Polska pomoc

 

Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)

Projekt Ośrodka Działań Edukacyjnych „Źródła”, będący kontynuacją wcześniej realizowanych działań, skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli. Wcześniejsze projekty o podobnym charakterze okazały się dużym sukcesem, zainteresowanie nauczycieli znacznie przekraczało możliwości organizacyjne wykonawcy, w szkoleniach pierwszej edycji zamiast planowanych 360 osób udział wzięło 471 nauczycieli z terenu 11 województw, a zainteresowanych było jeszcze więcej, podobnie było w kolejnych edycjach.

Kolejne wydania pakietu edukacyjnego rozeszły się w ciągu kilkunastu dni od zamieszczenia informacji o możliwości jego zamawiania. Zarówno pakiet, jak i szkolenia były wysoko oceniane przez nauczycieli. Pakiet został również bardzo dobrze oceniony w "Partnerskim przeglądzie materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej".

Celem niniejszego projektu jest m.in. dotarcie do nowej grupy potencjalnych edukatorów globalnych, czyli do bibliotekarzy, pracowników świetlic i animatorów, którzy na co dzień pracują z dziećmi ale w sposób bardziej nieformalny niż nauczyciele. Mają też oni kontakt z większą ilością uczniów niż nauczyciel, który z reguły prowadzi przez 3 lata jedną grupę. Projekt ma za zadanie dostarczyć im nową, mało popularną w Polsce pomoc dydaktyczną jaką jest teatrzyk kamishibai. Kamishibai (jap. kami – papier, shibai - sztuka) to japoński teatr obrazkowy, który wykorzystuje kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę, na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w niej przedstawiane są plansze z historią. Doświadczenia wnioskodawcy, którego trenerzy od dwóch lat pracują z teatrzykiem w edukacji ekologicznej, wskazują, że świetnie sprawdza się on w grupie wiekowej 3-9 lat.

Włączenie edukacji globalnej do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wydaje się istotne ze względu na otwartość, wrażliwość, empatię i ciekawość cechujące dzieci w tym wieku, co powoduje, że edukacja, oparta głównie na zabawie, doświadczeniu i emocjach, jest bardzo trwała. Postawy, przekonania i wiedza z tego okresu zostają w człowieku na długo. Treści związanych z edukacją globalną zabrakło w podstawie programowej dla tych etapów edukacyjnych, a co za tym idzie treści tych nie ma w podręcznikach, nie pojawiają się ani w kształceniu, ani w doskonaleniu nauczycieli. Projekt, poprzez współpracę z metodykami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ma włączyć zagadnienia edukacji globalnej w system doskonalenia nauczycieli, a dostarczenie wysokiej jakości wspierających materiałów edukacyjnych z edukacji globalnej pomoże nauczycielom wprowadzać je do pracy z dziećmi.

Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)

Projekt realizowany będzie w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2015 r. przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Jest on skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracowników świetlic, bibliotek i animatorów. Według założeń w szkoleniach weźmie udział ok. 100 nauczycieli oraz 150 pracowników świetlic, bibliotek i animatorów. Szkolenia będą organizowane we współpracy z metodykami i konsultantami pracującymi w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Odbiorcą 300 zajęć warsztatowych będą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ok. 1 800) a także ich rodzice. Założono, że w trakcie trwania projektu przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą kolejnych 300 warsztatów w placówkach, w których pracują, a pracownicy świetlic, bibliotek i animatorzy korzystając z otrzymanych teatrzyków kamishibai zorganizują w swoich placówkach obchody Tygodnia Edukacji Globalnej dla minimum 4 000 osób.  

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem projektów "Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym" oraz "Edukacja globalna dla najmłodszych" (edycja I i II), współfinansowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w latach 2012, 2013 i 2014, w ramach których powstał pakiet edukacyjny zawierający 14 scenariuszy wraz z dodatkowymi pomocami (karty pracy, ilustracje, materiały informacyjne, mapy, zdjęcia, prezentacje), a także gry edukacyjne (planszowe, karciane oraz komputerowe). Opracowane wówczas scenariusze zajęć poświęcone wybranym krajom Globalnego Południa zostały przetestowane przed opublikowaniem w 5 grupach dziećmi w różnym wieku oraz konsultowane z nauczycielami. Publikacja została bardzo dobrze przyjęta przez nauczycieli, wysoko ocenione zostały zarówno scenariusze jak i materiały informacyjne i materiały dodatkowe. Materiały są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.globalna.edu.pl.  

W ramach projektu zaplanowano nabór 100 grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, przeprowadzenie 6 szkoleń dla nauczycieli oraz łącznie 300 warsztatów inicjujące (przed)szkolne programy edukacji globalnej. W każdej grupie zgłoszonej do projektu odbędą się 3 warsztaty prowadzone przez trenerów wykonawcy projektu. Ich celem ma być ośmielenie i zmotywowanie nauczycieli do wprowadzenia edukacji globalnej do swojej praktyki pedagogicznej. Te modelowe zajęcia pokażą nauczycielowi jak mówić o krajach Południa w sposób niedyskryminujący i jak wykorzystywać poszczególne elementy pakietu. Ich celem jest również rozbudzenie ciekawości dzieci.

Kolejnym elementem będzie opracowanie i wydanie 3 bajek do prezentacji w teatrzyku kamishibai oraz przeszkolenie ok. 150 bibliotekarzy, animatorów i pracowników świetlic z podstaw edukacji globalnej, wykorzystania teatrzyku kamishibai oraz gier dydaktycznych w edukacji globalnej. A w następstwie tego organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej przez przeszkolonych pedagogów w macierzystych instytucjach.

Edukacja globalna dla najmłodszych (III edycja)

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt realizowany był w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2015 r.

Szkolenia dla nauczycieli odbyły się w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wieliczce i Gdyni. Każde z tych sześciu szkoleń trwało 4 godziny dydaktyczne, a wzięło w nich udział w sumie 135 nauczycieli zatrudnionych w szkołach położonych na terenie poszczególnych województw.

Szkolenia dla animatorów oraz pracowników świetlic i bibliotek odbyły się w Łodzi, Katowicach (2 szkolenia), Krakowie (2 szkolenia), Warszawie (2 szkolenia) i Gdańsku. Każde z tych ośmiu szkoleń trwało 4 godziny dydaktyczne, a wzięły w nich udział łącznie 154 osoby.  

W placówkach zgłoszonych do projektu edukatorzy Ośrodka Działań Ekologicznych przeprowadzili łącznie 300 warsztatów dla dzieci. Wzięło w nich udział łącznie 2 104 dzieci ze 100 klas i grup przedszkolnych, w tym: 22 w woj. śląskim, 22 w woj. łódzkim, 28 w woj. mazowieckim, 22 w woj. małopolskim i 6 w woj. pomorskim. Ponadto każdy nauczyciel zgłaszający swoją placówkę do projektu zadeklarował przeprowadzenie co najmniej trzech warsztatów nt. edukacji globalnej z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. Większość z nich zadeklarowała chęć kontynuowania tych warsztatów również w kolejnym semestrze, czyli już po zakończeniu projektu. Zajęcia w świetlicach, bibliotekach i szkołach były organizowane również w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach projektu powstały trzy bajki kamishibai, czyli japońskiego teatru obrazkowego. Na potrzeby każdej bajki powstało 17 wielkoformatowych, kolorowych ilustracji. Każda plansza po stronie widocznej dla widza ma ilustrację, a po stronie widocznej dla opowiadacza treść historii. Nakład każdej bajki to 250 kompletów. Bajki poruszają następującą tematykę:

- o dostępie do wody w Afryce mówi bajka „Po drugiej stronie gór” Anny Onichimowskiej z ilustracjami Marianny Sztymy

- o wylesianiu w Polsce i Ameryce Południowej mówi bajka „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka” Tomasza Trojanowskiego z ilustracjami Agnieszki Antoniewicz

- o dostępie do edukacji w Azji mówi bajka „Szkoła Czi-Tam” Joanny Mueller z ilustracjami Jadwigi Słowińskiej.

Na potrzeby projektu zakupione zostały tekturowe teatrzyki do wystawiania bajek oraz walizki, w których teatrzyki mogą być przenoszone. Filmy z bajkami kimishibai zostały również zamieszczone na kanale YouTube wykonawcy projektu: https://youtu.be/-GnQX2GH28A, http://youtu.be/arh_4gtfuo8, http://youtu.be/FBajiXtXt04.