Polska pomoc

 

Dziecko niepełnosprawne potrafi dużo - projekt z zakresu wspierania rozwoju podopiecznych Centrum Terapeutycznego PUNTITI (Boliwia)

Tylko 28% dzieci niepełnosprawnych w Boliwii ma dostęp do edukacji na poziomie podstawowym. Natomiast dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie są objęte żadną formą edukacji, co najczęściej prowadzi do ich wykluczenia społecznego, zwłaszcza że na ogół mieszkają w wioskach. dotkniętych najwyższym wskaźnikiem ubóstwa i niedożywienia oraz przemocy. Ta grupa dzieci nie ma również dostępu do opieki zdrowotnej, rehabilitacji czy terapii. Brak umiejętności komunikacji z otoczeniem dodatkowo potęguje stan wykluczenia tej grupy.

Działaniami projektowymi objęto 140 podopiecznych Centrum Trapeutycznego Puntiti w Cochabambie, które prowadzi internat i szkołę dla dzieci i młodzieży w wieku 4-28 lata, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W internacie mieszka 60 podopiecznych z głęboką i złożoną niepełnosprawnością, zarówno intelektualną, jak i ruchową oraz wzrokową, nie posiadających umiejętności komunikowania się w jakiejkolwiek sposób. W związku z tym, że nie jest możliwe zatrudnienie w centrum odpowiednio wykwalifikowanego personelu, ze względu na brak środków finansowych, zadaniem wolontariuszek było przekazanie pracownikom centrum oraz rodzicom dzieci swojej wiedzy i doświadczenia w pracy psychologicznej oraz nowych sposobów pracy terapeutycznej i edukacyjnej z niepełnosprawnymi dziećmi.

Dziecko niepełnosprawne potrafi dużo - projekt z zakresu wspierania rozwoju podopiecznych Centrum Terapeutycznego PUNTITI (Boliwia)

Projekt został zrealizowany w okresie od 20.07.2015 r. do 31.12.2015 r. Jedna z wolontariuszek przebywała w Cochabambie od 8.08.2015 r. do 9.11.2015, druga od 8.08.2015 r. do 26.12.2015 r. Powstał we współpracy Stowarzyszenia „Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR” z Centrum Terapeutycznym Puntiti prowadzonym przez Siostry Szpitalne.

Celem projektu było podniesienie jakości życia beneficjentów, aktywizacja ich potencjału rozwojowego, zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego, a także zniwelowanie skutków ubóstwa i niedożywienia.

Wolontariuszki miały za zadanie podnieść  jakość życia podopiecznych Centrum Terapeutycznego Puntiti oraz przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych i społecznych tej grupy dzieci, a także wzmocnić ich potencjał rozwojowy. Działania projektowe obejmowały:

 • naprawę 30 wózków inwalidzkich;
 • zakup środków higienicznych;
 • przeprowadzenie:
  • zajęć nauki komunikacji (558 godzin) z 15 najbardziej niepełnosprawnymi i najmłodszymi, niemówiącymi dziećmi;
  • zajęć terapii bazalnej (249 godzin) i stymulacji polisensorycznej (249 godzin) z 16 osobami głęboko niepełnosprawnymi polegające na wykształceniu poczucia sprawstwa oraz świadomości własnego ciała;
  • zajęć rewalidacyjnych (144 godzin) z 20 uczniami szkoły, którzy przejawiali największe trudności edukacyjne;
  • codziennego treningu jedzenia z 6 dzieci;
  • szkolenia 40 pracowników Centrum na temat alternatywnych metod komunikacji, terapii bazalnej i stymulacji polisensorycznej;
 • zorganizowanie i udział w kilku w imprezach integrujących dzieci niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym;
 • zorganizowanie grupy wsparcia z rodzicami dzieci niepełnosprawnych żyjących na terenie parafii im. Pio X i przeprowadzenie szkoleń  15 osób z tej parafii, które będą się zajmowały osobami niepełnosprawnymi w swojej okolicy.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 - wsparcie grup defaworyzowaych społecznie oraz Priorytetu 13 - edukacja, przyczyni się również do osiągnięcia MCR 2 - zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.

Dziecko niepełnosprawne potrafi dużo - projekt z zakresu wspierania rozwoju podopiecznych Centrum Terapeutycznego PUNTITI (Boliwia)

W wyniku realizacji projektu w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2015 roku, a w samej  Boliwii od 8 sierpnia 2015 roku wolontariuszkom udało się polepszyć warunki bytowe i higieniczne podopiecznych Centrum Terapeutycznego Puntiti w Cochabambie w Boliwii, tj. 140 osobom w wieku 4-28 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z których 60 przebywa na stałe w internacie.

Wolontariuszki zapewniły dzieciom większy dostęp do zajęć edukacyjnych organizując warsztaty i inne formy aktywizacji przez co wzmocniły ich potencjał rozwojowy. Dzieci rozwinęły swoje umiejętność komunikowania się z otoczeniem, co zapewni im pewną niezależność i samostanowienie. Ponadto, podczas zajęć komunikacyjnych, terapii bazalnej i stymulacji polisensorycznej zyskały lepszą świadomość własnego ciała i swoich możliwości oraz poczucie sprawstwa.

Dzięki naprawie wózków inwalidzkich dzieci zaczęły przyjmować poprawne pozycje siedzące umożliwiające sprawne poruszanie się na wózku.

Pracownicy Centrum, zwłaszcza terapeuci nauczyli się nowych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i tym samym wzrosły ich umiejętności terapeutyczne. Efekty tego odczują również przyszli wychowankowie Centrum, którzy będą korzystać z opieki lepiej wykwalifikowanej kadry terapeutów.

Imprezy integrujące dzieci niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym, zorganizowane przez wolontariuszki przyczyniły się do wzrostu świadomości praw osób niepełnosprawnych i wpłynęły na zmniejszenie się ryzyka wykluczenia społecznego dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt zakładał utworzenie punktu  konsultacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, jednak z powodu konfliktowej sytuacji, jaką wolontariuszki zastały na miejscu (zamiast 90 godzin porad dla 15 rodziców) wolontariuszki wprowadziły codzienne treningi jedzenia z dziećmi w porze śniadania  i obiadu, odpowiadając na potrzebę  podopiecznych Centrum.

Po powrocie do Polski jedna z wolontariuszek podjęła inicjatywę edukacyjną mającą na celu propagowanie wśród Polaków wiedzy o niepełnosprawności w Boliwii oraz promocję idei wolontariatu zagranicznego. Zorganizowała w tym celu trzy spotkania (30 listopada oraz 10 i 11 grudnia 2015 r.) w poznańskich szkołach oraz wystawę zdjęć, którą eksponowano od 26 listopada do 10 grudnia 2015 r. w holu Dziekanatu Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz od 10 grudnia do 21 grudnia 2015 r. w holu Wydziału Nauk Społecznych UAM. Jedna z wolontariuszek podczas realizacji projektu prowadziła blog www.misjaboliwia.wordpress.com.