Polska pomoc

 

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Działania edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych stanowią odpowiedź Polski na przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 roku Zrównoważone Cele Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, tzw. SDGs). Edukacja globalna to działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania dotycząca budowania świadomości o istnieniu globalnych zjawisk i współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna służy propagowaniu wśród całej społeczności lokalnej i regionalnej wartości oraz postaw sprzyjających otwartości na wyzwania rozwojowe świata i odpowiedzialności za wspólny świat. Podejmowane w projekcie działania będą służyły lepszemu przygotowaniu kadr dydaktycznych – zarówno w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli, jak i w ramach doskonalenia zawodowego.

Głównymi celami projektu są wzmocnienie obecności edukacji globalnej na wszystkich szczeblach edukacji formalnej, w szczególności przez rozwijanie kadr dydaktycznych, narzędzi edukacyjnych oraz promocję edukacji globalnej w środowisku szkolnym oraz zwiększenie świadomości szerokiej publiczności na temat współzależności globalnych.

Projekt realizowany jest w celu trwałego zakorzenienia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, przyczyniając się do poszerzania wiedzy wśród polskich nauczycieli i uczniów na temat współzależności globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się w kontekście zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Dwuletni projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” adresowany jest do kadr systemu doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów placówek, realizujących zadania wynikające z ogólnych i przedmiotowych zapisów podstawy programowej (PP) kształcenia ogólnego, dotyczących problematyki edukacji globalnej.

Przewidziano powołanie do życia sieci wspomagania szkół w zakresie realizacji edukacji globalnej. Ta ogólnopolska sieć kierowana będzie przez 16 koordynatorów regionalnych - specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli z doświadczeniem w realizacji projektu w latach 2012-2015. Koordynatorzy regionalni (1 koordynator na województwo) przygotują w kolejnych dwóch latach grupy Liderów Edukacji Globalnej (EG), po 10-12 osób z każdego regionu/województwa w każdym roku; łącznie 256 Liderów EG w szkołach. Do zespołu Liderów EG zostaną zaproszeni doświadczeni praktycy szkolni - z grupy absolwentów poprzednich edycji projektu EG, entuzjaści edukacji globalnej, z bogatym dorobkiem, gotowi dzielić się wiedzą, wspierać nauczycieli w rozwoju, uczeniu o zjawiskach globalizacji, problemach współczesnego świata, współzależnościach globalnych.

Formalne wprowadzenie EG do szkół wymaga podjęcia systemowych działań: przygotowania kadry gotowej do multiplikowania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania kompetencji społecznych, obywatelskich, cyfrowych niezbędnych uczniom do rozumienia świata i odpowiedzialnego funkcjonowania w globalnym społeczeństwie obywatelskim. Zaproponowanie przez zespół ekspertów edukacji obywatelskiej i edukacji globalnej działania projektowe oraz formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia stacjonarne, kursy online z biblioteką materiałów edukacyjnych, przykładów dobrych praktyk etc.) pozwolą na rozwijanie nowych kompetencji nauczycielskich, służących planowaniu pracy z uczniami, w tym pracę z 6-latkami.

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pedagogów i psychologów szkolnych, uwrażliwienie kadry pedagogicznej na tematykę zrównoważonego rozwoju, świadomych postaw, środowiska i globalnych współzależności. W jego ramach stworzono sieć 161 Szkół Liderów  Edukacji Globalnej, po dziesięć w każdym z 16 województw (11 w woj. łódzkim). W każdym województwie powołano regionalnego koordynatora.

W ten sposób powstał międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych zagadnień tematyki globalnej. Głównym celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniami, pomysłami i spostrzeżeniami, a także wspólne rozwiązywanie problemów, zarówno podczas osobistych spotkań, jak i przy użyciu internetowej platformy projektu.

W 2016 r. odbyło się 16 szkoleń  liderów z poszczególnych szkół biorących udział w projekcie. W październiku zorganizowano czterdziestogodzinne szkolenie dla koordynatorów regionalnych. Każdy ze 161 liderów przeprowadził po 3 trzygodzinne spotkania z zespołami nauczycieli, wskutek czego przeprowadzone zostały zajęcia szkolne poświęcone edukacji globalnej oraz liczne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (14-20 listopada 2016 r.).

Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”. Stworzono i poddano testom platformę Grywalizacji, za pomocą której w 2017 r. nauczyciele będą mogli tworzyć własne projekty edukacyjne. Ponadto umieszczono na niej dodatkowe materiały, a także utworzony w ramach projektu pilotażowy kurs edukacji globalnej kierowany do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Została zaktualizowana strona projektu http://edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl, gdzie w zakładce http://edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/e-learning zamieszczono otwarte szkolenie dla nauczycieli.

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się w Warszawie seminarium podsumowujące realizację projektu.

W sumie w pierwszym module tego projektu wzięło udział 161 Szkół Liderów EG; 1 911 pedagogów wszystkich poziomów edukacyjnych odbyło przeszkolenie do pracy z uczniami w dziedzinie edukacji globalnej; 348 nauczycieli klas 0 – 3 wzięło udział w 6-godzinnych warsztatach. Dzięki modernizacji strony internetowej projektu do publikowanych na niej treści dotarło 1 573 użytkowników sieci (50 149 odsłon).

W 2017 r. udział w projekcie kontynuowało 141 spośród 161 szkół uczestniczących w nim w poprzednim roku. Jednocześnie, między czerwcem a wrześniem 2017 r. do projektu dołączyło 101 szkół podstawowych. Tym samym pod koniec 2017 r. sieć szkół edukacji globalnej tworzyły 242 placówki edukacyjne.

W ramach doskonalenia zawodowego w szkoleniach uczestniczyło 3 403 nauczycieli, w tym:

  • 165 osób w 24-godzinnych szkoleniach dla koordynatorów i Liderów  szkolnych,
  • 535 osób w 1-dniowych seminariach,
  • 259  osób – w 16-godzinnych szkoleniach,
  • 2440 nauczycieli w zespołach ds. edukacji globalnej w szkołach planujących działania projektowe, lekcje i zajęcia szkolne z tematyki edukacji globalnej. 

Wszyscy nauczyciele zaproszeni do projektu otrzymali dostęp do materiałów na platformach online, umożliwiających im samokształcenie, zdalne przygotowywanie materiałów, scenariuszy zajęć szkolnych oraz wymianę doświadczeń na forum. Łącznie w okresie wrzesień-grudzień 2017 moderowane warsztaty online ukończyło 470 nauczycieli, a z materiałów na platformie i wsparcia trenerów-moderatorów skorzystało ponad 2 500 nauczycieli, zaangażowanych w organizację Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) i prowadzących lekcje dla co najmniej 60 000 uczniów z całej Polski.

W każdej ze 101 szkół, które dołączyły do projektu w 2017 r. koordynatorzy regionalni zorganizowali spotkania z wolontariuszami. Między październikiem a listopadem w spotkaniach tych wzięło udział łącznie 7 588 uczniów i 548 nauczycieli.

W TEG uczestniczyło niemal 80 tysięcy uczniów i niemal 3 tysiące nauczycieli ze wszystkich 242 szkół tworzących w 2017 r. sieć edukacji globalnej.

Szkoły tworzące sieć edukacji globalnej otrzymały materiały edukacyjne do pracy z uczniami, w postaci:

  • poradnika metodycznego edukacji globalnej dla nauczycieli klas IV-VII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i licealnych  (2500 egzemplarzy);
  • bajek „Tosia  odkrywa  czekoladę” (5000 egzemplarzy);
  • bajek „Przygody  Zoga” (5000 egzemplarzy).

We wrześniu ogłoszono konkurs na najlepszy projekt edukacyjny i scenariusz zajęć. Spośród 51 prac konkursowych komisja wyłoniła 20 finalistów (6 najlepszych scenariuszy i 14 projektów edukacyjnych). Z tej listy eksperci MSZ rekomendowali 3 Laureatów – prace o najwyższym potencjale, wartości dla  edukacji globalnej.

Statuetkami „Szkoła Edukacji Globalnej 2017” wyróżniono 16 najbardziej zaangażowanych w działanie projektu szkół rekomendowanych przez koordynatorów regionalnych (po jednej z 16 grup regionalnych). Statuetkami wyróżniono ponadto 16 Super Liderów EG (rekomendacja koordynatora regionalnego)  oraz 16 najaktywniejszych koordynatorów regionalnych projektu w ostatnich latach.

W konferencji podsumowującej II rok projektu, która odbyła się 15 grudnia 2017 roku w Centrum  Szkoleniowym w  Sulejówku wzięli  udział  przedstawiciele MSZ, koordynatorzy, trenerzy projektu EG  ORE, wyróżnieni liderzy szkolni projektu oraz finaliści konkursu na najlepszy projekt edukacyjny (łącznie 75 osób).