Polska pomoc

 

Globalnie czyli wspólnie

Na podstawie ewaluacji dotychczas zrealizowanych projektów z zakresu edukacji globalnej realizatorzy projektu zwrócili uwagę na potrzeby odbiorców ich działań: kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz umiejętność pogłębionej analizy zjawisk społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych zachodzących we współczesnym świecie, uwzględniającą istnienie globalnych współzależności. Wskazana umiejętność jest kluczowa dla kształtowania świadomych postaw obywatelskich w oparciu o przekonanie, że często drobne, codzienne wybory jednostki odnoszą skutek nie tylko na poziomie lokalnym, ale też w perspektywie globalnej. Proponowany projekt odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę na trzy sposoby: poprzez zakorzenienie omawianej tematyki w wartościach; poprzez perspektywę, która obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz poprzez ujęcie zagadnień z zakresu edukacji globalnej w nowe bloki tematyczne.

Projekt pt. „Globalnie czyli wspólnie” skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów III i IV poziomu edukacyjnego z terenu całej Polski.

Projekt jest realizowany Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak  we współpracy w Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

Globalnie czyli wspólnie

Celem projektu jest skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata oraz promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz budowania więzi globalnych i solidarnej pracy dla wspólnego dobra. Dla jego osiągnięcia realizowane są:  szkolenia dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania, obejmujące szkolenia na poziomie podstawowym (dwie edycje) oraz zaawansowanym (dwie edycje); warsztaty dla młodzieży w tym warsztaty dla uczniów gimnazjów (6 warsztatów x 3 godziny lekcyjne) oraz warsztaty dla uczniów szkół średnich (6 warsztatów x 3 godziny lekcyjne) prowadzone różnymi metodami dydaktycznymi, dostosowanymi do etapu nauczania oraz potrzeb danej grupy odbiorców; ok. 24 wydarzenia  na różnych poziomach edukacyjnych prowadzone w ramach TEG 2016 przez uczestników szkolenia na poziomie zaawansowanym, i dedykowane społeczności ich rodzimych szkół. Wydarzenia będą przeprowadzane według autorskich scenariuszy przygotowanych przez nauczycieli w oparciu o obowiązującą podstawę programową dotyczącą edukacji globalnej.

Podsumowaniem działań projektowych będzie wydanie dwuczęściowego pakietu edukacyjnego, w którym część I (teoria) obejmie materiał podsumowujący tematykę obu typów szkoleń dla nauczycieli; część II (praktyka) zostanie przygotowana przez uczestników szkoleń dla nauczycieli (poziom zaawansowany) a złożą się na nią scenariusze zajęć opracowanych na potrzeby projektu w oparciu o obowiązującą podstawę programową, przetestowane przez nauczycieli w ich rodzimych szkołach na rożnych poziomach edukacyjnych przy okazji obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2016.

Zakładane bezpośrednie rezultaty projektu obejmują:

 • przygotowany i wydany pakiet edukacyjny dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych - teoria i praktyka będąca inspiracją do pogłębionej refleksji nt. edukacji globalnej u odbiorców;
 • przeszkolenie nauczycieli z zakresu tematyki edukacji globalnej na poziomie zaawansowanym;
 • przeszkolenie nauczycieli z zakresu tematyki edukacji globalnej na poziomie podstawowym;
 • przeszkolenie uczniów III i IV poziomu edukacyjnego z zakresu tematyki edukacji globalnej;  
 • uzyskanie wiedzy nt. zagadnień związanych z edukacją globalną przez uczniów podczas wydarzeń/lekcji prowadzonych przez nauczycieli w swoich szkołach realizowanych w ramach TEG;
 • strona internetowa projektu z materiałami dydaktycznymi i aktualnymi informacjami poświęconymi edukacji globalnej – strona www;
 • poszerzenie wiedzy związanej z edukacją globalną u odbiorców publikacji papierowej oraz wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej projektu.

Globalnie czyli wspólnie

Realizacja ogólnopolskiego projektu „Globalnie czyli wspólnie” pozwoliła na skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata oraz ożywienie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz budowania więzi globalnych i solidarnej pracy dla wspólnego dobra. Najważniejsze cele projektu to:

 • zwiększenie liczby nauczycieli i uczniów rozumiejących świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system;
 • refleksja nad przyczynami i konsekwencjami problemów globalnych oraz znaczeniem procesów globalnych zachodzących we współczesnym świecie; 
 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, głębokiej refleksji nad wyzwaniami globalnymi, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę;
 • poprawa jakości działań dotyczących edukacji globalnej w systemie edukacji szkolnej i upowszechnianie wiedzy na temat problematyki edukacji globalnej; 
 • zwiększenie potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną.

Bezpośrednimi rezultatami przeprowadzonego projektu są:

 • napisanie i wydanie dwóch publikacji edukacyjnych pt. „Ścieżki rozwoju” w nakładzie łącznym 2 000 egzemplarzy;
 • przeszkolenie grupy 23 nauczycieli w zakresie problematyki edukacji globalnej na poziomie zaawansowanym;
 • przeszkolenie 265 uczestników warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z problematyki edukacji globalnej;
 • rozpowszechnienie szerszej wiedzy nt. globalnych współzależności, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka wśród uczestników lekcji prowadzonych w ramach TEG 2016 pt. „Razem dla Pokoju”  – 22 lekcji, w których uczestniczyło łącznie około 440 osób;
 • strona internetowa projektu w domenie http://www.etyczne.pl/ z materiałami dydaktycznymi i aktualnymi informacjami poświęconymi edukacji globalnej uzyskała 1051 odsłon.

W celu oceny stopnia osiągania zakładanych rezultatów na bieżąco był prowadzony monitoring działań według założonego w projekcie harmonogramu.

Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Trwałość została zapewniona poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozesłanie do szkół, organizacji społecznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, bibliotek publicznych pakietu edukacyjnego. Pakiet ten może być wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno nauczycieli m.in. przy realizacji podstawy programowej, jak i edukatorów nieformalnych zajmujących się tematyką edukacji globalnej. W momencie wyczerpania zapasów pakiet zostanie umieszczony w wersji PDF na stronie http://www.etyczne.pl/.

Poszczególne działania projektu zostały dostosowane do różnych możliwości percepcji i potrzeb beneficjentów (różne poziomy szkolenia nauczycieli, warsztaty dla młodzieży, pakiet edukacyjny). Taka konstrukcja pozwoliła każdemu uczestnikowi na podejmowanie działań i zgłębianie wiedzy nt. edukacji globalnej zgodnie z jego możliwościami, uczestnicy zyskali więc samodzielnego poszukiwania źródeł i widzenia wydarzeń i problemów w perspektywie globalnej.