Polska pomoc

 

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii.

Szkoły należące do rządowej sieci tanzańskich szkół rolniczych Livestock Training Agency (LITA) wymagają gruntownej modernizacji technicznej i organizacyjnej. Problemem są niskie standardy kształcenia studentów do poziomu studiów licencjackich. Ze względu na braki w wyposażeniu laboratoriów szkolnych, zły stan posiadanego sprzętu oraz zbyt dużą liczebność grup, zajęcia z zakresu ochrony zdrowia zwierząt prowadzone są głównie w formie wykładu teoretycznego. Studenci nie zdobywają odpowiednich umiejętności praktycznych, a co za tym idzie nie przyswajają niezbędnej wiedzy na temat sposobów ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Tymczasem rozpoznawanie i zwalczanie inwazji pasożytniczych stanowi warunek konieczny dla podniesienia wydajności produkcyjnej zwierząt gospodarskich.

Warunkiem podniesienia jakości nauczania w szkołach LITA jest wzmocnienie zaplecza dydaktycznego placówek, wprowadzenie zmian organizacyjnych i programowych. Zmiany w sposobie kształcenia powinny zakładać w szczególności unowocześnienie metod nauczania poprzez zwiększenie udziału zajęć praktycznych w ogólnym wymiarze godzin.

Projekt stanowi rozwinięcie działań realizowanych w latach 2010-13 przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację „Kultury Świata”.

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii.

Projekt będzie realizowany między lutym a grudniem 2015 r. w czterech szkołach LITA: Buhuri (Tanga), Kikulula (Kagera), Mabuki (Mwanza) i Madaba (Sangea) na terenie Tanzanii.

Wykonawcą projektu jest Fundacja Nauka dla Rozwoju, a partnerem lokalnym szkoły sieci LITA. Ponadto realizacja projektu odbywać się będzie przy merytorycznym wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez zmianę programów nauczania i utworzenie laboratoriów diagnostyki chorób inwazyjnych zwierząt domowych w szkołach LITA. Dzięki przeszkoleniu personelu i studentów laboratoria będą w stanie udzielać hodowcom pomocy w zakresie wstępnego rozpoznawania chorób pasożytniczych zwierząt. W efekcie poprawi się jakość ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w lokalnych społecznościach Tanzanii.

Beneficjentami są cztery jednostki LITA: Buhuri (Tanga), Kikulula (Kagera), Mabuki (Mwanza) i Madaba (Ruvua). W ramach projektu zostanie przeszkolonych około 500 studentów oraz grupa 12-14 pracowników z poszczególnych szkół.

Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii.

Projekt był realizowany w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r.

Działania objęły przeprowadzenie remontu i adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratoriów parazytologicznych. Laboratoria zostały wyposażone w urządzenia i sprzęt laboratoryjny do wykonywania diagnostyki chorób pasożytniczych. Ponadto nauczyciele i pracownicy techniczni szkół LITA otrzymali przeszkolenie w zakresie posługiwania się zakupionym sprzętem laboratoryjnym.

W ramach działań służących wprowadzeniu zmian programowych zostały opracowane materiały szkoleniowe oraz przeprowadzono cykl ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenia objęły badanie materiału pod kątem wykrywania inwazji pasożytniczych, elementy bioasekuracji i zasady pobierania materiału od zwierząt.