Polska pomoc

 

Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3

W Polsce istnieje luka w dostępie do edukacji globalnej (EG), która w zreformowanej podstawie programowej nie obejmuje przedszkoli. Wyraźny jest brak znajomości tego zagadnienia wśród absolwentów i absolwentek kierunków nauczania przedszkolnego, niedostatek szkoleń w ośrodkach lokalnych przygotowujących czynnych nauczycieli do wspólnego planowania i wdrażania Edukacji Globalnej, brak długotrwałego wsparcia merytorycznego i metodycznego dla nauczycieli rozpowszechniających idee EG w przedszkolach i społecznościach lokalnych, niedostatek materiałów dydaktycznych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kadra nauczycielska nie jest wystarczająco przygotowana do prowadzania edukacji wykraczającej poza etnocentryczne rozumienie świata: istnieje potrzeba pracy z nauczycielami oraz dyrektorami placówek w kierunku wzmacniania krytycznego myślenia i zmiany postaw, przełamywania własnych stereotypów i uprzedzeń. Także rodzice dzieci, którzy najsilniej kształtują ich postawy, nie mieli i nadal nie mają dostępu do edukacji, która pomogłaby im w rozumieniu przyczyn i konsekwencji zjawisk globalnych, postrzeganiu świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, dostrzeganiu wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Projekt ma wprowadzać zmianę edukacyjną na rzecz przygotowywania dzieci-przyszłych obywateli/ek Polski do reagowania na wyzwania i możliwości związane ze współzależnościami kulturowymi, środowiskowymi, ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i technologicznymi współczesnego świata. Opiera się na doświadczeniu Wykonawcy wprowadzenia Edukacji Globalnej do systemu edukacji formalnej i nieformalnej (projekty skierowane do pracowników NGO, studentów i studentek kierunków pedagogicznych, nauczycieli i nauczycielek gimnazjalnych). Ewaluacja dwóch edycji projektu (2012-2013) pokazała, że praca z placówkami (kadrą i dyrekcją) przynosi zmianę systemową: włączenie EG w długoterminowe plany pracy oraz wzrost świadomości i zaangażowania ważnych dla dzieci dorosłych (rodzin). Praca systematyczna z kadrą na poziomie zaawansowanym podnosi jakość realizowanych działań i buduje platformę współpracy na rzecz wdrażania Edukacji Globalnej między placówkami. Dystrybucja materiałów edukacyjnych i nawiązana przy tym współpraca pozwala poszerzyć zakres projektu o kolejne miasta.

Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3

Projekt "Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3" jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2012, kontynuowanych w roku  2013, którego ideą nadrzędną było wprowadzenie tej tematyki w systemowe nauczanie edukacji globalnej w placówkach nauczania przedszkolnego. Obecny projekt ma charakter modułowy, zaplanowany został na lata 2014 i 2015, a swoim zasięgiem obejmuje nie tylko przedszkola wrocławskie, ale również placówki w Kłodzku, Krakowie, Warszawie oraz Kaliszu. Łącznie w projekcie będzie uczestniczyło ok. 70 przedszkoli w całej Polsce. Pierwszy moduł projektu realizowany był w okresie 10 maja – 31 grudnia 2014 r, a drugi od 18 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

Celami projektu są rozpowszechnienie edukacji globalnej w przedszkolach we Wrocławiu, Kłodzku, Kaliszu, Krakowie i Warszawie w pracy z dziećmi i rodzicami, pogłębienie kompetencji nauczycieli do samodzielnego wplatania tematów EG do programu wychowania przedszkolnego oraz udostępnienie i upowszechnienie wysokiej jakości metod edukacji globalnej na poziomie przedszkolnym. W ramach działań w roku 2014 i 2015 zostanie przeprowadzonych 21 szkoleń podstawowych dla nauczycielek z przedszkoli (każde po 3 dni) i 5 szkoleń zaawansowanych dla nauczycielek przedszkolnych z poprzednich edycji projektu, ponadto w ok. 70 przedszkolach w listopadzie 2014 i 2015 odbędzie się Tydzień Edukacji Globalnej. Dodatkowo powstanie ok. 60 nowych scenariuszy z EG dla przedszkoli, które zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Działania projektowe zostały zaprojektowane tak, aby przynieść jak największy efekt multiplikacji: swoim zakresem jest kierowany do konkretnych placówek, a nie indywidualnych osób zainteresowanych tematem. W ten sposób wiedza z tego obszaru jest automatycznie rozprzestrzeniana wśród innych osób z placówki (inne dzieci z grup, nauczycielki z innych grup). Osoby uczestniczące w projekcie nie tylko zdobywają wiedzę, ale muszą ją także odpowiednio zastosować poprzez stworzenie własnych scenariuszy z EG oraz przeprowadzenie TEG-u w swojej placówce. Projekt jest także wynikiem długoterminowej współpracy wykonawcy z placówkami przedszkolnymi na Dolnym Śląsku, gdzie partnerami w projekcie są konkretne placówki edukacyjne, co wzmacnia systemowy wymiar projektu.

Wartość dofinansowania wyniosła 296 100 zł w 2014 r. i 147 430 zł w 2015 r., wartośc projektu sięgnęła 343 900 zł w 2014 r. i 169 830 zł w 2015 r.

Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3

W pierwszym roku działania w ramach projektu obejmowały między innymi: szkolenia podstawowe kadry przedszkolnej z Wrocławia i Kłodzka; zaawansowane warsztaty tematyczne dla kadry placówek przedszkolnych z 2012 i 2013 roku; przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych dla przedszkoli z Wrocławia i Kłodzka; przygotowanie strony internetowej z materiałami edukacyjnymi dla przedszkoli; zorganizowane Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) w przedszkolach we Wrocławiu i Kłodzku.

W ramach projektu odbyło się dwanaście trzydniowych szkoleń plus jedno dodatkowe jednodniowe oraz jednodniowe spotkanie ewaluacyjne na poziomie podstawowym. W szkoleniach tych wzięło udział łącznie 49 nauczycielek (12 z Kłodzka i 37 z Wrocławia) z 28 przedszkoli. Każda z nich uczestniczyła w 81 godzinach zajęć dydaktycznych. Odbyły się również dwa trzydniowe, niezależne szkolenia zaawansowane dla 33 nauczycielek z 19 placówek – łącznie 50 godzin dydaktycznych. Ponadto, powstały 23 nowe scenariusze zajęć z edukacji globalnej oraz 5 nowych materiałów wizualnych dla dzieci. Podczas trwania projektu strona internetowa z materiałami edukacyjnymi zanotowała ok. 39 tys. odsłon.

Zgodnie z założeniami, dzięki projektowi, wzrósł potencjał merytoryczny, świadomość i kompetencje horyzontalne wśród biorących udział w szkoleniach nauczycielek. Ponadto, powstała grupa ekspertek Edukacji Globalnej na Dolnym Śląsku gotowa do podejmowania samodzielnych działań oraz współpracy między przedszkolnej. Około 36% przeszkolonych przed 2014 rokiem nauczycielek wzięło udział w szkoleniach zaawansowanych, ciągle aktywnie angażując się w zagadnienia związane z Edukacją Globalną. Na podstawie informacji uzyskanych z przedszkoli wiadomo, że całkowita liczba nauczycielek na stałe zaangażowanych w Edukację Globalną jest znacznie większa i sięga co najmniej 60%, czyli znacznie przekracza przyjęty we wniosku projektowym wskaźnik, który wynosił 40%.

Przedszkola w całej Polsce uzyskały dostęp do gotowych scenariuszy zajęć z Edukacji Globalnej wraz z materiałami dodatkowymi i przykładami dobrych praktyk dotyczących TEG przez co wysokiej jakości metody edukacji globalnej na poziomie przedszkolnym zostały dostarczone większej ilości odbiorców.

W drugim roku w ramach projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla nauczycielek edukacji przedszkolnej w zakresie szeroko pojętej edukacji globalnej. Celem warsztatów było zapoznanie uczestniczek z zagadnieniem edukacji globalnej i sposobami jej realizacji podczas zajęć przedszkolnych. Szkolenia dotyczyły zagadnień różnorodności kulturowej, postaw etycznych, Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz kształtowania osobistej odpowiedzialności i wpływu na środowisko lokalne i globalne. W ramach szkolenia odbyły się też zajęcia praktyczne w formie warsztatów, podczas których uczestniczki zapoznały się ze scenariuszami zajęć dla dzieci i z metodami pracy poprzez gry i zabawy edukacyjne.

Szkolenia przeprowadzono dla 49 nauczycielek edukacji przedszkolnej z 25 przedszkoli z Warszawy, Kalisza i Poznania. Łącznie odbyło się 9 trzydniowych szkoleń i 3 jednodniowe spotkania ewaluacyjne na poziomie podstawowym. Każda z nauczycielek wzięła udział w 62-godzinnym szkoleniu. Dodatkowo zorganizowano 3 trzydniowe szkolenia na poziomie zaawansowanym dla 40 nauczycielek. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. edukacji globalnej w wymiarze edukacji obywatelskiej, migracji i uchodźctwa oraz wpływu na środowisko naturalne. Zajęcia warsztatowe obejmowały praktyczne wskazówki i metody pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat oraz kształtowania postaw równościowych. Uczestniczkami warsztatów na poziomie zaawansowanym były nauczycielki z wrocławskich, kłodzkich i warszawskich przedszkoli, które wzięły udział w poprzednich edycjach projektu w latach 2012-2015.

Jednym z działań projektowych było opracowanie 18 nowych scenariuszy zajęć z edukacji globalnej, utworzono też 5 nowych materiałów wizualnych. Każde z przedszkoli uczestniczące w projekcie otrzymało zestaw materiałów edukacyjnych składający się z małych instrumentów muzycznych z różnych stron świata, drewniane puzzle przedstawiające Afrykę i Azję, nadmuchiwaną piłkę-globus, muzykę świata dla dzieci z serii Putamayo, trzy różne lalki symbolizujące dzieci z różnych kontynentów (ciemnoskórą, skośnooką i rudą piegowatą), puzzle podróżnika, mapę świata i kilkanaście książek. Przykładowe tytuły książek to „Baśnie cygańskie”, „Baśnie chińskie”, „Aisaha i wąż”, „Apetyt na Maroko”, „Apetyt na Meksyk”, „Masz prawo człowieku” i „My ludzie”. Przedszkola uczestniczące w szkoleniach na poziomie zaawansowanym otrzymały książki „Mat i świat”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz drewniany domek z lalkami na kółkach nawiązujący do tematyki uchodźctwa. Dodatkowo wszystkie placówki przedszkolne uczestniczące w projekcie wzięły udział w Tygodniu Edukacji Globalnej (TEG). Łącznie w obchodach TEG wzięło udział 60 przedszkoli.

W ramach projektu zaktualizowano stronę internetową www.eduglob.solesius.org.pl. Zostały do niej dołączone nowe scenariusze zająć, materiały wizualne i nowe polecane pozycje książkowe dla dzieci. Dzięki promocji strony internetowej, uzyskała ona 89 000 odsłon.