Polska pomoc

 

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III

Kirgistan nadal boryka się z trudnościami będącymi konsekwencją rozpadu ZSRR. Kraj destabilizują podziały etniczne, bezrobocie i emigracja zarobkowa młodych mężczyzn do Rosji. W Kirgizji potrzebna jest pomoc ekonomiczna, ale także wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego. Od kilku lat do ośrodków prowadzonych przez Jezuitów w Kirgistanie przyjeżdżają wolontariusze, aby wspomagać swoją pracą ich działania rozwojowe i charytatywne.

W założeniu projekt miał przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób z grup marginalizowanych społecznie w Kirgistanie oraz marginalizowanych ze względów etnicznych (Kirgizów i Uzbeków). Poza tym miał przyczynić się do poprawy poziomu edukacji w szkołach i ośrodkach publicznych oraz  podniesienia jakości życia osób żyjących w domach opieki, domach dziecka i domach starców oraz  społeczności lokalnej.

Projekt stanowił rozwinięcie współpracy Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Fundacji Svet Lubvi, założonej przy misji jezuickiej w Biszkeku, zainicjowanej w 2013 roku w ramach programu „Wolontariat polska pomoc” i kontynuowanej również w formie projektów polskiej pomocy rozwojowej w 2014 r. i w  2015 r.

Wolontariusze uczestniczący w tym projekcie mieli za zadanie wesprzeć  działania pomocowe i charytatywne, prowadzone przez Svet Lubvi w Biszkeku i Dżalalabadzie,  regionie Suzackim oraz w Dżaniszu, skierowane głównie do Muzułmanów. Jednak ograniczone zasoby ludzkie Fundacji zawężają pole  jej działania na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego też pomoc wolontariuszy, która spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczność kirgisko-uzbeckiej w latach 2013-2014 stworzyła impuls do kontynuowania działań mających charakter integracyjny pomiędzy Kirgizami i Uzbekami, tak aby mogli w nich uczestniczyć  od najmłodszych lat.

Projekt przyczynił się do realizacji 1 i 2 Milenijnego Celu Rozwoju i  został przeprowadzony w  następujących sektorach: doskonalenie podstawowych umiejętności życiowych młodzieży i dorosłych,  rozwój placówek edukacyjnych i szkoleń oraz  szkoleń dla nauczycieli, rozwój edukacji,  rozwój lokalnej społeczności (działań na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności),  rozwój działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III

Projekt został zrealizowany w okresie od 18.07.2015 r. do 31.12.2015 r. we współpracy Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Fundacją „Svet Lubvi”, założoną przez zakon Jezuitów. Troje wolontariuszy przebywało w Kirgistanie od 1.09.2015 r. do 23.11.2015 r.

Pierwotnie projektem miały zostać objęte 4 miejsca w Kirgistanie, jednak z powodu zmniejszenia liczby wolontariuszy uczestniczących w projekcie ostatecznie odbywał się on w trzech miejscowościach: Dżalalabadzie, Biszkeku i Dżaniszu.

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III

W Dżalalabadzie wolontariusze pracowali na rzecz Domu dla dzieci Inwalidów i organizacji „Merim Bulak”, założonej przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla której, przy wsparciu lokalnego koordynatora, wolontariuszka napisała 1,5 roczny projekt edukacyjno-rehabilitacyjny mający na celu umożliwienie włączenia dzieci w system edukacyjny, z którego były wykluczone. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i dofinansowany przez organizację Jezuitów z USA.

W Biszkeku wolontariusze współpracowali z lokalnymi szkołami, pracowali w centrum edukacyjnym prowadzonym przez Fundację „Svet Lubvi” oraz prowadzili działania z ośrodkami dla dzieci z niepełnosprawnością; ponadto wyposażyli organizację „Ruka v Ruke” pracującą z dziećmi oraz młodzieżą autystyczną w materiały do zajęć z edukacji sensorycznej i pracy metodą Montessori. Wolontariuszka przeprowadziła cykl 2 dwudniowych warsztatów dla opiekunów i nauczycieli (po 4 godziny szkoleniowe, łącznie 16 godzin szkoleniowych) z ww. organizacji. Dotyczyły one wykorzystania materiałów z metody Montessori oraz z edukacji sensorycznej. Tematyka obejmowała: asystowanie w zajęciach czytania, pisania, liczenia, muzyki, rytmiki oraz zajęciach praktycznych. Celem tego działania był rozwój psychofizyczny dzieci autystycznych oraz stworzenie przestrzeni edukacyjnej do pracy dla tych dzieci.

Praca w domu opieki społecznej w Biszkeku

Wolontariusze odwiedzali dwa razy w tygodniu  osoby starsze mieszkające w domu opieki społecznej w Biszkeku i przygotowywali dla nich zajęcia edukacyjne i kulturalne. Były to spotkania z poezją, pokazy filmowe, kurs tańca i języka angielskiego oraz  nauka obsługi komputera. Celem wskazanych powyżej działań była aktywizacja osób starszych, poprawa ich samopoczucia i zachęcenie do samorozwoju.

Zarówno w stolicy jak i w Dżalal-Abadzie odbyły się warsztaty FOTOVOICE. Uczestnikami była młodzież (12 młodych osób z mniejszości narodowych w Biszkeku) oraz dzieci kirgiskie i uzbeckie z Dżalal-Abadu (18 młodych osób). Tematyką warsztatów była metoda photovoice, praktyczne zadania fotograficzne i dziennikarskie oraz gry edukacyjne.

W Dżaniszu, wsi położonej nad jeziorem Issyk-kul, „Svet Lubvi” posiada ośrodek, gdzie prowadzi letnie obozy wypoczynkowe dla ubogich dzieci z południa Kirgizji. Wolontariusze współpracowali przy prowadzeniu obozu, w którym uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 18 lat niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie). Dzieciom towarzyszyły mamy. Wolontariusze zaangażowali się w codzienną pracę ośrodka, pomagali też w pracach mających na celu utrzymanie i poprawienie stanu jego infrastruktury. Ponadto organizowali m.in. wycieczki krajoznawcze, zajęcia dla dzieci i młodzieży (plastyczne oraz sportowe), wieczorki taneczne, które przyczyniały się do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także zapewnienie im należytego odpoczynku i poprawy samopoczucia. Dodatkowo wolontariusze pomagali pracownikom kuchni.

Wolontariusze uczestniczyli także w akcjach charytatywnych. Wolontariusze włączyli się w akcje charytatywne na rzecz około 500 osób: podopiecznych domów dziecka w Osh i pensjonariuszy domu spokojnej starości z okolic Dżalalabadu, podopiecznych domu opieki społecznej w Kyzył-kija. Celem była poprawa jakości życia ww. osób, w tym poprawa ich stanu psychofizycznego, a także umocnienie więzi międzyludzkich. Wolontariusze odwiedzali ww. ośrodki, organizowali wydarzenia kulturalne i przygotowywali paczki żywnościowe dla każdego z podopiecznych wskazanych ośrodków. Wolontariusze pomagali w organizowaniu paczek, ich selekcji oraz rozdawaniu.

Praca w domu dziecka pod Biszkekiem

Beneficjentami przedmiotowego działania były dzieci i młodzież (w łącznej liczbie ponad 50 osób) z domu dziecka zlokalizowanego we wsi Kirg-szolk pod Biszkekiem. Były to dzieci mające utrudniony dostęp do edukacji, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Działanie to obejmowało przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych i kulturalnych skierowanych do ww. beneficjentów. Celem  przeprowadzanych zajęć był rozwój psychofizycznych podopiecznych tego ośrodka oraz zaznajomienie ich z metodami nauki i poznania świata z zakresu edukacji pozaformalnej, a także wzrost ich kompetencji społecznych, językowych i zawodowych.

Praca w Dżalal-Abadzie

Działania projektowe obejmowały: rozwój lokalny (poprzez prowadzenie działań dla lokalnej społeczności - zwłaszcza dzieci i młodzieży), kursy językowa angielskiego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania zwiększające dostęp do edukacji dzieciom z domów dziecka, działania edukacyjne dla dzieci z dysfunkcjami, wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych w mieście Dżal-Alabad i Biszkek.