Polska pomoc

 

Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego

Szczególnie ważne dla rozwoju ekonomicznego regionów wiejskich w Mołdawii są działania związane z rozwojem: przedsiębiorczości indywidualnej (w szczególności modelowych, innowacyjnych, dochodowych gospodarstw rodzinnych), spółdzielczości (szczególnie w zakresie usług rolniczych i tworzenia potencjału przyszłych grup producenckich) oraz wsparcia doradztwa rolniczego. Wszystkie ww. działania są jednym z priorytetów władz Mołdawii w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Odpowiednie programy są przygotowywane i koordynowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy wsparciu Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, EBOiRu, UNDP i innych zagranicznych organizacji pomocowych jak EU, USAID, GIZ, SIDA, ADA. Pilotażowe programy są przyjmowane do realizacji przez nowo powstałe Agencje Rozwoju Regionalnego przy współpracy między innymi z Ministerstwem Rolnictwa.

W latach 2009-2011 Fundacja księcia Konstantego Ostrogskiego i Fundacja Wschód zrealizowały w Mołdawii 6 wzajemnie uzupełniających się projektów w zakresie rozwoju rolnictwa współfinansowanych z programu MSZ Polska Pomoc. Trzyletni program wsparcia rolników – drobnych producentów mleka (zrzeszonych w 3 spółdzielniach rolniczych) objął swoim zasięgiem 16 wsi, około 1300 rodzin rolniczych (ponad 4000 osób), wpłynął na podniesienie ich dochodów ze sprzedaży mleka o blisko 100% i stworzył docelowo ponad 40 miejsc pracy w punktach skupu, przetwórstwa, transporcie i usługach rolniczych. Efekty projektów były szeroko omawiane na krajowym Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii, przedstawiane i komentowane w TV, radiu i lokalnej prasie.

Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego

Do wspólnej realizacji projektu została stworzona koalicja polskich organizacji pozarządowych posiadająca kilkuletnie praktyczne doświadczenia w pracy w Mołdawii. W jej skład weszły: Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego, Fundacja Wschód, oraz Podlaska Stacja Przyrodnicza "NAREW". Koncepcja współpracy polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości każdego z partnerów projektu i uzyskania efektu synergii w celu jak najlepszej realizacji wspólnego projektu rozwojowego.

Organizacją partnerską w Mołdawii jest Krajowa Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich (ACSA) prowadząc od 1995 roku szeroką działalność szkoleniowo-oświatową oraz wspomagając dziesiątki projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, promocji nowych technologii w rolnictwie i przetwórstwie oraz posiadającą ogromne doświadczenie w zakresie wyboru potencjalnych partnerów lokalnych w zakresie wdrażania projektów rozwojowych.

Projekt skierowany jest do 7 gospodarstw rolnych (24 osoby) i 34 osób zatrudnionych w  nowo powstałych 9 punktach usług rolniczych. W jego ramach przewidziano:

  • utworzenie 7 nowatorskich inicjatyw promujących modelowe, wysokodochodowe formy gospodarowania w regionach wiejskich Mołdawii (w zakresie hodowli cieląt, upraw truskawek i warzyw szklarniowych);
  • stworzenie 9 pilotażowych, lokalnych punktów usług rolniczych będących wsparciem istniejących spółdzielni rolniczych i powstających grup producenckich (w zakresie budowy chłodni, sortowni, produkcji pasz, usług mechanizacji rolnictwa, skupu i przetwórstwa mleka, produkcji nawozów organicznych etc.).

Ponadto podjęte działania stanowić będą wsparcie dla procesu tworzenia systemu doradztwa rolniczego i rozszerzeniu bazy doradców/ekspertów prowadzących samodzielną działalność rolniczą.

Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego

Modelowe gospodarstwa we wsiach: Carahasani, Scumpia, Mitoc, Gura Bicului, Bursuc, Braviceni i Ignatei mają wspomóc rozwój małej przedsiębiorczości (być łatwym przykładem do naśladowania), natomiast sieć usług rolniczych (wspomagająca rolników) powinna tworzyć potencjał rozwoju spółdzielczości i grup producenckich. Jednocześnie lokalni liderzy projektów będą rozwijać sieć doświadczonych praktyków gotowych przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie innym zainteresowanym (wsparcia doradztwa rolniczego).