Polska pomoc

Informacja o przetargu na operatorów pomocy rozwojowej UE ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej DEVCO

W dniu 6 marca 2012 r. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej DEVCO ogłosiła przetarg ograniczony na operatorów pomocy rozwojowej UE na całkowitą kwotę 350 000 000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2012 r.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przetargu są: osoby fizyczne, osoby prawne, grupy tych osób (konsorcja).

W wyniku przeprowadzonej procedury, na podstawie złożonych ofert, Komisja Europejska (KE) wybierze podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe obowiązujące przez okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Na podstawie umów ramowych KE zaprosi kontrahentów do składania ofert na realizację projektów. Z podmiotami, które przedstawią najkorzystniejsze oferty, zostaną podpisane szczegółowe umowy w ramach niżej wymienionych obszarów wsparcia i rocznych budżetów przeznaczonych na realizację projektów w tych obszarach:

 • a) Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich - 16 mln euro;
 • b) Transport i infrastruktura - 21 mln euro;
 • c) Telekomunikacja i IT - 3 mln euro;
 • d) Energia i bezpieczeństwo nuklearne - 5 mln euro;
 • e) Konferencje - 3 mln euro;
 • f) Ochrona środowiska - 7 mln euro;
 • g) Dobre rządzanie i sprawy wewnętrzne - 19 mln euro;
 • h) Zdrowie - 6 mln euro;
 • i) Kultura, Edukacja, zatrudnienie i sprawy społeczne - 12 mln euro;
 • j) Handel, standardy i sektor prywatny - 24 mln euro;
 • k) Makroekonomia, statystyka i zarządzanie finansami publicznymi - 19 mln euro;
 • l) Pomoc humanitarna, zarządzanie kryzysowe i pomoc pokryzysowa - 3 mln euro.

Podmioty ubiegające się o status operatora pomocy rozwojowej UE muszą spełniać następujące warunki:

 • a) posiadać średni roczny obrót w okresie 3 lat przed złożeniem oferty równy kwocie przeznaczonej na sfinansowanie danego obszaru wsparcia tj. od 3 do 24 mln euro;
 • b) zatrudniać na dzień złożenia oferty co najmniej 24 ekspertów posiadających doświadczenie w danym obszarze wsparcia;
 • c) posiadać doświadczenie we wdrożeniu min. 24 projektów w ww. obszarach, które łącznie spełniają następujące kryteria:

- zostały zrealizowane w okresie 3 lat przed złożeniem oferty na rzecz kraju będącego beneficjentem pomocy rozwojowej UE;

-  co najmniej w 30 % wartości były wykonane przez samego oferenta.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można odnaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej DEVCO pod następującym adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132633 (numer ogłoszenia: 132633).

w górę

Tagi