Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

E-globalna w praktyce

Edukacja globalna została wprowadzona do podstawy programowej nauczania w  roku szkolnym 2009/2010. Badania wśród nauczycieli i nauczycielek oraz wyniki analizy podręczników pod kątem obecności edukacji globalnej pokazują, że ciągle pojawiają się problemy ze znalezieniem odpowiednich materiałów dotyczących tego zagadnienia, które mogą być wykorzystane w czasie lekcji i warsztatów. Dlatego potrzebne są alternatywne źródła materiałów edukacyjnych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest stworzony w ramach projektów realizowanych w poprzednich latach i rozwijany w aktualnym projekcie portal E-globalna.

Portal E-globalna jest funkcjonalnym repozytorium materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji globalnej ukierunkowanych na edukację formalną i powiązanych z podstawą programową. Powstał w 2012 r. jako inicjatywa Fundacji Edukacja dla Demokracji, a następnie w ramach dotacji udzielonych przez MSZ w latach 2013-2015był udoskonalany i wypełniany merytorycznymi treściami. Autorami i autorkami treści prezentowanych w portalu są nauczyciele oraz eksperci organizacji pozarządowych. Repozytorium umożliwia nauczycielom łatwe wyszukiwanie potrzebnych im materiałów pod kątem tematyki, przedmiotu czy grupy wiekowej uczniów na zajęcia z edukacji globalnej.  Aktualnie strona zawiera 1050 modułów, składających się na 325 scenariuszy zajęć, z których nauczyciele i inni zainteresowani mogą tworzyć i zapisywać własne zestawy lub pojedynczo pobierać je do wykorzystania.

E-globalna w praktyce

Aktualny projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektów z lat 2013-2015. Zakłada przegląd zasobów i funkcjonalności bazy e-globalna.edu.pl, uzupełnienie oferty materiałów oraz promocję idei edukacji globalnej i wykorzystania materiałów z bazy e-globalna wśród nauczycieli. Umożliwi także uzyskanie informacji zwrotnej - zasoby repozytorium oraz funkcjonalność strony zostaną ocenione w badaniach ankietowych przez użytkowników materiałów. Pozwoli to odpowiedzieć na pytania,  w jakim stopniu oferowane w bazie materiały zaspokajają potrzeby użytkowników, jak oceniają oni funkcjonalność bazy od strony technicznej, jak liczba użytkowników strony przekłada się na praktyczne wykorzystywanie zgromadzonej na niej materiałów podczas zajęć lekcyjnych.

Zdiagnozowane na podstawie wyników badań ankietowych luki w dotychczasowej ofercie zostaną w kolejnym roku zapełnione przez nowe, specjalnie opracowane scenariusze zajęć, infografiki i inne atrakcyjne materiały wizualne. Nauczyciele/ki otrzymają materiały promocyjno-edukacyjne, a relacje z przeprowadzonych przez nich na podstawie scenariuszy z bazy zajęć posłużą rozpowszechnianiu idei EG w środowisku nauczycielskim.

Na rok 2017 zaplanowano e-learningowy kurs wprowadzający do tematyki edukacji globalnej, adresowany do nauczycieli bez doświadczenia w tym obszarze. Nauczyciele, którzy ukończą kurs i przeprowadzą minimum dwa zajęcia, otrzymają zestaw pięciu plansz edukacyjnych, które będą mogli wykorzystać w klasie. Plansze będą tematycznie powiązane z wybranymi scenariuszami dostępnymi w bazie. W ramach projektu zostaną także wyprodukowane (w Polsce) torby ekologiczne.

Na podstawie wyników badania ankietowego, opracowanych zostanie również 15 nowych scenariuszy zajęć, które zostaną udostępnione w bazie. Dodatkowo 15 najlepszych scenariuszy wpisujących się w zapotrzebowanie użytkowników bazy wynikające z rekomendacji zostanie wybranych spośród materiałów opracowanych przez inne polskie NGO. 30 dodanych do bazy scenariuszy zostanie powiązanych z adekwatnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, tak aby przyczyniać się do ich dalszej popularyzacji.

Poza scenariuszami powstaną materiały wizualne, np. infografiki czy proste animacje, upowszechniające i pozwalające lepiej zrozumieć złożone problemy globalne. W ramach projektu powstanie również kalendarz i spot promocyjny.