Polska pomoc

 

Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne

Ewaluacja przeprowadzona podczas poprzednich edycji projektu (lata 2011, 2012 i 2013) sugeruje, że podstawowa edukacja szkolna nie jest wystarczająca, aby młodzież miała świadomość globalnych współzależności. Z raportów ewaluacyjnych wynika potrzeba bezpośrednich i systematycznych działań aktywizujących nauczycieli i młodzież w zakresie edukacji globalnej.

Ogólna świadomość wzajemnego powiązania i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych jest bardzo niska nie tylko wśród młodzieży ale także nauczycieli. Tylko podejmowanie systematycznych działań szkoleniowych i dbałość o wysoką jakość edukacji globalnej jest szansą na jej stałą obecność w systemie nauczania jako integralnej części kształcenia obywatelskiego i wychowania.

Mimo obecności w podstawie programowej edukacja globalna nie jest efektywnie realizowana. Podstawa programowa obejmuje szeroki wachlarz wiedzy encyklopedycznej, którą nauczyciele mają przekazać a uczniowie opanować. Nie przekłada się to jednak na umiejętności pozwalające tym drugim funkcjonować jako odpowiedzialni konsumenci, świadomi globalnych współzależności. Wynika to m.in. z braku niezbędnych narzędzi dydaktycznych oraz pomysłów na to, jak ta wiedza (projekty edukacyjne) może być zastosowana w szkole czy środowisku lokalnym. Niska jakość edukacji globalnej realizowanej w systemie szkolnym wynika często nie ze złej woli nauczycieli ale z braku odpowiedniego przygotowania i braku odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie uczestników do stawiana czoła wyzwaniom współczesnego świata, w którym globalne współzależności mają fundamentalne znaczenie. Aby osiągnąć zakładany cel i uświadomić możliwie szerokiej publiczności jak ważne jest rozumienie dynamicznie zmieniającego się świata i procesów globalnych w projekcie przeprowadzone zostaną 3 rodzaje szkoleń dla nauczycieli, uwzględniające różny poziom wiedzy uczestników, warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 przeprowadzone zostaną wydarzenia wirtualne przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Dzięki tak zaplanowanym działaniom w sposób bardziej trwały i systemowy utrwalona zostanie wśród uczestników projektu świadomość i znaczenie globalnych współzależności dynamicznie zmieniającego się świata i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych czy politycznych.

Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK zorganizowała warsztaty Inkubator Lokalnych Liderów Edukacji Globalnej dla 12 najaktywniejszych nauczycieli, którzy przeszli szkolenie na niższych poziomach zaawansowania. Zajęcia polegały przede wszystkim na wykorzystaniu aktywnych metod warsztatowych, takich jak praca w grupach, symulacje, burze mózgów, forum wymiany doświadczeń, oraz przygotowaniu beneficjentów do samodzielnego przeprowadzania zajęć z edukacji globalnej.  Głównym materiałem szkoleniowym były publikacje „Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli”, komiks dla młodzieży pt. „Globalnie – Odpowiedzialnie” oraz „Prawa człowieka w edukacji globalnej – źródła, wiedza, praktyka. Materiały dla nauczycieli”, które dostępne są na stronie internetowej www.etyczne.pl. Szkolenie obejmowało m.in. tematykę konfliktów na Ukrainie i w północnym Iraku, zagadnienia odpowiedzialnej konsumpcji Globalnego Południa oraz warsztatów scenariuszowych.

W dniach 17-19 października i 16-18 listopada 2014 r. w Krakowie przeszkolono 34 nauczycieli z edukacji globalnej na poziomie zaawansowanym. Na poziomie podstawowym zorganizowano trzy tury szkoleń dla 54 osób w terminach 10-12 października 2014 r, 24-26 października 2014 r. i 7-9 listopada 2014 r. Wszystkie szkolenia opierały się na aktywnych metodach pracy oraz materiałach multimedialnych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli również uczniowie, dla których przeprowadzono 20 warsztatów. Wzięło w nich udział 429 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy zdobyli wiedzę m.in. o podziale na kraje globalnej północy i południa, problematyce wody, rankingu Human Development Index (HDI) i zrównoważonym rozwoju. W dniu 25 listopada 2014 r. przeprowadzono 2 warsztaty dla 71 uczniów w oddziale przedszkolnym, których celem było podniesienie świadomości dzieci jako konsumentów i zarysowanie globalnych powiązań jakie niesie ze sobą otwarty rynek.

Natomiast w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Fundacja przygotowała krótki quiz internetowy „Czy wiesz, co zjesz jutro? Nie wszyscy na świecie są pewni codziennego posiłku” (www.etyczne.pl/quiz14) zawierający pytania związane m.in. z marnowaniem żywności i problematyką głodu na świecie. Z quizu skorzystało co najmniej 1200 osób.