Polska pomoc

 

Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii

Projekt zakładał przeprowadzenie przez wolontariusza zajęć z zakresu edukacji medycznej z wykorzystaniem symulacji medycznych i pacjenta standaryzowanego dla uczniów szkoły pielęgniarskiej Mary Ann Van Dam School w Kenii. Projekt zakładał także przeprowadzenie certyfikowanego kursu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla nauczycieli w Mary Ann Van Dam School of Nursing. Drugim aspektem zrealizowanego projektu było włączenie wolontariusza w codzienne działania szpitala Matibabu Fundation Kenya (MFK).

W ramach projektu zakupiono także sprzęt dydaktyczny, który został przekazany partnerowi lokalnemu oraz zrealizowano inicjatywę edukacyjną, której celem było podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy odnośnie sytuacji życiowej, chorobach tropikalnych mieszkańców rejonu Siaya w Kenii i edukacji medycznej pielęgniarek w szkole w Ukwali, wśród wykładowców i ok. 68 tyś. studentów 12 polskich uczelni medycznych.

W ramach Matibabu Fundatation Kenya w 2014 roku powstała szkoła dla pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam. Placówka jest wyposażona w materiały dydaktyczne, jednak w trakcie zajęć uczniowie i nauczyciele nie potrafią dostatecznie wykorzystywać zakupionego sprzętu. Wyposażenie społeczności lokalnej w odpowiednie narzędzia do uczenia się jest bardzo istotne, jednak edukacja odnośnie wykorzystania dostępnych środków oraz zastosowanie nowoczesnych metod pozwoli na rzeczywiste podnoszenie świadomości i umiejętności uczniów z zakresu ratowania zdrowia oraz życia. Polska Misja Medyczna posiada doświadczenie w projektach edukacyjnych zdobyte m.in. podczas realizacji projektów w Kenii. W 2011 roku zrealizowano projekt "Wolontariat w Szpitalu Św. Łukasza w Kaloleni - Kenia (WPP2011/1297)" gdzie 100 osób zostało przeszkolonych z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. W 2012 roku w projekcie "Edukacja w zakresie medycyny ratunkowej i zarządzania kryzysowego - Kenia 2012 (PPR2012/0143)" PMM prowadziło edukację w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego.

Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna we współpracy z Matibabu Foundation Kenya zrealizowała projekt mający na celu poprawę stanu wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych uczniów szkoły dla pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam. Miejsce realizacji projektu Ukwala, miejscowość w Kenii, w regionie Siaya. Projekt bezpośrednio objął studentów i nauczycieli Szkoły dla Pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam oraz pacjentów szpitala Matibabu Fundatation Kenya.

Projekt bezpośrednio odnosił się do nastepujących Milenijnych Celów Rozwoju:

  • CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat
  • CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań

Cele projektu:

  • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności metodyczno-dydaktycznych   nauczycieli Szkoły dla Pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam.
  • Zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu ratowania zdrowia i życia niemowląt,   dzieci i osób dorosłych oraz z zakresu profilaktyki przeciwmalarycznej oraz   prewencji, dróg przenoszenia i objawów chorób.
  • Zapewnienie pomocy medycznej i opieki środowiskowej pacjentom będącym pod opieką Szpitala Matibabu Fundatation Kenya.
  • Podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy odnośnie sytuacji życiowej, chorobach tropikalnych mieszkańców rejonu Siaya w Kenii wśród wykładowców i nauczycieli 12 uczelni medycznych w Polsce

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

  • Wyedukowanie w ramach 21 szkoleń, 42 uczniów szkoły pielęgniarskiej oraz 5 nauczycieli w trakcie 24 szkoleń specjalistycznych.
  • Przeprowadzenie ekspertyzy oraz propozycji poprawy programu nauczania i stosowanych technik edukacyjnych w szkole.
  • Wsparcie działania Szpitala Matibabu Fundatation.

Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii

Pięciu Nauczycieli Szkoły dla Pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam uczestniczących w 24 szkoleniach specjalistycznych oraz zajęciach praktycznych, podczas których wolontariuszka przedyskutowała z nimi metody nauczania, poszerzyło swoją wiedzę merytoryczną oraz umiejętności metodyczno-dydaktyczne.

42 uczniów klas 2 Szkoły dla Pielęgniarek im. Mary Ann Van Dam podczas 21 szkoleń zwiększyło swoją wiedzę dotyczącą zarówno ratowania zdrowia i życia niemowląt, dzieci i osób dorosłych jak i profilaktyki przeciwmalarycznej, prewencji, dróg przenoszenia i objawów chorób.

Ogółem w ciągu  20 dni roboczych część pacjentów szpitala Matibabu Fundation Kenya miało zapewnioną opiekę przez Wolontariuszkę, która w tym czasie uczestniczyła w codziennej pracy placówki.

W ramach inicjatywy edukacyjnej Wolontariuszka opracowała scenariusze zajęciowe (pt. Luoland cases effective methods in medical education, emergency medicine and preventive healthcare in Kenya) oraz zrealizowała film „Polska pomoc dla Louland”, które przekazała Polskiemu Towarzystwu Symulacji Medycznej. Z materiałów korzystają wykładowcy i nauczyciele 12 uczelni medycznych w Polsce, co przyczynia się do pogłębiania ich wiedzy na temat sytuacji życiowej oraz chorób tropikalnych mieszkańców rejonu Siaya w Kenii.