Polska pomoc

 

Edukacja wieloaspektowa wychowanek oraz personelu Domu Dziecka im. Świętego Antoniego w Limuru, w Kenii

W Kenii warunkiem podjęcia nauki w college'u i studiów jest biegła znajomość obsługi komputera. Dotychczas tylko najzdolniejsze podopieczne St. Anthony Children's Home (Rehabilitacyjnego Domu dla Dziewcząt) w Limuru, prowadzonego przez Ojców Franciszkanów, były przed podjęciem dalszej nauki wysyłane na kosztowne kursy komputerowe. Dzięki różnym inicjatywom ośrodek zakupił 10 komputerów do nowej pracowni. Należało ją jednak zorganizować, tak aby służyła wychowankom i kadrze pedagogicznej. Chcąc umożliwić wszystkim podopiecznym ośrodka zdobycie umiejętności obsługi komputera i ułatwić im dalszą edukację, a także aby podnieść kompetencje nauczycieli wolontariuszki przygotowały projekt obejmujący opracowanie programu nauczania podstaw informatyki, zakup oprogramowania i zorganizowanie w ośrodku pracowni komputerowej. Zaoszczędzone środki finansowe miały być przeznaczone na wysłanie większej liczby dziewczynek do collage’u.

Grupę beneficjentów projektu stanowiły dziewczynki, którymi opiekują się siostry ze Zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kulturze afrykańskiej dziewczynki od samego początku stoją na gorszej pozycji niż chłopcy. Te, które trafiły do St. Anthony Children's Home w Limuru są grupą szczególnie doświadczoną przez los. Właściwa edukacja da im lepsze perspektywy w dorosłym życiu. Projekt miał również za zadanie przyczynić się do poprawy szeroko pojętego zdrowia wychowanek Domu.

W Centrum Św. Antoniego przebywa ponad 60 skrajnie ubogich dziewczynek, które w domu rodzinnym często nie dostawały nawet jednego posiłku dziennie, żyjąc w bardzo trudnych warunkach i będąc ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. Dzięki polskim Franciszkanom, dziewczynki znalazły schronienie, możliwość nauki i perspektywy na przyszłość. Dzięki zdobyciu dobrego zawodu podejmą w przyszłości pracę i będą w stanie utrzymać siebie i rodzinę. Da im to szansę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Edukacja wieloaspektowa wychowanek oraz personelu Domu Dziecka im. Świętego Antoniego w Limuru, w Kenii

Projekt zrealizowano w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 roku. Dwie wolontariuszki przebywały w Limuru od 4 listopada do 23 grudnia 2015 roku.

Celem projektu - przeprowadzonego we współpracy polskiej organizacji pozarządowej „Dla Zdrowia. Fundacji na rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego”, Kenijskiej Kustodii świętego Franciszka z Asyżu oraz Ojców Franciszkanów Konwentualnych Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana  pracujących w Kenii - była edukacja wychowanek i podniesienie kwalifikacji nauczycieli Rehabilitacyjnego Domu Dziecka Św. Antoniego w Limuru.

W Kenii znajomość obsługi komputera daje często przepustkę do collage’u i w dalszej perspektywie do lepszego życia. Projekt adresowany do grupy ponad 60 dziewczynek mieszkających w  Rehabilitacyjnym Domu Dziecka Św. Antoniego w Limuru, w założeniu stanowił pierwszy etap długofalowej i multidyscyplinarnej edukacji z wykorzystaniem środków informatycznych otwierającej dziewczynkom perspektywę na przyszłość. Bezpośrednim celem projektu było zdobycie umiejętności obsługi komputera zarówno przez podopieczne jaki i przez kadrę pedagogiczną tego ośrodka.

Działania projektowe polegały na zorganizowaniu pracowni komputerowej w Domu Dziecka w Limuru:

  • podłączeniu sprzętu i instalacji oprogramowania,
  • dopracowaniu uprzednio przygotowanego programu nauczania podstaw informatyki i grafiki komputerowej,
  • przeszkoleniu nauczycieli i opiekunów w zakresie:
    • administrowania sprzętem komputerowym,
    • prowadzenia zajęć z podstaw informatyki.

Dzięki wolontariuszkom wychowanki ośrodka zapoznały się z obsługą pakietu programów Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz z podstawami tworzenia grafiki komputerowej. Na zakończenie projektu wolontariuszki zweryfikowały wiedzę kursantów.

Podczas pobytu w Kenii wolontariuszki prowadziły blog: https://afrykaclica.wordpress.com informujący o postępach w projekcie i o programie „Wolontariat polska pomoc”. Po powrocie do Polski kontynuowały inicjatywę edukacyjną w postaci wystawy fotograficznej i publikacji książkowej. Po zakończeniu projektu wystawa była kilkukrotnie eksponowana m.in. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Nobel Tower podczas Festiwalu PROGRESSteron w Poznaniu w 2016 r.

Projekt przyczynił się do realizacji priorytetu 3 - wsparcie grup defaworyzowanych społecznie oraz priorytetu 13 - edukacja, ustanowionych w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”. Równocześnie przyczynił się do osiągnięcia 2 Millenijnego Celu Rozwoju, tj. zapewnienia powszechnego nauczania na poziomie podstawowym oraz  3 MCR, tj. promocji równości płci i awansu społecznego kobiet.

Edukacja wieloaspektowa wychowanek oraz personelu Domu Dziecka im. Świętego Antoniego w Limuru, w Kenii

Wolontariuszki osiągnęły założone w projekcie rezultaty. Doprowadziły do powstania w pełni funkcjonalnej pracowni komputerowej, która pozostanie trwałym efektem projektu. Utworzyły dla wychowanek Rehabilitacyjnego Domu Dziecka Św. Antoniego w Limuru sześć całkowicie nowych stanowisk komputerowych połączonych wewnętrzną siecią. Wgrały i skonfigurowały oprogramowanie, zabezpieczyły sprzęt odpowiednią instalacją antyprzepięciową oraz pod kątem nieodpowiedniego użytkowania. Pracownię wyposażyły w drukarkę oraz zestaw podręczników, z których wychowanki ośrodka będą korzystały w najbliższych latach.

Powstał nowy program nauczania dostosowany do czterech grup wiekowych (w każdej grupie było 12 dziewczynek, w przedziałach wiekowym: 5 – 10 lat, 11 -12 lat, uczennice liceum i studentki college’u).

Wolontariuszki przeszkoliły także opiekuna pracowni - nauczyciela, który po zakończeniu projektu będzie kontynuował nauczanie informatyki i dbał o utrzymanie właściwego stanu sprzętu. Poza tym czterech wychowawców i 46 wychowanek Domu przeszkolonych przez wolontariuszki nabyło umiejętność obsługi komputera. Były to wszystkie osoby przebywające w okresie pracy wolontariuszek w ośrodku. Na etapie planowania projekt zakładał przeszkolenie 60 wychowanek, ale w listopadzie i w grudniu 2015 r., ze względu na rozpoczynające się w Kenii wakacje, część podopiecznych wyjechała do krewnych lub zaprzyjaźnionych rodzin.

Dwóch członków organizacji wysyłającej wsparło wolontariuszki podczas inauguracji projektu w Limuru uczestnicząc w zakupie sprzętu i przeprowadzając warsztaty na temat zdrowia dla podopiecznych ośrodka.