Polska pomoc

 

Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności

Zambia to kraj, gdzie prawie połowę ludności stanowią dzieci i młodzież. Wysoki przyrost naturalny oraz wysoki wskaźnik chorych na HIV/AIDS jest przyczyną dużej liczby sierot, dla których ulice dużych miast stały się domem. Niski poziom edukacji utrudnia rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, nie pozwala na rozwój talentów
i zainteresowań.

Szansą na poprawę trudnej sytuacji edukacyjnej jest podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych w ramach edukacji nieformalnej, co pozwoli uzupełnić dzieciom i młodzieży braki edukacyjne oraz uchroni je przed spędzaniem czasu wolnego na ulicy, gdzie narażone są na używki, przemoc, wykorzystywanie seksualne.

Projekt jest wynikiem działań zrealizowanych w ramach projektów wolontariackich realizowanych ze środków MSZ w latach 2013 i 2014.

Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności

Projekt realizowany był w okresie 17.07-31.2015. Pobyt wolontariuszki w miejscu realizacji projektu miał miejsce od 30.09.2015 do 31.12.2015. W ramach projektu przewidziana była realizacja inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego.

Wykonawcą projektu była Fundacja Usłyszeć Afrykę, a partnerem lokalnym Parafia Chrystusa Odkupiciela w Lusace, Zambia.

Realizacja projektu była odpowiedzią na trudną sytuację edukacyjną oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z dzielnicy Makeni w Lusace.

Celem realizacji projektu była poprawa jakości nauczania poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy nauczycieli ze szkoły podstawowej i przedszkola a także warsztaty dla liderów grup dziecięcych i młodzieżowych oraz przygotowanie księgozbioru biblioteki parafialnej do użytkowania przez dzieci i młodzież.

Beneficjentami projektu byli nauczyciele, liderzy grup dziecięcych i młodzieżowych oraz uczniowie szkoły i przedszkola położonych na terenie parafii.

Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności

Projekt realizowany był w okresie 17 lipca – 31 grudnia 2015 r. Wolontariuszka przebywała w miejscu realizacji projektu od 30 września do 31 grudnia 2015 r.

Działania projektowe objęły pracę szkoleniową z nauczycielami pracującymi w szkole i przedszkolu położonym na terenie Parafii Chrystusa Odkupiciela oraz szkolenia i warsztaty z liderami grup dziecięcych i młodzieżowych. Ponadto wolontariuszka przygotowała bibliotekę, z której korzystać mogą dzieci i młodzież z okolicy.

W ramach działań projektowych w szkoleniach dla nauczycieli udział wzięło 8 pedagogów oraz 48 liderów dziecięcych i młodzieżowych grup przyparafialnych. 

Wolontariuszka zrealizowała inicjatywę edukacyjną mającą na celu propagowanie wśród Polaków wiedzy o sytuacji edukacyjnej w Zambii. W jej ramach przygotowano publikację edukacyjną „Szkoła w Zambii” poświęconą edukacji w Zambii, wraz ze scenariuszem zajęć. Materiały można było zamówić mailowo.