Polska pomoc

Inicjatywa UE dotycząca odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym

Zapewnienie przestrzegania odpowiednich standardów pracy oraz praw pracowniczych jest kluczowym elementem Spójności polityk na rzecz rozwoju.

Dyrekcja Generalna ds. Współpracy i Rozwoju (DG DEVCO) Komisji Europejskiej przygotowuje inicjatywę UE na rzecz odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym.Celem proponowanej inicjatywy ma być wzrost efektywnego stosowania standardów dot. odpowiedzialnego postępowania w łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym, jak również wsparcie krajów UE oraz interesariuszy w krajach produkujących odzież w implementacji standardów odpowiedzialnego postępowania w łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i wzmocnienie globalnego zarządzania łańcuchem dostaw w tym sektorze.

Proponowana inicjatywa była dotychczas dyskutowana w Brukseli na dwóch posiedzeniach z udziałem szerokiego grona interesariuszy aktywnych w sektorze tekstylno-odzieżowym, w dniach 23 stycznia 2015 r. oraz 26 czerwca 2015 r. Ponadto odbyły się dwa nieformalne spotkania Państw Członkowskich UE w tym zakresie: 23 października 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r.

KE przeprowadziła nieformalne konsultacje z państwami członkowskimi UE. Procedura konsultacyjna była w Polsce koordynowana przez Ministerstwo Gospodarki – instytucję wiodąca w sprawach wdrażania Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Spodziewana finalna akceptacja ww. inicjatywy przez KE ma nastąpić we wrześniu 2015 r. Proponowana inicjatywa ma przybrać następujący kształt:

1. Platforma obejmująca szerokie grono interesariuszy (EU multistakeholder platform) – spotykać się będzie raz lub dwa razy w roku w Brukseli (duża konferencja z udziałem wszystkich uczestniczących w Platformie).

2. Komitet Koordynujący (Coordination Committe) – będzie się składać max. z ok. 20 członków reprezentujących kluczowych interesariuszy uczestniczących w Platformie.

3. Tematyczne Grupy Robocze – prowadzone pod przewodnictwem KE oraz współprzewodnictwem jednego z interesariuszy w systemie rotującym przez okres 1 roku. Grupy będą się spotykać w zależności od potrzeb, przewiduje się także elektroniczną drogę wymiany informacji między członkami grupy.

Zobacz opis proponowanego zakresu prac dla Grup Roboczych.

w górę

Tagi