Polska pomoc

 

Doskonalenie systemu zarządzania finansowego w Policji

Jednym z poważnych problemów współczesnego zarządzania, charakterystycznym dla całego postradzieckiego obszaru, jest niewystarczające finansowanie organów administracji państwowej, w tym organów porządku publicznego. Problem ten występuje również w mołdawskiej policji.

Jednostki odpowiedzialne za sprawy finansowe w Głównym Komisariacie Policji w Kiszyniowie nie posiadają dobrych rozwiązań z zakresu zarządzania finansami pozwalającego na prawidłowe planowanie i właściwą realizację zadań z posiadanych środków.

Od początku lat 90-tych Polska korzystała z doświadczenia zachodnich partnerów w przeprowadzaniu reform w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego oraz zmian strukturalnych. Udzielone wówczas zewnętrzne wsparcie było bardzo ważnym elementem zmian zachodzących w naszym kraju. Mimo wielu istniejących różnic (systemowych, kulturowych i mentalnych) istnieje ogromna analogia pomiędzy obecną sytuacją naszych mołdawskich partnerów, a polską sytuacją „wyjściową” do reformowania kraju na początku lat dziewięćdziesiątych.

Ze względu na posiadane przez stronę polską doświadczenie Komenda Stołeczna Policji podjęła się udzielenia stronie mołdawskiej pomocy w przeszkleniu pracowników odpowiedzialnych za finanse w Głównym Komisariacie Policji Kiszyniowa w zakresie zarządzania finansami.

Doskonalenie systemu zarządzania finansowego w Policji

Projekt swoimi działaniami obejmuje wydział finansowy największej w Mołdawii jednostki policji - Głównego Komisariatu Policji w Kiszyniowie. Celem projektu jest udoskonalenie i modernizacja systemu finansowego zarządzania policji poprzez przekazanie sprawdzonych rozwiązań, stosowanych w jednostkach policji państw UE, w tym Polski. Projekt stanowi rozszerzenie działań, realizowanych w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji „Policja metropolitalna – finansowanie i zarządzanie policji w metropoliach stołecznych” w ramach programu UE Leonardo da Vinci.  W trakcie jego realizacji 20 osobowa grupa wydziału finansowego Komendy Stołecznej Policji  (KSP) odbyła szkolenia w lokalnej policji w Brukseli i Berlinie. W ramach tego projektu dla pracowników KSP został opracowany program szkoleniowy, znacznie udoskonalono również model jakości zarządzania Komendy w części finansowej.

Międzynarodowe projekty wspierane przez unijny program Leonardo da Vinci umożliwiają nawiązywanie współpracy między różnymi instytucjami w krajach Unii, odbywanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych, a także wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu metodycznego oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do szkoleń dla pracowników.

W przypadku partnerów mołdawskich w projekcie weźmie udział 10 osobowa grupa pracowników odpowiedzialnych za finanse w Głównym Komisariacie Policji w Kiszyniowie. Osoby te zajmują się opracowaniem programów szkoleniowych oraz przeszkoleniem podległych pracowników w zakresie:

  • polityki budżetowej i systemu finansowo księgowego,
  • struktury zatrudnienia i podziału na pracowników mundurowych i cywilnych,
  • finansowania i podziału kosztów podczas zabezpieczeń m.in.: imprez masowych, przejazdów VIP, ochrony obiektów władz publicznych, przedstawicielstw obcych państw, itp.,
  • finansowania i współpracy Policji metropolitalnej z Policjami innych miast i państw.

Projekt będzie składał się z 2 modułów szkoleniowych.

Doskonalenie systemu zarządzania finansowego w Policji

W ramach projektu 10 mołdawskich pracowników Komendy Stołecznej Policji (trenerów) przeszkolonych zostało w zakresie nowego modelu zarządzania finansami i po powrocie do kraju przeprowadziło szkolenia i warsztaty praktyczne dla 50 pracowników pionu finansowego mołdawskiej policji. Ponadto przygotowano zmiany w przepisach wykonawczych umożliwiających szybkie zastosowanie racjonalnych rozwiązań i prawidłowe finansowanie działalności stołecznej policji oraz utworzono wewnętrzne procedury i zarządzenia usprawniające pracę i systemy monitorowania budżetu.