Polska pomoc

Gruzja

Wprowadzenie

Gruzja zajmuje 70 pozycję (2017 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. W 2003 roku Gruzja wstąpiła na drogę demokratycznych przemian, które kontynuuje z ogromnym wsparciem finansowym i technicznym ze strony zachodnich donatorów. Kraj ten boryka się jednak z problemem integralności terytorialnej oraz częściowej blokady gospodarczej ze strony dotychczas największego partnera gospodarczego - Rosji. Na skutek konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z sierpnia 2008 roku ucierpiała ludność cywilna, częściowemu zniszczeniu uległa infrastruktura na północy kraju, wzrosła liczba uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych.

Gruzja podejmuje działania służące integracji z Unia Europejską a także nie ustaje w wysiłkach zmierzających do przystąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego. W 2013 r. na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Gruzja parafowała umowę stowarzyszeniową z UE. Polska sukcesywnie wspiera procesy modernizacyjne zachodzące w tym kraju, w tym zwłaszcza w zakresie wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Gruzja od 2004 roku znajduje się wśród priorytetowych biorców polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej.

powrót

Działalność w 2017 r.

Działania realizowane w 2017 r. stanowią kontynuację inicjatyw podjętych w latach ubiegłych.

 • W ramach wsparcia systemu zarządzania kryzysowego kontynuowane były działania wspierające  tworzenie spójnego systemu ratownictwa w Gruzji. Szkoła Głowna Służby Pożarniczej  szkoliła kadrę trenerską w celu przygotowania jej do samodzielnego prowadzenia szkoleń specjalistycznych. Jednocześnie zbudowane zostały stanowiska do ćwiczeń ratowniczych oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy niezbędny do prowadzenia szkoleń. Dodatkowo, w Kachetii kontynuowane były działania w obszarze modelowania hydraulicznego kolejnych rzek górskich regionu, służące zapobieganiu i reagowaniu w przypadku powodzi.
 • Wsparcie rozwoju turystyki lokalnej przy zaangażowaniu władz regionalnych i lokalnej społeczności dotyczyło działań w obszarze promocji regionów, szkoleń osób pracujących w branży turystycznej, a także rozwoju infrastruktury turystycznej.
 • Polska brała aktywny udział  w tworzeniu centrów edukacji wczesnoszkolnej na obszarach wiejskich, a także szkoleniu kolejnych pedagogów do pracy z dziećmi oraz samorządowców do realizacji nowych zadań w tym obszarze.
 • W zakresie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w trakcie warsztatów i szkoleń polscy eksperci udzielili specjalistycznej pomocy rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, służącej usamodzielnianiu się ich podopiecznych. Jednocześnie gruzińscy specjaliści, urzędnicy i opiekunowie otrzymali wsparcie w doborze właściwych technik terapeutycznych, stosowanych w aktywizacji zawodowej i procesie usamodzielniania się osób niepełnosprawnych. Podjęta została także współpraca z gminą Gori, która uzyskała pomoc ekspercką w tworzeniu systemu usług społecznych dla tej niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

  Realizowane na rzecz Gruzji działania przyczyniły się również do zapewnienia wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie poprzez organizację szkoleń zawodowych dla ofiar, szkoleń dla lekarzy, psychologów, nauczycieli oraz funkcjonariuszy policji, a także remont budynków na potrzeby stworzenia schronisk  dla ofiar przemocy. 

  Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

  Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość wzięcia udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów.

  Dotychczas zrealizowane szkolenia adresowane do uczestników gruzińskich dotyczyły m. in. tematyki integracji europejskiej, wdrażania umów stowarzyszeniowych AA/DCFTA, reformy samorządu terytorialnego czy służby cywilnej. W latach 2011 - 2018 zorganizowano 28 modułów szkoleniowych dla 504 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów PW. 

  Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele administracji gruzińskiej (138 osób), następnie ukraińskiej (134 osoby) oraz mołdawskiej (92 osoby). Administrację rządową Białorusi reprezentowało dotychczas 53 urzędników, Azerbejdżanu - 44, a Armenii - 43.

  Programy stypendialne

  Obywatele Gruzji mieli możliwość podjęcia w Polsce studiów w ramach programów stypendialnych finansowanych przez rząd polski. W roku akademickim 2016/2017 na studiach magisterskich, doktoranckich oraz stypendiach krótkoterminowych kształciło się 359 studentów gruzińskich.

   

Działalność w 2016 r.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2016 r. polska współpraca rozwojowa na rzecz Gruzji koncentrowała się na wspieraniu inicjatyw w obszarach dobre rządzenie i kapitał ludzki.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i Ambasady RP w Tbilisi realizowane były projekty z zakresu:

 • wsparcia systemu zarzadzania kryzysowego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendy Głównej oraz Stołecznej Policji przeprowadziło działania szkoleniowe policji gruzińskiej w zakresie reagowania w przypadku zagrożeń CBRN, a także oficerów prasowych policji w obszarze informowania społecznego i kontaktów z mediami w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, Szkoła Główna Służby Pożarniczej zrealizowała szkolenia z zakresu ratownictwa podziemnego, w tym z uwzględnieniem zagrożeń CBRN. W ramach współpracy udzielanej poprzez polskie organizacje pozarządowe zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy, opracowano i wdrożono mechanizmy reagowania kryzysowego służb ratowniczych na poziomie regionu oraz przygotowano założenia do zapobiegania powodziom poprzez modelowanie hydrauliczne wybranych rzek w Gruzji.
 • edukacji wczesnoszkolnej  - wspierając gruziński resort edukacji, polscy eksperci realizowali działania na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji wczesnoszkolnej w Gruzji poprzez stworzenie kolejnych centrów gotowości przedszkolnej i alternatywnych grup edukacji przedszkolnej, a także treningi metodyczne dla nauczycielek.
 • wsparcia dla grup defaworyzowanych -  polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracowało z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Gruzji w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku, a także przygotowało specjalistów w zakresie projektowania uniwersalnego. Dodatkowo, gruzińskie Ministerstwo  otrzymało wsparcie polskich ekspertów w procesie stworzenia modelowego ośrodka reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto polskie organizacje pozarządowe uczestniczyły w inicjowaniu spółdzielni socjalnych, a także podejmowały działania z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc w rodzinie.
 • wdrożenia polityki rozwoju regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki – polscy eksperci we współpracy z lokalną administracją regionów Megrelii, Imeretii i Rachy realizowali działania w zakresie rozwoju turystyki.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji mają możliwość uczestniczenia w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Celem Akademii jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów.

W okresie 2011 – 2015 w szkoleniach Akademii wzięło udział 102 przedstawicieli administracji Gruzji.

W 2016 r. kontynuowano szkolenia urzędników gruzińskich w zakresie reformy samorządowej w Gruzji, wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA, a także staże w zakresie służby cywilnej.

Urzędnicy gruzińscy stanowią największą grupę uczestników szkoleń, realizowanych od 2011 roku. W 2016 roku w szkoleniach brało udział 21 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Programy stypendialne

Obywatele Gruzji mają obecnie możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez MSZ za pośrednictwem MNiSW:

 • Program stypendialny im. Stefana Banacha
 • Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych      Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2015/16 kształciło się na polskich uczelniach 92 obywateli Gruzji (w ramach wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla cudzoziemców).

 

Działalność w 2015 r.

W roku 2015 na rzecz Gruzji w ramach współpracy rozwojowej sfinansowane zostały przez MSZ 23 projekty, w tym 11 projektów organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji naukowych oraz 3 projekty administracji, na łączną kwotę 3 823 356 PLN. Dodatkowo, Ambasada RP w Gruzji zrealizowała 9 projektów na kwotę 217 254 EUR.

W 2015 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji realizowana była
w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością, wzmocnieniu systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, a także usprawnianiu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w regionach wiejskich
(12 projektów).

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania realizowane w tym priorytecie miały w szczególności przyczynić się do usprawnienia mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym, a także przyczynić się do wsparcia władz (centralnych, regionalnych i lokalnych) we wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego i decentralizacji (7 projektów).

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Realizowane w ramach tego priorytetu działania sprzyjały usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm oraz wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości (4 projekty).

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Od 2011 roku urzędnicy z Gruzji biorą udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, który jest finansowany
ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów. W okresie 2011 – 2014 w szkoleniach Akademii wzięło udział 81 przedstawicieli administracji Gruzji.

W 2015 r. urzędnicy gruzińscy wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym module
dotyczącym wsparcia reformy samorządowej w Gruzji, a także w szkoleniu z zakresu wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA. Ponadto urzędnicy gruzińscy uczestniczyli w stażu z zakresu służby cywilnej.  W szkoleniach wzięło udział 21 przedstawicieli administracji gruzińskiej.

Szkolenia dla dyplomatów państw Partnerstwa Wschodniego

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zorganizował szkolenia mające na celu wzmocnienie kompetencji i wsparcie rozwoju zawodowego dyplomatów średniego szczebla oraz młodych dyplomatów z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.  Szkolenia przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat procesu decyzyjnego UE, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz funkcjonowania NATO. Projekt adresowany był do dyplomatów pełniących w swoich krajach bądź na placówkach, funkcje oficerów prasowych, odpowiadających za kontakty z mediami. Miał na celu doskonalenie umiejętności współpracy z mediami, reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także kreowania pożądanego wizerunku kraju. W programie wzięło udział 10 dyplomatów z Gruzji.

Programy stypendialne

Obywatele Gruzji mają obecnie możliwość odbycia w Polsce studiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez MSZ za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Program stypendialny im. Stefana Banacha,
 • Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność w 2014 r.

W 2014 r. na rzecz Gruzji zrealizowanych zostało łącznie 15 projektów, z czego 5 przez instytucje administracji centralnej oraz 10 przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe na łączną kwotę 4,73 mln PLN.

Dodatkowo w ramach obszaru demokratyzacji na rzecz Gruzji, Fundacja Solidarności Międzynarodowej wdrożyła 5 projektów na łączną kwotę ok. 0,98 mln PLN.

Placówka polska w Tbilisi zrealizowała natomiast 11 inicjatyw w ramach systemu tzw. małych grantów o łącznej wartości ok. 164 141 Euro. (link do listy dużych projektów oraz małych grantów).

Projekty wyłonione w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” dotyczyły następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (5 projektów – 2 227 761 PLN)

  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły wsparciu systemu pomocy osobom niepełnoprawnym, aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych, upowszechnieniu edukacji włączającej oraz wczesnoszkolnej na obszarach wiejskich,
  a także  wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (5 projektów – 1 434 357 PLN)

  W tym priorytecie projekty zakładały wzmocnienie mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym, usprawnienie współpracy grup mieszkańców na szczeblu lokalnym na rzecz rozwoju regionu, a także wsparcie rozwoju polityki regionalnej w obszarze przedsiębiorczości i turystyki.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (2 projekty – 386 333 PLN)

  W tym priorytecie działania sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości w sektorze turystyki w regionie Imeretii i Samcche-Dżawachetii.

  Pozostałe inicjatywy współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji

  W 2014 r. zrealizowana została kolejna edycja szkoleń we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

  Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

  Przedstawiciele administracji gruzińskiej brali udział w udział w trzech modułach szkoleniowych, tj. szkoleniu z zakresu służby cywilnej (dla wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego),  szkoleniu  dotyczącego reformy  samorządu terytorialnego w Gruzji oraz szkoleniu z zakresu integracji europejskiej. Łącznie w tegorocznych szkoleniach uczestniczyło 29 przedstawicieli administracji publicznej.

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Gruzji podjęto 19 projektów, w tym 12 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 6 817 880 PLN oraz 8 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 136 679 EUR (zobacz pełną listę).

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (9 projektów - 4 127 524 PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych, upowszechnieniu edukacji włączającej oraz usprawnieniu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także  wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.
 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (8 projektów - 2 099 395 PLN)
  Działania w tym priorytecie mają się przyczynić do usprawnienia mechanizmów implementacji Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji przez władze centralne, regionalne i lokalne, usprawnieniu mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym, wzmocnieniu mechanizmów współpracy na szczeblu lokalnym między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju regionu.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (2 projekty - 590 961 PLN)
  W tym priorytecie działania sprzyjają usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm, a także wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości. 

Program "Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego" (AAPPW)

W 2013 r. realizowana jest kolejna edycja szkoleń we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiciele administracji gruzińskiej zostaną zaproszeni do udział w dwóch modułach szkoleniowych, tj. szkolenie z zakresu służby cywilnej – moduł skierowany do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego oraz szkolenie z zakresu reformy  samorządu terytorialnego w Gruzji – moduł przewidziany dla przedstawicieli administracji centralnej Gruzji.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2012 r.

Na rzecz Gruzji zrealizowano 14 projektów (zobacz pełną listę) na łączną kwotę 5,77 mln PLN, w tym 11 wyłonionych w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2012 (10 organizacji pozarządowych, jedna jednostka samorządu terytorialnego), a 3 realizowane z udziałem organów polskiej administracji centralnej. Dodatkowo w ramach systemu małych grantów ambasada RP w Tbilisi zrealizowała 4 projekty o łącznej wartości 716 tys. PLN.

Ponadto, projekty na rzecz społeczeństwa gruzińskiego były wdrażane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która przyznała dofinansowanie dla 9 projektów w wysokości prawie 1 mln PLN.

W 2012 roku polska działalność w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz Gruzji skupiła się wokół poniższych priorytetów:

 • wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (6 projektów - 2,18 mln PLN)
  Projekty w ramach powyższego priorytetu służyły aktywizacji zawodowej i społecznej osób należących do grup de faworyzowanych, poprawie edukacji włączającej, poprawie jakości polityki oświatowej samorządów i wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w regionach wiejskich, usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych, a także wzmocnieniu instytucji zajmujących się rodzicielstwem zastępczym
 • rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (3 projekty - 2,19 mln PLN)
  Działania w tym priorytecie miały się przyczynić do usprawnienia zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz wzmocnieniu dialogu pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, profesjonalizacji zarządzania polityką rozwoju regionalnego oraz wzmocnienia przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (5 projektów - 1,4 mln PLN)
  W priorytecie działania sprzyjały wsparciu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego dla doskonalenia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i ministerstwami a sektorem prywatnym, inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm, aktywizacji zawodowej kobiet, wspieraniu samozatrudnienia, rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP oraz wsparciu działań związanych z rozwojem świadomości prawnej pracowników.

W 2012 roku 14 gruzińskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia, zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Na rzecz Gruzji w 2012 r. realizowane było także szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), które jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa w warunkach gospodarki rynkowej. Dla przedstawicieli krajów PW w 2012 przeprowadzono jedną edycję szkolenia, w której uczestniczyło 10 przedstawicieli centralnej administracji gruzińskiej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Gruzji realizowano 26 projektów (w tym 4 projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) na łączną kwotę 6 941 397 PLN. Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny i decentralizacja, zapobieganie i zwalczanie korupcji, wzmacnianie systemu pomocy społecznej, wzmocnienie niezależnych środków masowego przekazu oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (14 projektów na kwotę 3 574 309 PLN),
 • Mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacja zawodowa uchodźców wewnętrznych i grup zmarginalizowanych, ochrona środowiska (utylizacja odpadów), efektywność energetyczna (4 projekty na kwotę 1 065 187 PLN),
 • Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: działania na rzecz grup defaworyzowanych, leśnictwo i ochrona lasów (7 projektów na kwotę 2 035 531 PLN),
 • Migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej, zwalczanie nielegalnej migracji (1 projekt na kwotę 266 370 PLN).

Największą liczbę projektów realizowały organizacje pozarządowe (50%) oraz jednostki administracji rządowej (27%). Wśród projektodawców znalazły się także jednostki samorządu terytorialnego, jednostka naukowa oraz uczelnia wyższa. Ponadto w ramach Programu Małych Grantów dofinansowanie uzyskał jeden projekt Ambasady RP w Tbilisi na kwotę ponad 500 000 PLN, który dotyczył wsparcia reformy domów dziecka i decentralizacji systemu ich zarządzania w Gruzji.

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2010 r.

W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2010 r. realizowanych było na rzecz Gruzji 18 projektów na łączną kwotę ponad 7,5 mln PLN - lista projektów w załączniku. Ponad połowę projektów na kwotę przekraczającą 4 mln PLN wdrażały organizacje pozarządowe, pozostałe zaś projekty (warte ok. 2,5 mln PLN) realizowały jednostki samorządu terytorialnego, administracja publiczna i jednostka badawczo-rozwojowa. Główne obszary wsparcia dotyczyły rozwoju regionalnego Gruzji oraz leśnictwa, a także działań na rzecz grup zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie oraz edukacji. Ponadto w ramach funduszu małych grantów dofinansowanie uzyskało 8 projektów Ambasady RP w Tbilisi na łączną kwotę ponad 1 mln PLN.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Gruzji:

Obejrzyj materiały filmowe z Gruzji:

powrót

Działalność w 2009 r.

Polska pomoc rozwojowa koncentrowała się w 2009 roku na następujących obszarach:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • decentralizacja i rozwój lokalny,
 • rozwój instytucji społecznych (w tym działających na rzecz uchodźców wewnętrznych - IDPs),
 • odbudowa małej infrastruktury (szczególnie energetycznej),
 • wsparcie aspiracji euroatlantyckich.

W roku 2009 zrealizowano na rzecz Gruzji 32 projekty pomocowe; kwota ich dofinansowania wyniosła ponad 5,9 mln PLN. Ponadto Polska przekazała wpłaty do Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji na projekty skierowane do przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców czeczeńskich w Gruzji, wpłatę do organizacji Partnerstwo na rzecz Demokratycznego Rządzenia na program doradczy dla Gruzji, a także sfinansowała pomoc humanitarną dla mieszkańców regionu Racza.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

Wysłuchaj audycji radiowej o polskiej pomocy dla Gruzji:

powrót

Działalność w 2008 r.

Priorytetowe sektory współpracy rozwojowej w 2008 roku:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • rozwój samorządności lokalnej,
 • wzmocnienie administracji publicznej, w szczególności wsparcie dla straży granicznej oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

W 2008 roku zrealizowano 36 projektów pomocowych dofinansowanych kwotą ponad 4,8 mln PLN. Polska przekazała również Gruzji pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu rosyjsko-gruzińskiego oraz dokonała wpłat na sfinansowanie projektów realizowanych w Gruzji przez IOM i NATO.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

Tagi