Polska pomoc

 

Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM

Sektor spółdzielczy, w tym rolniczy, z roku na rok staje się coraz istotniejszym elementem ekonomicznego rozwoju Palestyny. Spółdzielnie dają możliwości samozatrudnienia i mają bezpośredni wpływ na poziom życia gospodarstw domowych. Mimo to szereg problemów jakie napotykają kooperatywy, brak umiejętności rozwoju produktu czy umiejętności biznesowych osób zaangażowanych w pracę spółdzielczą sprawia, że ich udział w rynku jest niewielki. Problemem dla rozwoju spółdzielczości rolnej w Palestynie są także kwestie polityczne, w tym ograniczanie dostępu do ziemi ze strony izraelskiej. Równocześnie przeprowadzone badania pokazują, że zastosowanie rozwiązań zbliżających towary spółdzielcze do standardów międzynarodowych pozwoliłoby im konkurować na lokalnym rynku i otworzyło możliwości udziału w rynkach zagranicznych. Poprawy wymaga w szczególności jakość i stabilność produktów, ale także opakowanie i rozpoznawalność znaku handlowego.

Wychodząc naprzeciw tym problemom oraz widząc szansę na trwałą poprawę sytuacji beneficjentów, PCPM, we współpracy z lokalnymi podmiotami (ARIJ, NFC), zrealizowało projekt dotyczący uzyskania certyfikatów (BIO-UE, Fairtrade, Halal) dla produktów rolnych wytwarzanych przez spółdzielnie objęte wsparciem projektowym. W ramach przedmiotowego projektu oraz dwóch modułów planowanych w latach kolejnych, podmioty zaangażowane w produkcję i sprzedaż otrzymają kompleksowe wsparcie, zarówno na poziomie podniesienia ich kompetencji, jak i możliwości technicznych. Opracowane zostaną wyspecjalizowane procedury, dostosowane do rozwiniętego systemu kontroli jakości i higieny, zarówno na poziomie produkcji, jak i przetwórstwa produktów marki Mawasem. Certyfikacja – pierwsza tego typu w sektorze spółdzielczym w Palestynie - będzie nieść zaufanie odbiorców oraz lepszy zbyt produktów na rynkach międzynarodowych, a zarazem wyższe dochody zarówno grupy spółdzielczej - beneficjentów projektu, jak i palestyńskiego sektora spółdzielczego.

Realizacja projektu stanowi rozszerzenie działań skoncentrowanych na tworzeniu spółdzielczego modelu agrobiznesu na Zachodnim Brzegu Jordanu. Działania te były prowadzone w Palestynie w latach 2014-2017 przy finansowym wsparciu z programu polskiej współpracy rozwojowej  (projekty nr 81/2014, 305/2015, 33/2016/M).

Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM

Projekt (I moduł) był realizowany w okresie 1 maja - 31 grudnia 2017 r. na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu (Palestyna), w ramach współpracy Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz dwóch organizacji lokalnych: New Farm Company i Instytutu Badań Stosowanych w Jerozolimie (ARIJ). Stanowił on kontynuację wsparcia dla palestyńskiej spółdzielczości rolniczej skupionej w ramach marki Mawasem i dążenie do dalszej profesjonalizacji produkcji oraz przetwórstwa produktów, a także zwiększenia dochodowości uczestniczących w projekcie podmiotów.

W ramach podejmowanych działań nacisk był położony na budowę wyspecjalizowanych i wystandaryzowanych systemów produkcji i przetwórstwa produktów z grupy Mawasem, odpowiadających wybranym certyfikatom jakości: Ecocert (BIO-EU), Fairtrade i Halal.

Zmiany w zakresie dostosowania spółdzielni do wymogów certyfikacyjnych wprowadzane były na trzech poziomach – rolników, spółdzielni i New Farm Company – lokalnej jednostki odpowiedzialnej za dystrybucję produkowanej żywności. W serii szkoleń dla rolników i spółdzielni przedstawione zostały cele i zasady wprowadzanych systemów jakości. Przygotowano podręczniki w zakresie zasad przetwórstwa produktów żywnościowych Mawasem. Przeprowadzono renowacje i doposażono spółdzielnie oraz NFC w sprzęt usprawniający proces produkcji i przetwórstwa, a także podnoszący poziom jakości i bezpieczeństwa pracy.

Dzięki podjętym działaniom wzrosły szanse Mawasem na rynku krajowym i zagranicznym, co w dalszej perspektywie przełoży się na poprawę warunków ekonomicznych wśród beneficjentów objętych projektem.

Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM

W ramach pierwszego modułu projektu zainicjowano procedury certyfikacyjne:

  1. złożono i opłacono wnioski aplikacyjne dotyczące certyfikatu BIO-UE dla 2 produktów, podpisano umowy z instytucją certyfikującą na poziomie producentów i przetwórcy oraz wpisano ww. podmioty na listę COAP jako znajdujące się w okresie konwersji;
  2. złożono i opłacono wnioski o certyfikat Fairtrade dla 3 produktów;
  3. rozpoczęto przygotowania do procedury certyfikacyjnej Halal.

Ponadto przeprowadzono szereg działań służących zwiększeniu umiejętności rolniczych w zakresie prowadzonych upraw oraz kompetencji spółdzielni w zakresie przetwórstwa i jakości: przeprowadzono 5 szkoleń dla rolników i 2 szkolenia dla operatorów przetwórczych spółdzielni, dla każdego z produktów Mawasem opracowano szczegółowy podręcznik przetwórstwa (w sumie 14 podręczników, każdy wydrukowany w 10 egzemplarzach), przeprowadzono inspekcje terenowe oraz pozyskano świadectwa jakości dla produktów marki Mawasem z Ministerstwa Zdrowia Palestyny. Wszystkie działania służyły zwiększeniu kompetencji eksperckich na etapie upraw i przetwórstwa oraz zmianie wizerunku spółdzielni na bardziej profesjonalny i odpowiadający na wymogi określonych ram i standardów.

Duży nacisk w ramach projektu położono także na stworzenie systemu kontroli jakości i higieny w spółdzielniach działających w ramach grupy Mawasem. Spółdzielnie zostały objęte stałym monitoringiem jakości i higieny, przeprowadzanym przez ekspertów ds. produkcji i jakości środowiska produkcyjnego. Na podstawie wyników analizy stanu technicznego spółdzielni przeprowadzono remonty pomieszczeń oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (maszyny do produkcji, stoły, niezbędne naczynia). Wsparciem objęta została także jednostka przetwórczo-dystrybucyjna New Farm Company. W celu poprawy infrastruktury oraz zasad higieny i bezpieczeństwa zatrudniono 2 osoby ds. kontroli jakości, przeprowadzono niezbędne renowacje (suszarnia, laboratorium, jednostka dozująca, otoczenie budynku, pomieszczenia sanitarne) i zainstalowano brakujące wyposażenie (pasteryzator, klimatyzacja, chłodziarka, wózek widłowy). Opracowano także podręcznik na temat higieny w miejscu pracy, co przyczyniło się od usystematyzowania obowiązujących procedur.