Polska pomoc

 

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt kierowany jest do polskich organizacji pozarządowych poszukujących możliwości uzyskania dofinansowania swoich działań w obszarze edukacji globalnej, a poprzez mechanizm regrantingu, również do szerokiej społeczności (w tym dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej, studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) zamieszkującej we wsiach i miastach poniżej 500 tys. mieszkańców na terenie całego kraju.

W Polsce tematyka edukacji globalnej jest słabo obecna w systemie edukacji formalnej, a w niektórych środowiskach również w systemie edukacji nieformalnej i praktycznie nieznana pokoleniom dorosłych Polaków. Poprzez rozwiązania zaproponowane w projekcie, czyli działania kierowane do organizacji pozarządowych, będzie ona mogła dotrzeć do społeczności lokalnych, środowisk pozarządowych i oświatowych.

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

Projekt obejmuje okres od 10 maja do 31 grudnia 2014 r. i polega na wyłonieniu oraz dofinansowaniu najlepszych pomysłów na przeprowadzenie inicjatyw z zakresu edukacji globalnej, skierowanych do szerokiej publiczności, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców. Projekt ma charakter modułowy, w związku z czym będzie kontynuowany w 2015 r.

Organizacjom posiadającym doświadczenie w zakresie edukacji globalnej projekt stworzy da możliwość realizacji własnych działań i tworzenia odpowiedniego know-how. Organizacjom z mniejszym doświadczeniem zaoferuje wsparcie o charakterze szkoleniowo-doradczym.

W dwóch edycjach otwartego konkursu grantowego organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o dotacje o maksymalnej wysokości 25 000 zł, na które łącznie przeznaczone zostanie ok. 1 miliona zł. Wnioskodawcy będą mieli możliwość skorzystania ze spotkań informacyjnych, a grantobiorcy (wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie swoich propozycji) – ze spotkań instruktażowych dotyczących realizacji zapisów umowy. Przebieg wyłonionych projektów będzie podlegał monitoringowi.

Ponadto w obu latach realizacji projektu przeprowadzone zostaną komponenty szkoleniowo-doradcze skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci mniejszych grantów rozdysponowanych w zamkniętych konkursach. W roku 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji zamierza przeprowadzić szkolenie i konkurs na dotacje o wysokości maksymalnie 5 000 zł. W roku 2015 FED zaprosi organizacje pozarządowe do udziału w e-learningu wprowadzającym do tematyki edukacji globalnej i na szkolenie stacjonarne, po czym przeprowadzi konkurs na dotacje o wysokości maksymalnie 10 000 zł.

Edukacja Globalna 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych.

W celu promocji konkursu regrantingowego, Fundacja umieszczała informacje na stronie internetowej http://www.eg.edudemo.org.pl/ i profilu społecznościowym Fundacji  Edukacja dla Demokracji (https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji). Ponadto, 10 i 11 czerwca 2014 r. w Warszawie i Katowicach, odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, na których łącznie 34 osoby zapoznały się z zasadami otwartego konkursu grantowego.

Otwarty konkurs grantowy ogłoszono 23 maja 2014 roku. W ciągu miesiąca (do 23 czerwca) zgłoszono 137 wniosków, z czego 133 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 21 wnioskom na łączna kwotę 477 769 zł.

W dniach 5-7 września 2014 roku odbyło się szkolenie o edukacji globalnej, którego 16 uczestników wybrano spośród 69 zgłoszeń. W ramach szkolenia, Fundacja zorganizowała wykład i prezentację „Globalna Północ i Globalne Południe – procesy rozwoju”. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali wzrost wiedzy na temat edukacji globalnej i dobrze ocenili przydatność zajęć. Ukończenie warsztatów umożliwiało im wzięcie udziału w zamkniętym konkursie małych grantów.

W konkursie małych grantów napłynęło 10 wniosków, z których komisja konkursowa wybrała 9. Projekty były realizowane w terminie od 20 października do 30 listopada 2014 r. Pozostali uczestnicy szkolenia, którzy nie wzięli udziału w konkursie, zadeklarowali chęć przystąpienia do konkursu w 2015 roku. Na finansowanie małych grantów przeznaczono łącznie 44 200 zł.

Koordynatorzy udzielali grantobiorcom wsparcia w procesie realizacji i sprawozdawania projektów poprzez bezpośredni kontakt oraz 3 szkolenia e-learningowe na temat prawa autorskiego w internecie, ewaluacji projektów oraz rozliczania i sprawozdawczości projektowej. Ze szkoleń tych skorzystało ok. 20 uczestników. Fundacja przeprowadziła spotkania dla grantobiorców otwartego (9 września 2014 r.) i zamkniętego konkursu (27 października 2014 r.), na których wyjaśniali zagadnienia zasad realizacji i sprawozdawczości projektu oraz jakości w edukacji globalnej.

W październiku i listopadzie koordynatorka przeprowadziła 9 monitoringów działań projektowych, stwierdzając że w zdecydowanej większość projektów były one prowadzone na wysokim poziomie,  a zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Jedynie 2 projekty zostały ocenione jako odbiegające od przyjętych kryteriów.

Łącznie zrealizowano 30 działań projektowych, w których wzięło udział ok. 10 500 Polaków pochodzących z miejscowości liczących poniżej 500 tys. mieszkańców. Opisy zrealizowanych projektów dostępne są na stronie internetowej http://eg.edudemo.org.pl/poprzednie-edycje/zrealizowane-projekty.