Polska pomoc

 

Godna Praca – Godne Życie: upowszechnianie wysokich standardów zatrudnienia w łańcuchach dostaw międzynarodowych firm i wspieranie międzynarodowej solidarności

Fundamentem projektu jest przekonanie, że społecznej sprawiedliwości i uczciwej globalizacji nie da się zrealizować bez wytworzenia poczucia ponadnarodowej solidarności. Aby to osiągnąć, warto odwołać się do uniwersalnych doświadczeń, które wspólne są wszystkim ludziom, bez względu na kulturę, płeć, kraj zamieszkania czy wyznawaną religię. Zarówno mieszkańcy zamożnej Północy, jak i mieszkańcy globalnego Południa dzielą doświadczenie codziennej pracy, pragnienia sprawiedliwych warunków pracy, które przełożą się na godne życie ich samych i ich rodzin.

Działania przewidziane w projekcie wychodzą naprzeciw jednemu z kluczowych wyzwań współczesności, jakim jest zapewnienie godnych warunków pracy i życia wszystkim ludziom. Nawiązują one do rozwijanej od 1999 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Agendy na rzecz Godnej Pracy.

Projekt „Godna Praca – Godne Życie” adresowany jest do ogółu społeczeństwa (osób dorosłych), w tym w szczególności do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat społecznych skutków globalizacji: reprezentantów sektora NGO i pracowniczego, niezależnych działaczy pracowniczych i społecznych, studentów, dziennikarzy i konsumentów (w tym internautów).

Godna Praca – Godne Życie: upowszechnianie wysokich standardów zatrudnienia w łańcuchach dostaw międzynarodowych firm i wspieranie międzynarodowej solidarności

Projekt realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Polską Zieloną Sieć we współpracy z Koalicją Clean Clothes Polska. Zostanie przeprowadzony w okresie 23 maja – 31 grudnia 2014 r. na terenie całego kraju.

Celem projektu jest wyszkolenie wykwalifikowanej sieci multiplikatorów, którzy poprzez swoją aktywność zawodową i społeczną, przyczynią się do upowszechniania ONZ-owskiej Agendy na rzecz Godnej Pracy. Wśród przyszłych multiplikatorów znajdą się m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz niezależni działacze społeczni.

Kluczową rolę w projekcie spełnią spotkania z ekspertami z krajów globalnego Południa – Bangladeszu i Kambodży – którzy przekażą beneficjentom projektu własne doświadczenia związane m.in. z pracą w fabrykach, w których produkowane są dobra konsumpcyjne oraz z działalnością na rzecz poprawy standardów zatrudnienia. Umożliwią one beneficjentom projektu bezpośrednią wymianę doświadczeń, przełamanie własnych stereotypów, zapoznanie się z perspektywą pracowników pochodzących z globalnego Południa, krytyczne przemyślenie globalnych zależności, a także wskażą możliwość współdziałania na linii Północ–Południe, wzmacniające międzynarodową solidarność.

Spotkania oraz szkolenia odbywać się będą w Krakowie, Warszawie oraz Łodzi, zaś multimedialne narzędzia i treści dostępne w Internecie sprawią, że rezultaty projektu dotrą do znacznie szerszej grupy odbiorców. Szkolenia dla Multiplikatorów odbędą się w Krakowie, jednak połowa uczestników pochodzić będzie z innych województw.

Godna Praca – Godne Życie: upowszechnianie wysokich standardów zatrudnienia w łańcuchach dostaw międzynarodowych firm i wspieranie międzynarodowej solidarności

Informacja o szkoleniu została przesłana do grup potencjalnych beneficjentów: organizacji pozarządowych ds. rozwoju i praw człowieka, organizacji pracowniczych, niezależnych działaczy społecznych, studentów nauk społecznych i ekonomicznych. Na warsztaty zgłosiły się 63 osoby, z których wybrano 17 uczestników zróżnicowanych pod względem wiekowym (od 23 do 55 lat) i branżowym (osoby ze środowisk pracowniczych, akademickich oraz organizacji pozarządowych).

 Podczas szkolenia poruszano tematy: społecznych, gospodarczych i środowiskowych aspektów globalizacji, sytuacji pracowników i warunków pracy w krajach Globalnego Południa, związków zawodowych oraz przyszłości świata pracy w perspektywie lokalnej i globalnej. Szkolenia odbyły się w czterech dwudniowych modułach pomiędzy wrześniem a grudniem 2014 r. w Krakowie.

Uczestnicy warsztatu wykazywali duże zainteresowanie zagadnieniami Sprawiedliwego Handlu, czyli etycznymi aspektami produkcji kawy, herbaty czy kakao. Ważnym elementem szkolenia było spotkanie uczestników z działaczkami na rzecz praw pracowniczych w branży odzieżowej w Kambodży, które opowiadały o postępach we wdrażaniu praw pracowniczych i wyzwaniach, które stoją przed nimi w ich ojczyźnie.

W celu upowszechnienia efektów szkolenia, uczestnicy przygotowali inicjatywy promujące tematykę godnej pracy w czterech grupach tematycznych do spraw: wydarzeń publicznych, działań medialnych, wsparcia pracownic/ków oraz edukacji. Celem inicjatyw jest promowanie tematyki projektu poprzez zróżnicowane metody komunikacji w postaci fotografii, video, paneli dyskusyjnych, warsztatów i happeningów, które są skierowane do różnych odbiorców, takich jak studenci, internauci, pracownicy. Inicjatywy mają być przeprowadzone do końca pierwsze połowy 2015 roku.

Koordynatorzy projektu zorganizowali 5 spotkań z ekspertami z Bangladeszu i Kambodży w maju i październiku. Po dwa spotkania odbyły się w Krakowie i Warszawie, a jedno, zorganizowane dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie tematem, w Łodzi. Goście opowiadali m.in. o sytuacji pracowników, strajkach, niewystarczających płacach i pozycji kobiet w konserwatywnym społeczeństwie.

W celu promocji projektu koordynatorzy stworzyli interaktywną mapę ilustrującą poziom wynagrodzeń oraz główne naruszenie praw pracowniczych w krajach Globalnego Południa i krajach Europy Środkowo-wschodniej. Rozdystrybuowano również ulotki dla multiplikatorów, na których przedstawione zostały sposoby zaangażowania się w działania aktywistyczne oraz wskazówki w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W ramach projektu na stronie www.ekonsument.pl opublikowano również 10 artykułów poświęconych zagadnieniu godnej pracy. Projekt promowano również na profilach społecznościowych: kampanii Kupuj Odpowiedzialnie i kampanii Clean Clothes Polska na Facebooku i Twitterze.