Polska pomoc

Dalsze prace nad Wieloletnim Programem 2012-2016

W dniu 19 sierpnia br. Sejm uchwalił Ustawę o współpracy rozwojowej. Pomyślne zakończenie procesu legislacyjnego będzie oznaczało, iż Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

Ustawa nałoży na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek przedkładania Radzie Ministrów minimum 4-letniego programu współpracy rozwojowej. Według zapisów ustawy projekt Wieloletniego Programu jest opracowywany przez Ministra SZ i - w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych - zostaje udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie Minister przedstawia projekt Programu Radzie Ministrów, która przyjmuje go w drodze uchwały.

Z tego względu planujemy przedłużenie prowadzonych przez MSZ wspólnie z partnerami prac nad programem wieloletnim. Tym samym zyskamy dodatkowe miesiące na dalsze nieformalne konsultacje i możliwość doprowadzenia do szerszego konsensusu w sprawie jego zapisów.

Jednocześnie nie możemy opóźniać prac nad planem rocznym. Publikacja Ramowego planu działań i podziału środków na 2012 r. (Plan 2012) przewidziana została na wrzesień 2011 r. Dokument Planu 2012 r. opracowywany jest na podstawie  analiz i wniosków zebranych dotychczas podczas prac nad Wieloletnim programem polskiej współpracy rozwojowej.

Zakładamy możliwość wprowadzenia zmiany w zapisach Planu 2012 r. po opublikowaniu ostatecznej wersji Programu wieloletniego oraz po uchwalenia budżetu państwa na 2012 r. Plan na rok 2012 przygotowany zostanie jako dokument przejściowy, ponieważ w 2012 r. nastąpi zmiana trybu programowania z  dotychczasowego rocznego na tryb wieloletni. Ustawa zakłada, iż  Minister SZ na podstawie Programu Wieloletniego opracowuje Plan współpracy rozwojowej na okres 2 lat.

w górę

Tagi