Polska pomoc

 

Doposażenie w sprzęt multimedialny Średniej Szkoły Rolniczo-Weterynaryjnej we Vranje

Średnia Szkoła Rolniczo-Weterynaryjna „Stevan Sindjelic” w Vranje w Serbii należy do grupy szkół zawodowych gdzie, oprócz kształcenia ogólnego, studenci nabywają umiejętności, które pomogą im wybrać w przyszłości zróżnicowane drogi rozwoju zawodowego. Szkoła kształci uczniów na trzech profilach: technik rolnictwa, weterynarii i żywności. Miejscowość Vranje położona jest na południu Serbii, niedaleko granicy z Kosowem oraz Macedonią, w regionie uboższym w stosunku do innych regionów kraju. Miasto Vranje liczy 55 138  mieszkańców, cała gmina 83 524 osób. Szkoła jest jedyną placówką o takim profilu kształcenia dla ościennych gmin. Do szkoły uczęszczają uczniowie z okolic miejscowości Bujanovac, Bosiljegrad, Vladicin Han i innych. Szkoła kształci również młodzież romską oraz uczniów z niepełnosprawnością umysłową. Odbywają się w niej także szkolenia dla rolników.

Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne przy użyciu tradycyjnych pomocy szkolnych, co nie zawsze pozwala na dobry kontakt nauczyciela z uczniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o uczniów niepełnosprawnych umysłowo. Absolwenci szkół podstawowych, przyzwyczajeni od wczesnych lat szkolnych do korzystania z komputerów, smartfonów itp., postrzegają szkołę, która korzysta tylko z tradycyjnych pomocy szkolnych jako mniej atrakcyjną ścieżkę dalszej nauki.

Edukacja w zakresie profili, jaką prowadzi szkoła, jest szczególnie ważna w kraju, dla którego rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów eksportowych (według danych za 2014 r. rolnictwo stanowiło 9,1% serbskiego PKB i stanowiło 21% eksportu). Profil weterynaryjny jest istotny również ze względu na stojące przed Serbią wyzwania w związku z procesem dostosowywania norm weterynaryjnych do wymogów UE.

Beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkoły, w tym uczniowie romscy i młodzież z niepełnosprawnością umysłową.

Doposażenie w sprzęt multimedialny Średniej Szkoły Rolniczo-Weterynaryjnej we Vranje

Realizacja projektu planowana jest na okres od 4 sierpnia do 20 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Belgradzie z lokalnym partnerem, Średnią Szkołą Rolniczo-Weterynaryjną „Stevan Sindjelic”. Projekt zakłada wyposażenie szkoły w zestawy tablic cyfrowych, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia, zajęcia będą bardziej zrozumiałe oraz interaktywne, co odgrywa szczególną rolę w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tablica umożliwia pokaz różnych formatów zapisów tj. filmów, fotografii, stosowania różnych oprogramowań edukacyjnych, jak również opracowywanie dokumentów na miejscu przy pomocy różnych aplikacji. Powierzchnia tablicy jest wrażliwa na dotyk, umożliwia użycie cyfrowego atramentu oraz natychmiastowe nagrywanie bieżących aktywności.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia dla uczniów z uboższego regionu Serbii, które mogą odczuwać wykluczenie ze względu na ograniczony dostęp do nowoczesnych metod edukacji. Realizacja projektu poprawi również poziom edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, zaaktywizuje uczniów, którzy mają problemy w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami. Dzięki zestawom tablic multimedialnych, placówka zwiększy różnorodność zajęć edukacyjnych, poprawi się ich atrakcyjność dzięki czemu wzrośnie również atrakcyjność szkoły i oferowanych przez nią programów edukacyjnych.

Z tablic skorzysta 250 uczniów, 50 nauczycieli, rolnicy odbywający szkolenia na terenie szkoły, a także uczniowie innych szkół, którzy także korzystają z tej placówki w celach edukacyjnych.

Doposażenie w sprzęt multimedialny Średniej Szkoły Rolniczo-Weterynaryjnej we Vranje

Projekt przeprowadzono w okresie od 31 października do 18 listopada 2016 r. Szkoła dokonała zakupu dwóch zestawów tablic cyfrowych. W skład jednego zestawu wchodzi projektor, biała tablica do wyświetleń na ścianie, laptop i tablica multimedialna. Po dostarczeniu sprzętu przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli z jego korzystania. W mieście Vranje zostały rozdysponowane ulotki informujące o zakupie sprzętu.

Dzięki użyciu tablic multimedialnych szkoła urozmaiciła zajęcia edukacyjne oraz zwiększyła ich atrakcyjność. Tablice umożliwiają pokaz różnych formatów zapisów i materiałów edukacyjnych, np. filmów, wykresów, co jest bardzo pomocne przy prowadzeniu zajęć dla przyszłych techników rolnictwa, weterynarii i żywności.

Z powodu zaistniałej różnicy pomiędzy kosztorysem zawartym we wniosku projektowym a cenami sprzętu multimedialnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu, na prośbę placówki Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przyznał dodatkowe środki finansowe na realizację tego projektu. Jego wartość wyniosła ok. 16 000 PLN (ok. 4 000 EUR), z czego ok 12 000 PLN (ok. 3 000 EUR) zostało pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.