Polska pomoc

 

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca


Projekt jest skierowany do ratowników - strażaków, którzy uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych, szczególnie w tych, gdzie występuje zagrożenie czynnikami chemicznymi, biologicznymi czy radiacyjnymi. Drugą grupę docelową stanowią przedstawiciele kierownictwa straży pożarnej na Ukrainie - dowodzący i zarządzający podmiotami ratowniczymi w sąsiedztwie granicy z Polską: kierownictwo komendy okręgowej straży pożarnej we Lwowie, przedstawiciele komend straży pożarnej okręgu lwowskiego.

Wymiana towarowa polsko-ukraińska, wzrost znaczenia towarów wysoko przetworzonych w handlu i usługach związanych z wykorzystywaniem, magazynowaniem i obrotem materiałami niebezpiecznymi powoduje, że zagrożenia związane z ich właściwościami stale wzrastają. Zagrożenie te są realne, czego dowodem było zdarzenie z awarią transportu kolejowego białego fosforu na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Zagrożonych było 11 tysięcy ludzi, strefa skażenia wyniosła ok 90 tys. m kw. Uruchomiono służby awaryjne na Ukrainie. Po polskiej stronie inspekcje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo postawiono w stan najwyższej gotowości ze względu na bliską odległość miejsca awarii z granicą Polski. Awaria miała znamiona awarii transgranicznej. Zauważono, że występują trudności ze wzajemną komunikacją pomiędzy służbami polskimi i ukraińskimi, nieznane są wzajemnie procedury uruchamiane w takich sytuacjach po każdej ze stron, nieznany jest sposób i metodyka działań ratowniczych oraz parametry i możliwości wzajemnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego do likwidacji awarii. Dlatego projekt jest nastawiony na propagowanie wzajemnej edukacji o własnych zasobach oraz konieczności współpracy w imię podniesienia bezpieczeństwa obszarów przygranicznych oraz wzajemnej współpracy służb ratowniczych.

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca


Bezpośrednim celem tego dwuletniego projektu jest wzmocnienie zdolności służb ukraińskich na wypadek zdarzeń CBRN, w tym doposażenie beneficjenta w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas działań CBRN.

Projekt proponuje rozwiązania dotyczące:

- podniesienia świadomości decydentów związanych z ratowniczymi działaniami transgranicznymi w obliczu zagrożenia, a związanymi ze wzrostem bezpieczeństwa publicznego na Ukrainie,

- propozycji, pomysłów nowych rozwiązań szkoleniowych strażaków,

- szkolenia praktycznego dot. ukazania rozwiązań sprzętowych, metod i sposobów działania podczas likwidacji awarii CBRN stosowanych w Polsce,

- dalszego samodoskonalenia się strażaków z wykorzystaniem przekazanego sprzętu specjalistycznego.

Projekt zakłada trzy rodzaje wsparcia:

- seminarium szkoleniowe dot. wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie zapobiegania zagrożeniom CBRN,

- szkolenie praktyczne ratowników ukraińskich dot. technologii działań CBRN w Polsce,

- dostarczenie i przekazanie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w czasie działań ratowniczych podczas zagrożeń CBRN (sprzęt detekcyjny, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ubrania specjalistyczne).

Działania projektowe przyczynią się do podniesienia poziomu, szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego na Ukrainie poprzez wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska przyrodniczego.

Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 154 820 zł w 2014 r. i 208 605 zł w 2015 r., a wartość projektu odpowiednio 167 340 zł (w 2014 r.) i 222 250 zł (w 2015 r.).

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca

Działania projektowe w 2014 r. przyczyniły się do podniesienia poziomu, szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego na Ukrainie poprzez wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska przyrodniczego. Osiągnięto następujące szczegółowe rezultaty:

  • świadomość ratowników dotycząca poziomu zagrożeń związanych z czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi i nuklearnymi znacznie się zwiększyła. Zostały wymienione doświadczenia w zakresie zagrożeń o charakterze CBRN, które miały miejsce na terenie Polski i Ukrainy;
  • ukraińscy ratownicy zapoznali się z rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi oraz technologiami stosowanymi w polskim ratownictwie, co niewątpliwie podniosło element innowacji oraz zwiększyło świadomość osób odpowiedzialnych za służby ratowniczych na Ukrainie oraz pośrednio polepszyło współpracę służb ratowniczych obu państw w pasie transgranicznym;<\li>
  • przekazano stronie ukraińskiej sprzęt ratowniczy (m.in. ubrania ochrony przeciwchemicznej, buty i rękawice, kabinę dekontaminacyjną, aparaty ochrony dróg oddechowych detektory promieniowania i gazów i par wodnych ITP.) Przeprowadzono szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu, co pozwoli stronie ukraińskiej samodzielnie obsługiwać otrzymany sprzęt i wyposażenie sprzęt co w znacznym stopniu sprzętu ułatwi współpracę.

Działania projektowe w 2015 r. przyczyniły się do:

  • zwiększenia wiedzy, świadomości oraz umiejętności ratowników z obwodu lwowskiego dotyczących poziomu zagrożeń związanych z czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi i nuklearnymi oraz potrzeby wzajemnej współpracy służb ratowniczych w rejonach przygranicznych;
  • otrzymania przez ratowników z obwodu lwowskiego wskazówek dotyczących organizacji systemu ratownictwa oraz działań z zakresu ratownictwa CBRN (został opracowany podręcznik, na seminarium końcowym oraz na spotkaniach przedstawiono rekomendacje).