Polska pomoc

 

Edukacja globalna w ZHP. Wzmacnianie pozycji propozycji programowych i rozwijanie wiedzy, kompetencji i postaw kształtowanych przez edukację globalną.

Celem projektu jest kształtowanie wśród polskich harcerzy globalnej postawy obywatelskiej, dążącej do stałego, ochoczego podejmowania działań na rzecz bardziej sprawiedliwego i przyjaznego świata. Poprzez szereg działań i aktywności zaplanowanych w projekcie rozwinięte zostaną przede wszystkim kompetencje u liderów grup lokalnych (drużyn, gromad) i wędrowników (najstarsza grupa wiekowa realizująca cele wychowawcze), które wzmocnią i zmobilizują harcerzy i harcerki do działań, a tym samym staną się swoistymi lokalnymi "agentami zmian", dając motywację i inspirację innym.

Wszystkie działania projektowe są dedykowane członkom Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności 12 000 instruktorom i instruktorkom ZHP – liderom (drużynowym) podstawowych jednostek organizacyjnych (drużyn) wszystkich grup wiekowych w ZHP (zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy), dla których zagadnienia zależności globalnych są tematem nieznanym lub realizowanym jednorazowo, akcyjnie. W ramach projektu przewidziano szereg działań, dopasowując ich formę i treści do potrzeb współczesnej młodzieży i młodych ludzi ¬ beneficjentów projektu. Będą to takie formy jak: webinary, e¬learning, komunikacja za pomocą portali społecznościowych i aplikacje społecznościowe, ale realizowane zgodnie z metodą harcerską.

Edukacja globalna w ZHP. Wzmacnianie pozycji propozycji programowych i rozwijanie wiedzy, kompetencji i postaw kształtowanych przez edukację globalną.

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie wśród polskich harcerzy i harcerek globalnej postawy obywatelskiej dążącej do stałego, ochoczego podejmowania działań na rzecz bardziej sprawiedliwego i przyjaznego świata.

Poprzez szereg działań i aktywności zaplanowanych w projekcie (aktualizacja publikacji, opracowanie nowych materiałów, e-learning, kampania informacyjno-promocyjna, konkurs, mini-granty na działania lokalne) rozwinięte zostaną przede wszystkim kompetencje u liderów grup lokalnych i wędrowników. Poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz bardziej sprawiedliwego świata ZHP przyczyni się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i dalej - Zrównoważonych Celów Rozwoju (POST-2015), a przede wszystkim osiągnięcia Celu 8 MCR: globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju.

Harcerze i harcerki wzbogaceni o kompetencje i ukształtowane postawy takie jak: solidarność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, zachowania empatyczne, umiejętność wyrażania opinii, umiejętność krytycznego myślenia zbudują kapitał społeczny społeczeństwa obywatelskiego. Ci młodzi Polacy i Polki, poddani wychowaniu w ZHP, posiadający świadomość wpływu indywidualnych jak i kolektywnych decyzji na życie i rozwój mieszkańców krajów Północy i Południa oraz posiadający umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania swojej opinii będą świadomymi konsumentami, obywatelami kraju jak i zglobalizowanego świata, przyczyniając się do redukcji ubóstwa, głodu i otwierając na prawdziwie globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju.

Edukacja globalna w ZHP. Wzmacnianie pozycji propozycji programowych i rozwijanie wiedzy, kompetencji i postaw kształtowanych przez edukację globalną.

Działania projektowe prowadzone były od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. W ramach organizowanej co dwa lata cyklicznej imprezy szkoleniowej dla członków Związku Harcerstwa Polskiego, tzw. Zlotu Kadry, która miała miejsce w dniach 26-30 sierpnia, przeprowadzono sześć warsztatów dla drużynowych. Ich tematyka dotyczyła kultur pozaeuropejskich, kształtowaniem proaktywnych postaw w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, świadomości ekologicznej i recyklingu. W zajęciach tych uczestniczyło łącznie 114 osób. Z kolei w szkoleniu pt. „Kuźnia Liderów”, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-15 listopada, uczestniczyło 23 przedstawicieli poszczególnych chorągwi ZHP wytypowanych do pracy przy programie edukacji globalnej. Mieli oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy i rozwinięcia umiejętności liderskich.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się między innymi 6 lokalnych akcji, w tym warsztaty upcyclingowe w Białymstoku, zajęcia ekologiczne w Jarosławiu i spotkanie nt. odpowiedzialnej konsumpcji i świadomej filantropii w Myślenicach oraz 4 półtoragodzinne webinaria dla drużynowych, wędrowników i instruktorów ZHP. Ogłoszony został również konkurs na działania zwracające uwagę na wyzwania współczesnego zglobalizowanego świata, w którym zwycięskie drużyny zostały nagrodzone grami i zestawami edukacyjnymi.

Mając na uwadze upowszechnienie wiedzy dotyczącej edukacji globalnej wśród członków ZHP zaktualizowano lub stworzono szereg materiałów dostępnych w wersji elektronicznej w Centralnym Banku Pomysłów, będącym oficjalnym repozytorium materiałów programowych i metodycznych ZHP. W celu ich szerokiego upowszechnienia w terminie 15 listopada – 21 grudnia odbyło się 4-modułowe szkolenie e-lerningowe.

W celu promocji projektu zamówione zostały: koszulki z certyfikatem Fair Trade dla osób zaangażowanych w projekt (50 szt.), drewniane pamięci przenośne typu pendrive (100 szt.), torby z ekologicznej bawełny (250 szt.), długopisy z gumką do obsługi ekranów dotykowych (200 szt.), solarne powerbanki (20 szt.), chusty harcerskie (40 szt.), długopisy z recyklingu (1000 szt.), notesy (250 szt.), plakaty informacyjne (50 szt.), ulotki (2 000 szt.).