Polska pomoc

Finansowanie projektów w ramach programu "polska pomoc"

Finansowanie projektów w obszarze polskiej współpracy rozwojowej

Struktura finansowania projektów

Na realizację projektów wyłonionych w otwartych konkursach ofert MSZ przyznaje określoną kwotę pieniężną (dotację). Całkowita wartość każdego projektu obejmuje powyższą dotację oraz wkład własny wykonawcy projektu. Wkład własny może mieć różną formę: rzeczową (np. udostępnienie pomieszczeń lub sprzętu), osobową (np. praca wolontariuszy) lub finansową. Zadeklarowanie przez wnioskodawcę, przystępującego do konkursu organizowanego przez MSZ, wniesienia wkładu własnego do planowanego projektu jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie.

Przykładowo: projekt realizowany przez organizację pozarządową może mieć całkowitą wartość 120 tys. PLN, na którą składają się uzyskana dotacja w wysokości 106 tys. PLN i wkład własny organizacji o łącznej wartości 14 tys. PLN.

Elementy składające się na całkowitą wartość finansową projektu

Zaangażowanie środków podmiotów realizujących projekty ma na celu zwiększenie poczucia odpowiedzialności projektodawców za realizowane działania oraz podniesienie efektywności podejmowanych działań. Zwiększa się także potencjalnie skala oddziaływania polskiej pomocy. Kierowane do beneficjentów wsparcie będzie miało większą wartość niż suma udzielonych dotacji.

Przykładowo: jeżeli w ramach konkursu organizowanego przez MSZ osiem projektów uzyskało dotacje, których łączna wysokość wyniosła 10 mln. PLN, to po uwzględnieniu wkładu własnego całkowita wartość realizowanych projektów mogła osiągnąć 11 mln PLN.

 Ilustracja różnicy pomiędzy wartością dotacji a całkowitą wartością projektu

Zaangażowane środki będą jeszcze większe, jeżeli projekt dofinansowywany w ramach konkursu organizowanego przez MSZ będzie częścią większego przedsięwzięcia realizowanego w oparciu o środki pochodzące z organizacji międzynarodowych (np. grantów przyznawanych przez Komisję Europejską, Norweski Mechanizm Finansowym lub inne źródło finansowania).

Ilustracja różnicy pomiędzy wartością dotacji, a wartością projektu będącego częścią większego przedsięwzięcia

powrót

 

Racjonalność w zarządzaniu budżetem projektu

Kwota dofinansowania, o którą występuje wnioskodawca (wnioskowana wartość dotacji) może się różnić od kwoty, którą otrzyma w wyniku rozstrzygnięcia konkursu (dotacja przyznana). Różnica wynika z modyfikacji budżetu zaproponowanych przez ekspertów oceniających wniosek projektowy. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy wnioskodawca umieścił w budżecie projektu nieuzasadnione wydatki. Takie działanie przyczynia się do racjonalizacji kosztów projektu.

Połączenie publicznych i niepublicznych źródeł finansowania służy również lepszemu zarządzaniu projektem w trakcie jego realizacji. Dobre zarządzanie budżetem jest istotne, gdyż po jego zakończeniu przyznana dotacja podlega rozliczeniu. Rozliczenie przeprowadzane jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu (w ramach którego dana dotacja została udzielona) oraz w umowie dotacji (w istotnych postanowieniach umowy dotacji), a niewłaściwie wydatkowana część dotacji podlega zwrotowi.

Mechanizmy, o których mowa powyżej skutkują różnicami pomiędzy wysokością planowanych, przyznanych i faktycznie wydatkowanych środków (dotacji) przeznaczonych na pomoc rozwojową.

Przykładowo: MSZ może planować, że w danym roku przeznaczy na działania pomocowe 100 mln PLN, które rozdysponuje pomiędzy projekty wyłonione w czterech konkursach. Projekty, pozytywnie ocenione przez ekspertów mogą łącznie wymagać dofinansowania mniejszą kwotą, np. 97 mln PLN. Natomiast rzeczywiste wydatki, kwalifikujące się do rozliczenia w ramach otrzymanych dotacji, mogą zamknąć się w kwocie 96 mln PLN.

Ilustracja różnicy pomiędzy wartością dotacji planowanych, przyznanych i rozliczonych

powrót

w górę

Tagi