Polska pomoc

 

Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Obwód chmielnicki na Ukrainie posiada jeden z najcenniejszych i najbardziej perspektywicznych złóż glin saponitowych – związków posiadających doskonałe cechy adsorpcyjne i oczyszczające – mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki i codziennym życiu. Wielkość tych złóż, największych nie tylko na obszarze Ukrainy ale i całego dawnego ZSRR, szacuje się aż na 100 mln ton.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania saponitu w gospodarce. Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. Uczelnia m.in. od wielu lat współpracuje z firmami prowadząc wspólne badania w zakresie ochrony środowiska. W listach rekomendacyjnych potwierdzają one udaną dotychczasową współpracę oraz zainteresowanie saponitem i udziałem w projekcie.

Proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów, co zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie. Dzięki kilkuletnim staraniom wynaleziono na uczelni uniwersalny granulat sorbentu oraz pasty i preparaty na bazie naturalnego minerału saponitu mający szerokie zastosowanie w oczyszczaniu.

Jednak pomimo opracowania tej innowacji, dostępu do milionów ton złóż saponitu oraz poparcia licznych państwowych i naukowych instytucji, Uniwersytet ani współpracujące z nim przedsiębiorstwa nie posiadają odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do wdrożenia ww. technologii chroniących środowisko i zasoby naturalne.

Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Celem projektu było wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Projekt obejmował 30 mikro- i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego. W jego ramach przeprowadzono następujące działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego.

Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

W wyniku realizacji projektu:

  • w 6 ukraińskich przedsiębiorstwach nastąpiło pilotażowe wdrożenie innowacyjnych proekologicznych technologii mających na celu oczyszczanie i oszczędzanie zasobów przy wykorzystaniu naturalnego minerału – saponitu;
  • 34 ukraińskich przedsiębiorstw podniosło poziom wiedzy swoich pracowników i zdobyło odpowiednio przygotowane kadry do praktycznego stosowania różnych rodzajów proekologicznych preparatów i sorbentów na bazie naturalnego minerału – saponitu;
  • 34 ukraińskich przedsiębiorstw zwiększyło swoją konkurencyjność poprzez poznanie innowacyjnych rozwiązań wpływających na podniesienie jakości i efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji;
  • 34 ukraińskich przedsiębiorstw nawiązało współpracę badawczo-rozwojową ze Specjalistycznym Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów;
  • w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym powstało Specjalistyczne Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów jako partner dla biznesu – prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii mających na celu oczyszczanie i oszczędzanie zasobów przy wykorzystaniu naturalnego minerału – saponitu.

Sprzęt wykorzystywany w związku z realizacją projektu służy nie tylko uczestniczącym w nim przedsiębiorstwom, lecz również każdej firmie, która zgłosi taką potrzebę.