Polska pomoc

 

Dostosowanie budynku centrum obsługi mieszkańca w Tbilisi do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących

Liczbę osób niewidzących i słabowidzących w Gruzji szacuje się na 12-15 tysięcy na podstawie statystyk WHO opracowanych dla populacji światowej. Dokładne dane nie są znane gdyż instytucje państwowe ani sektor pozarządowy nie prowadzą odpowiednich statystyk, a wiele osób niepełnosprawnych jest społecznie wykluczonych i dotarcie do nich jest utrudnione. Do tego faktu przyczynia się prawie całkowity brak odpowiedniej infrastruktury pozwalającej osobom z zaburzeniami wzroku na korzystanie z usług społecznych. Dotyczy to zarówno braku środków transportu publicznego pozwalających na samodzielne i bezpieczne poruszanie się, jak również braku technicznego dostosowania budynków użyteczności publicznej.

Centrum obsługi mieszkańca (Tbilisi Public Service Hall) mieści się w centrum miasta Tbilisi i pełni rolę urzędu jednego okienka, gdzie mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane ze zmianą stanu cywilnego, rejestracją urodzin i zgonów, uzyskaniem dokumentów potwierdzających tożsamość itd. Rocznie odwiedzane jest przez kilkaset tysięcy mieszkańców, w tym przynajmniej 150 osób
z zaburzeniami wzroku. Szacuje się, że z usług centrum mogłoby korzystać więcej osób niepełnosprawnych i liczba ta zapewne będzie rosnąć w miarę postępu dostosowania infrastruktury ulicznej i środków transportu publicznego do ich potrzeb. Aby urząd był w pełni funkcjonalny, konieczne jest zainstalowanie wyposażenia umożliwiającego samodzielne poruszanie się po przestrzeni obsługi interesanta mieszczącej się na parterze budynku, tj. mapy dotykowej i tabliczek w języku Braille'a oraz oznaczeń dla osób słabowidzących na trzech kondygnacjach administracyjnych.

Dostosowanie budynku centrum obsługi mieszkańca w Tbilisi do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Tbilisi z partnerem lokalnym, organizacją pozarządową Mariani. Jego głównym celem jest poprawa dostępności budynku Tbilisi Public Service Hall (TPSH) dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez zainstalowanie odpowiedniej infrastruktury dotykowej dedykowanej osobom z tych grup. W ramach projektu przewidziane jest przygotowanie planu dostosowania budynku dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących przez ekspertów powołanych przez organizację Mariani. Następnie Przygotowany zostanie projekt ścieżki dotykowej parteru budynku TPSH, wykonanie prac dostosowania ścian, okien i drzwi. Na podłodze parteru budynku zainstalowana zostanie ścieżka dotykowa oraz taśmy przeciwpoślizgowe na podłodze i schodach.

Beneficjentami będą osoby niewidzące i słabowidzące odwiedzające centrum obsługi mieszkańca w Tbilisi, aktualnie to około 120-150 osób rocznie. Przewiduje się, że po dostosowaniu budynku TPSH liczba ta będzie rosła. Dodatkowo, dostosowanie kondygnacji administracyjnych budynku umożliwi zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących przez TPSH. W wyniku realizacji projektu 70% osób niewidomych i słabowidzących odwiedzających TPSH powinno być zdolnych do samodzielnego korzystania z jego usług, a infrastruktura techniczna budynku TPSH będzie spełniać w 80% standardy International Accessibility Guideline.

Dostosowanie budynku centrum obsługi mieszkańca w Tbilisi do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 28 grudnia 2016 roku. Jego celem była poprawa dostępności budynku Tbilisi Public Service Hall dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu opracowano plan dostosowania budynku urzędu, zaprojektowano sposób modyfikacji wybranych elementów i zakupiono niezbędne materiały oraz przeprowadzono adaptację budynku. Zainstalowano między innymi płytki dotykowe na posadzce, balustrady na schodach i rampie dla niepoprawnych, tabliczki z numerami pokojów pisane alfabetem Braille’a oraz tablicę dotykową z mapą budynku.

Z wyposażenia zakupionego i zainstalowanego w ramach projektu skorzystają osoby niewidome i niedowidzące odwiedzające budynek urzędu. Liczbę tę aktualnie szacuje się na około 120-150 osób rocznie i prognozuje się jej wzrost. Dzięki instalacji wysokokontrastowych elementów wykończenia wnętrza na piętrach 1-3 budynku możliwe stanie się zatrudnienie samodzielnej osoby niedowidzącej. Instalacja niektórych elementów np. kontrastowych taśm przeciwpoślizgowych zwiększyła bezpieczeństwo, komfort pracy i poruszania się po budynku wszystkich pracowników urzędu.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości 121 064 PLN (28 998 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła 135 467 PLN (32 448 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.