Polska pomoc

 

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Bwaise to największy slums w Kampali, a zarazem najbiedniejszy i najgęściej zaludniony rejon stolicy Ugandy. Jednym z występujących tam problemów jest wysoki odsetek bezrobocia wśród młodych osób.

Organizacja partnerska AFFCAD (Action for Fundamental Change and Development) stosując sprawdzony model walki z bezrobociem trudnej młodzieży realizuje szeroko zakrojone projekty społeczne mające na celu poprawę warunków życia ludności zamieszkującej dzielnice biedy Kampali.

Fundacja Kultury Świata współpracuje z AFFCAD od 2013 r. W tym czasie, dzięki kilkuletniemu grantowi z UE, AFFCAD z niedużego podmiotu działającego na rzecz mieszkańców slumsów Kampali przeobraziła się w dużą organizację pozarządową, prowadzącą kursy zawodowe dla defaworyzowanej młodzieży. Organizacja szybko się rozwija, jednak jej pracownikom wciąż brakuje doświadczenia w zarządzaniu i raportowaniu dużych przedsięwzięć projektowych.

Projekt był komplementarny do wcześniejszych działań realizowanych zarówno w ramach programu Wolontariat polska pomoc 2014 i 2015 jak i projektu finansowanego z programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015.

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Projekt został zrealizowany w okresie 15 czerwca - 31 grudnia 2016 r. w regionie Bwaise, największej dzielnicy biedy w Kampali, stolicy Ugandy. Wolontariuszka przebywała w Kampali od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.

Zadaniem wolontariuszki było praktyczne wsparcie działań partnera (organizacji AFFCAD), mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług. Wolontariuszka udzieliła pracownikom organizacji eksperckiego wsparcia w pracy operacyjnej oraz działała na rzez młodych absolwentów kursów. Dążąc do  zapewnienia młodym ludziom przyjęcia na praktyki nawiązywała współpracę z podmiotami sektora prywatnego, co w przyszłości ma ułatwić absolwentom wejście na lokalny rynek pracy.

Beneficjentami projektu byli pracownicy organizacji AFFCAD, a także młodzież defaworyzowana, która skorzystała z możliwości odbycia praktyk w ramach partnerstwa z sektorem prywatnym.

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Projekt koncentrował się na wsparciu rozwoju instytucjonalnego organizacji partnerskiej poprzez działania zmierzające do otwarcia nowego centrum edukacji zawodowej w Kampali i realizację strategicznego planu organizacji, m.in. budowanie stałego partnerstwa z sektorem prywatnym.

Wolontariuszka uczestniczyła w przeprowadzeniu przetargu na budowę centrum oraz nadzorowała wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania danymi, nauczania oraz komunikacji z beneficjentami projektów (Learning Database and Communication System). Zadanie wolontariuszki polegało m.in. na identyfikacji budynku i udziale w negocjacjach dotyczących warunków podpisania wieloletniego kontraktu najmu. Ostatecznie budynek został oddany do użytku AFFCAD w maju 2017 r. na okres 3 lat. Wcześniej AFFCAD przeprowadził zakup zgodnie z harmonogramem transz finansowych i procedurami IOM/EU, a w kwietniu dokonał adaptacji budynku do swoich potrzeb.

W trakcie trwania projektu, wolontariuszka zadbała również o jego promocję w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Fundacji „Kultury Świata”.

Wolontariuszka opracowała zbiór dokumentów organizacyjnych dla partnera projektu, w tym m.in. dokumenty dotyczące polityki kadrowej oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn, wytyczne dla nowo powstałej rady dyrektorów, ramy systemu monitoringu i ewaluacji, wytyczne dotyczące komunikacji i kreowania wizerunku organizacji (branding). 

Przeprowadziła 60 godzin  konsultacji szkoleniowy dla pracowników AFFCAD, by usprawnić proces wdrażania nowo wypracowanych praktyk i regulacji (staff briefing), a także nawiązała kontakty z sektorem prywatnym i doprowadziła do podpisania umów ramowych o stałym partnerstwie w sprawie praktyk dla absolwentów centrum szkolenia zawodowego, prowadzonego przez AFFCAD.