Polska pomoc

 

Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Butiamy

Działania projektowe realizowane były w miejscowości Butiama, w regionie Mara umiejscowionym w północno-wschodniej części Tanzanii.

Największymi problemami, z którymi mierzy się butiamska społeczność lokalna są: wysoki odsetek chorych na HIV/AIDS (powyżej 25%), niski poziom edukacji, wysokie bezrobocie i brak perspektyw na godne życie. Wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły.

Efektem niskiego poziomu edukacji oraz braku oferty kulturalnej na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jest zagrożenie wykluczeniem społecznym. Parafia Our Lady of Precious Blood of Jesus wychodzi naprzeciw tym problemom prowadząc pozaszkolną świetlicę dla dzieci i młodzieży z okolicy. Miejsce to jest dla nich szansą na naukę po zmroku, uzyskanie pomocy w odrabianiu lekcji i twórczym rozwoju.

Uczestnikami działań projektowych były dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w świetlicy, nauczyciele z butiamskich szkół podstawowych i średnich oraz lokalni liderzy grup dziecięcych i młodzieżowych.

Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Butiamy

Projekt realizowany był w okresie 17.07-31.2015. Pobyt wolontariuszek w miejscu realizacji projektu miał miejsce od 05.09.2015 do 20.12.2015. W ramach projektu przewidziana była realizacja inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego.

Wykonawcą projektu była Fundacja Usłyszeć Afrykę, a partnerem lokalnym Parafia Our Lady of Precious Blood of Jesus w Butiamie, w Tanzanii.

Realizacja projektu była odpowiedzią na trudną sytuację edukacyjną, zarówno w systemie edukacji formalnej, jak i nieformalnej w Butiamie. Celem realizacji projektu była poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych i średnich w Butiamie poprzez podniesienie kompetencji językowych i zawodowych grupy nauczycieli, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez stworzenie oferty zajęć artystycznych, edukacyjnych i sportowych w świetlicy należącej do parafii Our Lady of Precious Blood of Jesus.

Podniesienie jakości kształcenia dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym nastąpiło poprzez rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej ze szkół w Butiamie oraz liderów młodzieżowych i dziecięcych grup działających przy parafii.

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy, nauczyciele oraz liderzy w świetlicy.

Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Butiamy

Projekt realizowany był w okresie 17 lipca – 31 grudnia 2015 r. Dwie wolontariuszki przebywały w miejscu realizacji projektu od 5 września do 20 grudnia 2015 r.

Działania projektowe objęły pracę edukacyjną i wychowawczą w świetlicy przyparafialnej (zajęcia artystyczne, sportowe, językowe, wyrównawcze, klub filmowy, szkolenia dla nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich w Butiamie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz szkolenia dla lokalnych liderów dziecięcych i młodzieżowych w temacie pracy z grupą).

W ramach działań projektowych w zajęciach świetlicowych wzięło udział 43 podopiecznych świetlicy, 7 nauczycieli i 5 liderów.

Wolontariuszki zaangażowane w projekt we współpracy z Fundacją Usłyszeć Afrykę zrealizowały inicjatywę edukacyjną mającą na celu propagowanie wśród Polaków wiedzy o sytuacji edukacyjnej w Tanzanii. W jej ramach przygotowano reportaż audio dla klas 4-6, poświęcony edukacji w Butiamie, gdzie o codzienności szkolnej opowiadają osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz same dzieci. Do reportażu został stworzony scenariusz zajęć, który stanowił integralną część wydawnictwa. Materiały można było zamówić mailowo.