Polska pomoc

 

E-globalna zwiększa zasięg

Podręcznik internetowy dostępny będzie w całej Polsce, jego promocja będzie również miała wymiar ogólnopolski. Projekt będzie zarządzany z Warszawy, gdzie mieści się biuro wnioskodawcy. Biblioteki, do których będą kierowane działania informacyjne i promocyjne znajdują się we wszystkich województwach, w gminach wiejskich i małych miastach.

Projekt kierowany jest do nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych każdego poziomu edukacji K12. Repozytorium jest skierowane zarówno do nauczycieli, którzy mają pewne kompetencje w zakresie Edukacji Globalnej, jak i do tych, którzy dotąd nie podejmowali tej tematyki. Projektodawca przyjął założenie, że w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. strona www.e-globalna.edu.pl będzie miała 10 tys. użytkowników miesięcznie. Pośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie. Przyjmując, że w ciągu pół roku od odwiedzenia portalu 5% nauczycieli odwiedzających stronę przez cztery miesiące (ok. 40 tys. osób) wykorzysta materiały i przeprowadzi zajęcia dot. Edukacji Globalnej tylko dla jednej klasy (ok. 25 uczniów), daje to ponad 50 tys. uczniów – beneficjentów pośrednich, mających kontakt z edukacją globalną. Ponadto projektem zostanie objętych 500 bibliotek lokalnych z małych miejscowości, uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek i wykazujących otwartość na realizację nowej tematyki.

Repozytorium e-globalna.edu.pl jest rozbudowywane drugi rok z rzędu.

E-globalna zwiększa zasięg

Projekt zakłada zwiększanie dostępu nauczycieli i edukatorów do dobrych jakościowo materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dot. edukacji globalnej poprzez dalszy rozwój zasobów i oprogramowania repozytorium e-globalna.edu.pl oraz jego intensywną promocję. E-globalna – stanowiąca elektroniczny podręcznik zasobów dotyczących edukacji globalnej przydatnych dla nauczycieli – została rozbudowana i wypełniona treściami (ponad 500 modułów) podczas realizowanego w ubiegłym roku projektu. Tegoroczny projekt stanowi uzupełnienie i kontynuację przedsięwzięcia z 2013 r. W jego ramach do repozytorium zostanie dodanych 80 scenariuszy, które powstały w ramach projektów realizowanych w 2013 r.; poprawione zostaną niektóre elementy technologiczne oraz grafiki konwertowane z oryginalnych plików publikacji prezentowanych w e-globalna; przeprowadzone zostaną intensywne działania popularyzacyjno-promocyjne, wykorzystujące różnorodne kanały dystrybucji informacji i metody promocji.

E-globalna zwiększa zasięg

Projekt „E-globalna zwiększa zasięg” jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2013 roku. Miał on na celu rozpowszechnienie wiedzy o portalu www.e-globalna.edu.pl i usprawnienie jego funkcjonowania. Działania projektowe były wykonywane od maja do grudnia 2014 roku. W pierwszym etapie uzupełniono repozytorium e-globalna.edu.pl o 97 nowych scenariuszy zajęć edukacyjnych i dodano materiały wprowadzające do bazy, które można znaleźć w zakładce menu „O edukacji globalnej”. W ramach projektu poprawiono funkcjonowanie oraz estetykę portalu internetowego, m.in. poprzez zmianę parametrów technicznych i modyfikację wyglądu strony.

Następnie koordynatorzy projektu rozpoczęli szeroko zakrojoną promocję bazy e-globalna.edu.pl. Rozdano 4 500 gadżetów promocyjnych, takich jak zakreślacze (2 000 szt.), podkładki do myszy (1 000 szt.), torby bawełniane z nadrukiem (1 000 szt.) i piłeczki antystresowe (500 szt.), a także 20 kg krówek w promocyjnych opakowaniach. Promocja bazy była prowadzona na wielu platformach: podczas Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, na portalach społecznościowych i serwisach internetowych. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do publicznych bibliotek rozdystrybuowano 1 000 broszur o edukacji globalnej i Tygodniu Edukacji Globalnej oraz 1 000 plakatów promujących TEG. W rezultacie podjętych działań 466 bibliotek wyraziło chęć udziału w projekcie (na etapie planowania wykonawca projektu zakładał, że będzie to ok. 500 placówek).

Twórcy projektu szacują, że informacja o bazie dotarła do co najmniej 15 tysięcy edukatorów, działaczy NGO i adresatów mailingu serwisu Edunews. Dzięki działaniom projektowym baza e-globalna.edu.pl osiągnęła zakładaną średnią ok. 10 tysięcy wejść miesięcznie. Projekt przyczynił się do rozpowszechnienia wiedzy o edukacji globalnej i pozyskał osoby zainteresowane jej dalszym rozpropagowaniem.