Polska pomoc

 

Działania społeczności międzynarodowej w zakresie ograniczenia przemytu narkotyków i handlu ludźmi

Republika Mołdawii jest jednym z państw, które szczególnie narażone jest na działanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi oraz handlem i przemytem narkotyków. Jednocześnie ograniczenie działalności zorganizowanych grup przestępczych na terytorium Mołdawii, jako państwa graniczącego z państwami unijnymi może przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa w UE. Jednym z elementów walki z tymi zjawiskami są zakrojone na szeroką skalę działania operacyjno-śledcze o wymiarze międzynarodowym, prowadzone przez mołdawskie organy ścigania. W projekcie szczególny nacisk położono na podniesienie efektywności i skuteczności ich działania zarówno w aspekcie krajowym, jak też międzynarodowym. Przeprowadzony projekt, skierowany do mołdawskich służb granicznych i policji zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, wpisuje się także w Strategię i Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Działania społeczności międzynarodowej w zakresie ograniczenia przemytu narkotyków i handlu ludźmi

Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy w procesie wdrażania i harmonizacji środków zwalczania nielegalnego handlu narkotykami oraz handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Projekt składał się z trzech bloków tematycznych.

Pierwszy z nich został poświęcony tematyce „Zwalczania przemytu narkotyków i handlu ludzi. Metody przemytu narkotyków. Metody przemytu ludzi” (Kiszyniów, 28.06- 02.07.2010).

Program skoncentrowany był wokół następujących zagadnień:

 • obszary produkcji narkotyków  na świecie oraz szlaki przemytu,
 • metody ukrywania, maskowania narkotyków przez zorganizowane grupy przestępcze,
 • aktywne formy działań organów ścigania w zakresie zwalczania przemytu narkotyków,
 • współpraca transgraniczna w zakresie spraw związanych z przemytem narkotyków,
 • przedsięwzięcia podejmowane przez społeczność międzynarodową w celu zwalczania przemytu narkotyków;
 • operacje realizowane na forum międzynarodowym w celu zwalczania przemytu narkotyków,
 • szlaki przemytu narkotyków i prekursorów ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Mołdawii,
 • przemyt ludzi i handel żywym towarem, uwarunkowania, metody, trendy,
 • zwalczanie „handlu żywym towarem” ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Południowo-Wschodniej,
 • współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi.

Drugi blok był poświęcony „Wysiłkom społeczności międzynarodowej podejmowanym w walce z nielegalną produkcją narkotyków”  (Kiszyniów, 19.10-24.10.2010).

Program skoncentrowany był wokół następujących zagadnień:

 • przedsięwzięcia międzynarodowe realizowane na poziomie UE i Narodów Zjednoczonych oraz na poziomie regionalnym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • uregulowania prawne i międzynarodowe operacje dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej,
 • charakterystyka sprzętu i metody produkcji wykorzystywane w nielegalnych laboratoriach narkotykowych,
 • taktyka wykrywania nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych – lokalizacja, zasady maskowania,
 • aktywne formy współpracy transgranicznej w zakresie likwidacji nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki,
 • wykorzystanie nowoczesnych instytucji prawnych w zwalczaniu nielegalnej produkcji narkotyków – regulacje prawne, studium przypadku,
 • zasady bezpieczeństwa związane z likwidacją nielegalnych laboratoriów narkotykowych,
 • praktyczne ćwiczenia z zakresu likwidacji nielegalnego laboratorium narkotykowego,
 • identyfikacja narkotyków przy wykorzystaniu „szybkich testów” oraz nowoczesnych instrumentów elektronicznych,
 • praktyczne ćwiczenia z zakresu identyfikacji narkotyków,
 • nowe narkotyki syntetyczne – problemy dowodowe napotykane podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego,
 • wyciek prekursorów do produkcji heroiny ze szczególnym uwzględnieniem roli Republiki Mołdowy.

Trzeci blok tematyczny był poświęcony „Wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy policji w zwalczaniu nielegalnej produkcji i przemytu narkotyków oraz handlu ludźmi”.

Program skoncentrowany był wokół następujących zagadnień:

 • opracowanie praktycznych zasad współpracy z organami ścigania Republiki Mołdowy w odniesieniu do zwalczania przemytu narkotyków oraz handlu ludźmi,
 • wykorzystanie ofensywnych metod pracy operacyjnej w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną produkcją narkotyków i ich przemytem. Instytucja przesyłki niejawnie nadzorowanej i operacji specjalnej,
 • wykorzystanie ofensywnych metod pracy operacyjnej w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Operacje specjalne.

Działania społeczności międzynarodowej w zakresie ograniczenia przemytu narkotyków i handlu ludźmi

W ramach projektu przeszkolono podczas kolejnych etapów szkoleń 44 funkcjonariuszy mołdawskich służb, którzy uzyskali wiedze teoretyczną i praktyczną w zakresie zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw narkotykowych oraz przestępstw dotyczących handlu ludźmi.

Ponadto wydano 3 publikacje w formie broszur stanowiące streszczenie tematów poruszanych podczas poszczególnych szkoleń.