Polska pomoc

 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii


Jednym z problemów z jakimi boryka się Ukraina jest  zły stan systemów ciepłowniczych. Systemy te są stare (z lat 60-80 XX wieku), a instalacje w kotłowniach (kotły, automatyka) i sieciach ciepłowniczych - nieefektywne energetycznie (straty ciepła do 25%). Ze względu na wzrost kosztów ogrzewania w miastach, z każdym rokiem rośnie liczba osób i podmiotów niepłacących za ogrzewanie, a co za tym idzie wzrasta zagrożenie brakiem dostaw energii cieplnej do budynków. Dotychczasowe próby naprawy tej sytuacji mają charakter doraźny i indywidualny (np. rozwiązanie problemu z ogrzewaniem konkretnej szkoły).

Decydującą rolę w kształtowaniu polityki ciepłowniczej ma administracja publiczna i samorządowa, stąd wynika konieczność przygotowania jej do pilnego przeprowadzenia modernizacji istniejących systemów grzewczych, m.in. tworzenia scenariuszy transformacji ciepłownictwa i jego otoczenia, budowy bilansów użytkowania oraz dostaw ciepła i paliw zasilających.

Podjęte działanie było kontynuacją i rozwinięciem realizowanego przez Instytut Energetyki (IEn) i Lwowskie Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji (LCNII) projektu PPR 2011 pt. „Program wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w zakresie Rozwoju Efektywności Energetycznej i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów” (nr 93/2011). Poprzedni projekt skoncentrowany był na problemach technologicznych poprawy efektywności energetycznej i OZE, nowy zaś na problemie poprawy efektywności energetycznej w ciepłownictwie.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii


Projekt realizowany był od 1 marca 2014 do 31 grudnia 2014 r. we Lwowie na Ukrainie oraz w Polsce – w Siedlcach i w Warszawie. Wykonawcą projektu było Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki, a partnerem lokalnym Lwowskie Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji (LCNII).

Projekt odpowiadał na istniejący na Ukrainie problem złego stanu systemów ciepłowniczych. Za kształtowanie polityki ciepłowniczej na Ukrainie odpowiada administracja publiczna i samorządowa. Celem projektu było zwiększenie jej kompetencji we wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłowniczym na poziomie lokalnym. Prowadzone działania koncentrowały się na sektorze ciepłowniczym, jako najbardziej znaczącym w kosztach zaopatrzenia w energię – zarówno w budżecie samorządów, jak też w wydatkach gospodarstw domowych.

Zwiększeniu wiedzy i umiejętności administracji służyły interaktywne warsztaty szkoleniowe, w czasie których przedstawiana były możliwości prawidłowego kształtowania polityki ciepłowniczej w miastach, obwodach i gminach przy uwzględnieniu metodyki mapowania lokalnych rynków ciepła. Uczestnicy samodzielnie budowali mapy ciepła wybranych miast przy wykorzystaniu przygotowanych przez polskich ekspertów uproszczonych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza pozwoliła administracji oceniać scenariusze modernizacji ciepłownictwa oraz dokonywać wyboru najlepszych rozwiązań na swoim terenie.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu 8 - rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii


W ramach projektu przeszkolono 44 przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej przygotowanych do budowy strategii poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych. Opracowano uproszczone narzędzie obliczeniowe do budowy pierwotnej mapy (bilansu) użytkowania i dostawy ciepła z uwzględnieniem zasilania miasta ze źródeł odnawialnych i innych nośników energii wraz z instrukcją obsługi. Przeszkolono też 23 osoby w zakresie tworzenia map użytkowania i dostawy ciepła dla stanu istniejącego w miastach Ukrainy.

Z kolei 22 osoby zaznajomiono z praktycznymi aspektami przekształceń gospodarki cieplnej w Polsce i alternatywami rozwoju ciepłownictwa lokalnego. Podczas spotkania z przedstawicielem miasta Siedlce oraz prezesem i przedstawicielami Przedsiębiorstwa Energetycznego PEC w Siedlcach beneficjenci uzyskali rekomendacje dotyczące organizacji usług komunalnych w mieście, relacji gminy wobec innych podmiotów oraz zarządzania sferą komunalną na terenie samorządu. Ponadto uzyskali rekomendacje w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Dodatkowo 28 osób przygotowano do zbudowania docelowej mapy użytkowania i dostawy ciepła dla wybranych miast Ukrainy dla wybranego scenariusza rozwoju. Opracowano 5 map ciepła. Przygotowano też w formie raportu wnioski i rekomendacje dotyczące możliwości modernizacji sektora ciepłowniczego na Ukrainie. Raport został rozpropagowany w ukraińskich jednostkach samorządów terytorialnych.

Uzyskane w czasie prowadzonych warsztatów wiedza i umiejętności w zakresie tworzenia scenariuszy transformacji ciepłownictwa i jego otoczenia, budowy bilansów użytkowania i dostawy ciepła i paliw zasilających, w tym OZE oraz w zakresie wdrożenia skutecznych mechanizmów oceny efektywności energetycznej przedsięwzięć, stanowią pierwszy krok w kierunku zmian w sektorze ciepłowniczym Ukrainy.