Polska pomoc

Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego

Szczególnie ważne dla rozwoju ekonomicznego regionów wiejskich w Mołdawii jest podjęcie działania przyczyniające się do pobudzenia i rozwoju rolnictwa w tym: przedsiębiorczości indywidualnej (w szczególności modelowych, innowacyjnych, dochodowych gospodarstw rodzinnych), spółdzielczości (szczególnie w zakresie usług rolniczych i tworzenia potencjału przyszłych grup producenckich) oraz wsparcia doradztwa rolniczego.

Projekt wdrożony przy współpracy 3 organizacji Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Fundację „Wschód” oraz Podlaską Stację Przyrodniczą „NAREW” pozwolił na przekazanie wymiernej pomocy w ww. zakresie.

Dzięki projektowi powstało 16 modelowych, innowacyjnych form prowadzenia działalności rolniczej i usługowej w 13 wsiach, położonych w 11 rejonach wiejskich Mołdawii (m.in. udzielono wsparcia na zakup sprzętu i urządzeń do nowatorskiej hodowli cieląt, uprawy i przetwórstwa grzybów czy myjni i sortowni warzyw i owoców dla grupy producenckiej). Zrealizowane w ramach projektu inicjatywy są nowatorskie (jak na warunki mołdawskiej wsi), dochodowe i nastawione na samozatrudnienie oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy.

Równolegle przeszkolono 21 konsultantów rolniczych, funkcjonujących w systemie doradztwa rolniczego ACSA (obecnie ponad 400 ekspertów działających w ponad 40% urzędów gminnych Mołdawii). Tym samym udzielono wsparcia w tworzeniu mołdawskiego modelu doradztwa rolniczego, opartego na zasadzie samofinansowania, funkcjonującego jako sieć lokalnych punktów (obecnie ponad 400 ekspertów działających w ponad 40% urzędów gminnych Mołdawii).

Wdrożone działania miały bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i osób świadczących usługi rolnicze poprzez stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz podniesienie dochodów rolników.

w górę

Tagi