Polska pomoc

Ekotechnologie dla mołdawskiej wsi

Mołdawskie rolnictwo boryka się degradacją gleb i zanieczyszczenie środowiska, które przyczyniają się do zwiększania biedy na wsi i złego stanu zdrowia jej mieszkańców. Nadmierne stosowanie pestycydów i nawozów przez mołdawskich rolników prowadzi do zanieczyszcza wody i gleby a poprzez to płodów rolnych.

Większość mołdawskich rolników nie zna i nie stosuje nowoczesnych technologii. Celem zmiany tego stanu rzeczy trzy organizacje, tj. Społecznego Instytutu Ekologicznego, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura zrealizowały projekt wspierający zrównoważony rozwój rolnictwa mołdawskiego.

Dzięki projektowi udało się w skali dwóch regionów (Falesti i Drochia) podnieść poziom wiedzy i świadomości rolników ww. obszarze oraz przekonać w sposób praktyczny do ekologicznych metod prowadzenia gospodarstw rolnych. W ramach projektu 11 gospodarstw rolnych zostało wyposażonych w „eko-rozwiązania” takie jak: ogniwa fotowoltaiczne i wiatraki, panele solarne, płyty obornikowe, kompostowniki, ekotoalety oraz biofiltry. Ponadto 50 rolników przeszkolono w zakresie OZE, podstaw instalacji paneli, budowy i użytkowania toalet ekosan, biofiltrów i technik kompostowania.

Projekt przyniósł natychmiastowe efekty w postaci poprawy warunków sanitarnych w gospodarstwach rolnych poprzez zainstalowanie ekotoalet. Bardzo docenione zostały instalacje energii odnawialnej, które ze względu na częste przerwy w dostawie prądu są bardzo docenianie przez rolników nie tyle jako stałe ale również zapasowe źródło energii.

w górę

Tagi