul (region Falesti).

Rolnictwo w Mołdawii generuje negatywne skutki tj. nadmierne stosowanie pestycydów i nawozów, które zanieczyszczają wodę i glebę, a produkty pochodzące z takich upraw zawierają ich pozostałości. Partner ORMAX zbadał w regionie Drochia (projekt „Safe water and sanitation for all”) 570 studni, w 75% z nich woda zawierała azotany powyżej dozwolonej normy. W rejonie Falesti badania 50 studni przeprowadzone przez organizacje pozarządową CUTEZATORUL wykazały azotany, azotyny, amoniak; w niektórych normy były przekroczone dziesięciokrotnie. Jak wykazują badania, 80% studni w kraju jest zanieczyszczonych, azotany są także obecne w rzekach, co m.in. powoduje wzrost zachorowań na raka.

Działania zaplanowane w projekcie wprowadzają sprawdzone w Polsce rozwiązania i know-how, pomogą w skali dwóch regionów podnieść poziom wiedzy i świadomości aby przekonać w sposób praktyczny do ekologicznych metod prowadzenia gospodarstw rolnych.

Innowacyjne eko-technologie i techniki dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii

Projekt stawia sobie za cel poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych oraz jakości gleby i powietrza dzięki wdrożeniu „eko-rozwiązań” i zrównoważonych metod upraw w gospodarstwach rolnych w regionach Drochia i Falestii. Mołdawskie rolnictwo boryka się z degradacją gleb i zanieczyszczeniem środowiska.

Rekrutacja rolników odbędzie się w porozumieniu z ośrodkami doradztwa rolniczego z regionu Falesti i Drochia, przedstawicielami władz regionalnych i lokalnymi członkami krajowej Federacji Organizacji Rolniczych AGROINFORM, do której należy partner Cutezatorul. Ostatecznie wybranych będzie 10 gospodarstw (5 z Drochia i 5 z Falesti), które skorzystają ze szkoleń, wyjazdu studyjnego i wsparcia inwestycyjnego. Kolejnych 40 gospodarstw (po 20 z każdego regionu) otrzyma kompleksowe wsparcie poprzez udział w szkoleniach, co umożliwi im samodzielne wdrożenie niektórych z promowanych technik i technologii.

Szkolenia będą dotyczyły technologii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz technik odpowiedniej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej. W zakresie OZE przeprowadzone zostaną szkolenia o rozproszonej energetyce i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz montażu paneli słonecznych. Powstaną również wzorcowe instalacje paneli słonecznych oraz prądotwórcze-ogniw fotowoltaicznych i wiatraków przydomowych.

Drugim tematem szkoleń będzie gospodarka odpadami i wodno-ściekowa w gospodarstwach oraz wykorzystanie jej do zwiększenia wydajności produkcji rolnej i polepszenia sytuacji sanitarnej w tym jakości wód. Przeprowadzone zostaną szkolenia na temat kompostowania i wykorzystania odpadów i odchodów zwierzęcych oraz technologii toalet suchych rozdzielnych i biofiltrów. Bezpośrednio przeszkolonych zostanie 50 rolników (25 z każdego regionu). Powstanie również 10 modelowych inwestycji w 10 gospodarstwach rolnych – obejmujących wprowadzenie do instalacji prądotwórczych energii odnawialnej (10 sztuk) oraz 2 paneli solarnych (panele zmontowane podczas szkolenia o OZE), płyt obornikowych lub kompostowników (10 sztuk) oraz toalet rozdzielnych (10 sztuk) i biofiltrów (2 biofiltry zbudowane podczas szkolenia o biofiltrach).

Innowacyjne eko-technologie i techniki dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii

Dzięki projektowi udało się podnieść poziom wiedzy i świadomości rolników w obszarze ekotechnologii oraz przekonać wielu z nich do ekologicznych metod prowadzenia gospodarstw rolnych. Jedenaście gospodarstw rolnych zostało wyposażonych w „eko-rozwiązania”, takie jak: ogniwa fotowoltaiczne i wiatraki, panele solarne, płyty obornikowe, kompostowniki, ekotoalety oraz biofiltry. Ponadto, 50 rolników przeszkolono w zakresie odnawialnych źródeł energii, podstaw instalacji paneli, budowy i użytkowania toalet ekosan, biofiltrów i technik kompostowania.

Wprowadzenie technologii odnawialnych źródeł energii zmniejszy wydatki na prąd i ogrzewanie oraz wykorzystanie gazu, węgla i drzewa, tym samym polepszy ekonomiczną sytuację gospodarstw. Dzięki zainstalowaniu ekotoalet, poprawiły się z dnia na dzień warunki sanitarne w gospodarstwach, a w rezultacie zmniejszy się zanieczyszczenie wody i gleby. Odpowiednie kompostowanie zmniejszy zanieczyszczenie gleb i nauczy wykorzystywania odpadów rolniczych. Wszystkie te działania poprawią stan środowiska i polepszą sytuację ekonomiczną gospodarstw.