Polska pomoc

 

Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu

Prawie 800 mln ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie. Współpraca rozwojowa jest jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu, a edukacja globalna służy podwyższeniu świadomości społeczeństwa w zakresie problemów globalnych, możliwych rozwiązań i wzajemnych współzależności pomiędzy krajami wysoko uprzemysłowionymi (takimi jak Polska), a krajami rozwijającymi się.

Dużą część osób głodujących na świecie stanowią drobni rolnicy, którzy zmagają się z szeregiem trudności w zapewnieniu wyżywienia dla swoich rodzin i sąsiadów. W rozwiązaniu tego problemu pomóc może zarówno skuteczna pomoc rozwojowa, jak i pełna realizacja przez Unię Europejską zasad spójności polityki na rzecz rozwoju. Aby było to możliwe potrzebna jest większa społeczna świadomość roli drobnych rolników w zwalczaniu głodu na świecie. Realizacji tego celu poświęcony był niniejszy projekt.

Grupami docelowymi tego ogólnopolskiego projektu byli dziennikarze i studenci, młodzież, pracownicy i wolontariusze organizacji społecznych oraz wykładowcy akademiccy.

Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu

Od lutego do końca grudnia 2015 r. Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) zrealizował projekt z zakresu edukacji globalnej, którego celem było przyczynienie się do likwidacji problemu głodu, szczególnie wśród drobnych rolników w krajach globalnego Południa (krajach rozwijających się). Projekt polegał na przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla dziennikarzy i studentów, aktywistów i multiplikatorów, organizacji wykładów i debat publicznych (w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi), przygotowaniu materiałów multimedialnych (filmy, infografiki, prezentacje) oraz artykułów i publikacji elektronicznych i papierowych (opracowania dot. głodu na świecie).

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP był elementem szerszego, trzyletniego przedsięwzięcia finansowanego przez Unię Europejską, a realizowanego przez IGO we współpracy z europejskimi organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej.

Celem ogólnym projektu było przyczynienie się do eliminacji głodu na świecie poprzez budowanie w Polsce świadomości na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami globalnymi i wdrożenia perspektywy praw człowieka we współpracy rozwojowej. Założeniem leżącym u podstaw tego celu jest fakt, iż nie da się rozwiązać na świecie problemu głodu bez wsparcia dla rolnictwa tradycyjnego, rodzinnego i zrównoważonego, które jest źródłem żywności dla dużej części ludzkości, w tym dla większości osób dotkniętych problemem głodu.

Projekt ukierunkowany był na realizację priorytetu rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, a ponadto przyczyniał się do osiągnięcia Millenijnego Celu Rozwoju: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.

Drobni rolnicy nadzieją na pokonanie głodu

W wyniku realizacji projektu zwiększyła się wśród grup docelowych świadomość pozytywnej roli, jaką w zwalczaniu głodu na świecie może odegrać wsparcie dla drobnych rolników prowadzących tradycyjne, zrównoważone gospodarstwa. Przeszkolono 27 dziennikarzy i studentów dziennikarstwa w zakresie ww. tematyki. Wynikiem szkolenia i współpracy z autorami było powstanie dziesięciu artykułów prasowych i audycji radiowych. Przeprowadzono warsztaty dla 23 aktywistów, którzy następnie promowali tematykę głodu na świecie. Zorganizowano szkolenie dla 28 multiplikatorów, którzy zdobyli wiedzę o wyzwaniach globalnych i są w stanie szerzyć ją w swoich środowiskach. W dwóch wykładach przeprowadzonych na uczelniach wyższych w Warszawie i Wrocławiu uczestniczyło łącznie 66 słuchaczy (studentów, wykładowców akademickich i działaczy społecznych). W dwóch debatach publicznych zorganizowanych w Warszawie i Łodzi uczestniczyło 120 osób.

Rezultatem projektu było też powstanie materiałów multimedialnych. Trzy infografiki przybliżają problemy, rozwiązania i dylematy związane ze wspieraniem drobnych rolników – zarówno w krajach rozwijających się, jak i w Polsce. Powstały również trzy filmy poruszające problem głodu na świecie i warunków niezbędnych dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Szerzeniu wiedzy na ten temat służyły również trzy prezentacje elektroniczne. Dla organizacji pozarządowych i wykładowców przygotowano także opracowania i propozycje stanowisk.

Publikacja wiadomości o głodzie na świecie w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz upowszechnienie materiałów multimedialnych umożliwiły  zainteresowanie szerszego grona odbiorców tym wyzwaniem społeczności międzynarodowej. Dzięki szkoleniom multiplikatorzy, dziennikarze i aktywiści będą przekazywać wiedzę w swoich środowiskach również po zakończeniu realizacji projektu.