Polska pomoc

 

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt skierowany był do polskich organizacji pozarządowych poszukujących możliwości uzyskania dofinansowania swoich działań w obszarze edukacji globalnej, a poprzez mechanizm regrantingu, również do szerokiej społeczności (w tym dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej, studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) zamieszkującej we wsiach i miastach poniżej 500 tys. mieszkańców na terenie całego kraju.

W Polsce tematyka edukacji globalnej jest słabo obecna w systemie edukacji formalnej, a w niektórych środowiskach również w systemie edukacji nieformalnej i praktycznie nieznana pokoleniom dorosłych Polaków. Poprzez rozwiązania zaproponowane w projekcie, czyli działania kierowane do organizacji pozarządowych, mogła ona dotrzeć do społeczności lokalnych, środowisk pozarządowych i oświatowych. Dzięki zrealizowanemu projektowi dofinansowanie mogły uzyskać zarówno organizacje posiadające już doświadczenie w zakresie edukacji globalnej jak i organizacje dopiero startujące w tej tematyce.

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i polegał na wyłonieniu oraz dofinansowaniu najlepszych pomysłów na przeprowadzenie inicjatyw z zakresu edukacji globalnej, skierowanych do szerokiej publiczności, realizowanych przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców. Zrealizowane działania wchodziły w skład drugiego modułu projektu uruchomionego w 2014 roku.

Organizacjom posiadającym doświadczenie w zakresie edukacji globalnej projekt stworzył możliwość realizacji własnych działań i tworzenia odpowiedniego know-how. Organizacjom z mniejszym doświadczeniem zaoferowane zostało wsparcie o charakterze szkoleniowo-doradczym w procesie przygotowania wniosku oraz w trakcie realizacji projektu. Wsparcie obejmowało zarówno zagadnienia techniczne (przygotowanie wniosku, realizacja działań projektowych, rozlicznie dotacji), jak i merytoryczne (szkolenie e-learning wprowadzające do tematyki edukacji globalnej (EG), szkolenie i spotkania pogłębiające wiedzę z zakresu EG oraz metod realizacji edukacji globalnej).

W edycji 2015 otwartego konkursu grantowego organizacje pozarządowe mogły wnioskować o dotacje w wysokości do 25 000 zł. Wnioskodawcy mieli możliwość skorzystania ze spotkań informacyjnych, a grantobiorcy (wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie swoich propozycji) – ze spotkań instruktażowych dotyczących realizacji zapisów umowy. Przebieg wyłonionych projektów podlegał monitoringowi.

Ponadto w roku 2015, podobnie jak w pierwszym module projektu, przeprowadzone zostały komponenty szkoleniowo-doradcze skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci mniejszych grantów rozdysponowanych w zamkniętych konkursach. W roku 2015 Fundacja Edukacja dla Demokracji przeprowadziła również szkolenie e-learningowe oraz szkolenie stacjonarne wprowadzające do tematyki edukacji globalnej i zrealizowała konkurs małych grantów na dotacje o wysokości do 10 000 zł.

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany był w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Polegał na wyłonieniu i dofinansowaniu najlepszych propozycji niewielkich projektów w obszarze edukacji globalnej. Granty miały być kierowane do organizacji podejmujących inicjatywy w miejscowościach liczących do 500 000 mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadzony został otwarty oraz zamknięty (wyłącznie dla uczestników komponentu szkoleniowego) konkurs grantowy, na które wpłynęło łącznie 130 wniosków projektowych. Spośród wszystkich zgłoszeń przyznanych zostało 27 dotacji, w tym 26 organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę 498 285,21 zł.

W wyniku zrealizowania dofinansowanych działań nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu edukacji globalnej u beneficjentów ostatecznych projektu (organizacji społecznych, dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, społeczności lokalnej itd.). Co więcej, wielu beneficjentów bezpośrednich projektu (organizacje pozarządowe) wzmocniło swój potencjał, co wpłynie na jakość kolejnych projektów podejmowanych przez te organizacje.

W ramach komponentu informacyjno-doradczego odbyły się 2 spotkania informacyjno-instruktażowe dla grantobiorców (24 czerwca i 16 września). Tematem spotkań były m.in. zasady dot. realizacji i sprawozdawczości projektu (w tym stosowanie licencji CC BY, prawidłowość rozliczeń) oraz jakości w edukacji globalnej. Przeprowadzony komponent szkoleniowy projektu składał się z: 4 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkolenia e-learningowego oraz szkolenia stacjonarnego.

Na potrzeby promocji projektu, przez cały okres jego trwania, prowadzona była strona internetowa http://www.eg.edudemo.org.pl/. Opisy zrealizowanych projektów dostępne są na stronie internetowej http://eg.edudemo.org.pl/poprzednie-edycje/zrealizowane-projekty.