Polska pomoc

 

Dostęp mieszkańców z obszarów wiejskich do medycznych usług wysokiej jakości - remont przychodni

Problemy z dostępem do usług medycznych dotyczą całej Republiki Mołdawii, a szczególnie miejscowości oddalonych od centrum czy dużych miast. Brak odpowiedniej infrastruktury negatywnie wpływa na stan zdrowia całego społeczeństwa. We wsi Balanesti, przychodnia medyczna znajduje się w bardzo złym stanie. Kapitalny remont nie został wykonany od 1992 roku, przecieka dach a w pomieszczeniach panuje wilgoć. Opieka medyczna świadczona jest w warunkach nie spełniających podstawowych zasad higieny.

Dostęp społeczności na obszarach wiejskich do infrastruktury wysokiej jakości stanowi jeden z najważniejszych priorytetów rozwoju regionalnego Mołdawii, przewidziany również w Umowie Stowarzyszeniowych UE-RM. Dostęp do usług medycznych jest jednym z podstawowych praw człowieka. Pomimo, iż jest to zadanie administracji szczebla lokalnego, możliwość jego realizacji jest ograniczona ze względu na brak środków.

Dostęp mieszkańców z obszarów wiejskich do medycznych usług wysokiej jakości - remont przychodni

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kiszyniowie z partnerem lokalnym, Stowarzyszeniem „Codrenii”. Celem realizacji projektu jest wzrost zdolności przychodni medycznej wsi Balanesti w zakresie świadczenia usług wysokiej jakości dla społeczności lokalnej poprzez remont pomieszczeń budynku przychodni i naprawę dachu. Realizacja niniejszego projektu, oprócz rezultatów w postaci odremontowanego budynku przychodni przyniesie również wzrost świadomości mieszkańców wsi na temat możliwości zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywanie podstawowych problemów. Projekt będzie dodatkowo przykładem partnerstwa między organizacją pozarządową a organami administracji publicznej.

Beneficjentami projektu będzie społeczność lokalna wsi Balanesti licząca ok. 3 tysięcy osób, administracja publiczna oraz personel przychodni medycznej (12 osób). Niniejszy projekt jest inicjatywą społeczną wysuniętą przez miejscowe stowarzyszenie, które jest aktywne m.in. w obszarze poprawy standardu życia społeczności lokalnej. Stowarzyszenie społeczne "Codrenii" w latach 2011-2015 wdrożyło 8 projektów rozwojowych w obszarach wiejskich tego rejonu Mołdawii.

Dostęp mieszkańców z obszarów wiejskich do medycznych usług wysokiej jakości - remont przychodni

Projekt został zrealizowany w okresie od 28 lipca do 5 grudnia 2016 roku. W jego wyniku poprawiła się jakość usług medycznych dla społeczności wsi Balanesti. Przeprowadzono prace remontowe w przychodni: wymieniono dach oraz wyremontowano ściany wewnętrzne. W trakcie projektu dokonano oszczędności w wysokości 1100 euro. Kwota została przeznaczona na zakup 4 okien i 2 drzwi zewnętrznych do budynku przychodni. Projekt był inicjatywą społeczną wysuniętą przez miejscowe Stowarzyszenie „Condrenii” aktywne w obszarze poprawy standardu życia społeczności lokalnej. Beneficjentami projektu jest przede wszystkim 3 tysiące osób ze społeczności lokalnej wsi Balanesti.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 40 000 PLN (9 500 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 52 000 PLN (12 500 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.