Polska pomoc

 

Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi

Mołdawski Rejon Ungheni znajduje się przy granicy z Rumunią. Most na rzece Prut w stolicy rejonu - mieście Ungheni - stanowi jednocześnie przejście graniczne. Rejoni Ungheni ma 111 tys. mieszkańców, z czego w terenach wiejskich zamieszkuje 75,6 tys. osób. Funkcjonuje tu 13,5 tys. gospodarstw rolnych, a także ok. 100 firm związanych z rolnictwem.

Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa to zaledwie 1,5 ha, gospodarstwa zarejestrowanego jako firma - 200 ha, spółdzielni - 340 ha. Właściciele najmniejszych gospodarstw rolnych nie są oczywiście w stanie utrzymać się z rolnictwa - pracują w miastach w zakładach przemysłowych. Gospodarstwa o powierzchni 5 - 20 ha pozwalają już funkcjonować rolnikom, jednak nie dają zadowalających dochodów. Podstawowe uprawy to: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, owoce, w tym winorośl.

Rejon Ungheni - dzięki swoim bogatym zasobom przyrodniczym i kulturowym - ma ogromy potencjał do rozwoju turystyki wiejskiej. Teren jest tu urozmaicony (największe przewyższenia w Mołdawii). Przepiękne lasy bukowe zajmują w Ungheni powierzchnię 30 tys. ha, na części z nich funkcjonuje Park Narodowy "Bukowy Kraj". Wiele wsi ma niepowtarzalny mołdawski klimat: niewielkie chatki w bajkowych kolorach, wokół mnóstwo kwiatów, idylliczne krajobrazy - modelowe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, szczególnie w aspekcie potencjalnie bogatej oferty kulturowej: działają tu 32 zespoły folklorystyczne, wielu jest rzemieślników zajmujących się rzeźbiarstwem, wyszywaniem, haftem, ceramiką. Niestety - przedstawione powyżej zasoby tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane są do rozwijania obszarów wiejskich. Nie ma produktów turystycznych przygotowanych w oparciu o nie.

Możliwości, jakie może dać rozwój turystyki wiejskiej Rejonowi Ungheni, widzą zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze. Wiele osób interesuje się utworzeniem gospodarstwa agroturystycznego, choć jak dotychczas tylko dwóch rolników zaczęło przygotowywać do tego swoje budynki. Rozwój turystyki wiejskiej rozumiany jest bardzo wąsko - myśli się o bazie noclegowej, natomiast pomijana jest kwestia niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, oferty kulturowej, promocji. Nikt nie myśli też o możliwości zrzeszania się wsi w celu przygotowania pełnej oferty turystycznej.

W Strategii Socjalno-Ekonomicznego rozwoju Rejonu Ungheni na lata 2012 - 2020, zatwierdzonej uchwałą Rady Rejonu nr 1/5 w dniu 23 lutego 2012 roku, wiele uwagi przywiązuje się do rozwoju potencjału turystycznego, przede wszystkim na terenach wiejskich. W Strategii podkreślona jest konieczność wsparcia przedsiębiorców chcących działać w sferze turystyki wiejskiej. Zauważono też potrzebę udostępnienia zasobów przyrodniczych dla turystyki, poprzez budowę stosownej infrastruktury. Administracja Parku Narodowego "Bukowy Kraj" wspierać chce rozwój turystyki. Brak jednak na razie koncepcji zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego terenu parku. Dotychczas wyznaczono tu tylko jeden szlak turystyczny, którego oznakowanie oraz infrastruktura są raczej ubogie. Bardzo cenną inicjatywą Parku jest organizacja corocznego "Święta Buka", w ramach którego można skutecznie prezentować i promować zasoby przyrodniczo-kulturowe Rejonu Ungheni. Rozwoju turystyki w Rejonie Ungheni sprzyja też bliskość granicy z Rumunią. Budowa bogatej oferty, ciekawych produktów turystycznych, a także skuteczna promocja rejonu, mogą sprawić, że turystyka wiejska stanie się istotnym źródłem dochodów mieszkańców Rejonu Ungheni.

Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi

Głównym celem projektu jest rozwój obszarów wiejskich Rejonu Ungheni poprzez umożliwienie lokalnej społeczności czerpania korzyści z turystyki wiejskiej.

Miejsce realizacji: obszary wiejskie Rejonu Ungheni, Mołdawia.

Problemy: mali i średni rolnicy nie mogą utrzymać się z produkcji rolnej, mieszkańcy - nie rolnicy - nie mają pracy (szczególnie - kobiety i ludzie młodzi).

Warunki: znakomite dla rozwoju turystyki wiejskiej, sielskie krajobrazy, bajkowe wsie, folklor, tradycje, rękodzieło, lasy i wzgórza.

Trudności: brak przemyślanych produktów turystycznych, kiepska infrastruktura, słaba promocja, brak spójnej polityki wszystkich zainteresowanych podmiotów, brak wizji i pomysłów na rozwój wsi, brak lokalnych partnerstw.

Celem projektu jest rozwój turystyki wiejskiej, która wraz z usługami okołoturystycznymi da szansę rozwoju całym wsiom. Planowane jest pokazanie mieszkańcom i przedstawicielom partnerskich instytucji dobrych przykładów z Polski, szczególnie takich, w których całe wsie łączą siły w celu rozwoju, np. poprzez tworzenie wsi tematycznych i ekomuzeów. Zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do Polski dla przedstawicieli administracji, NGO, lokalnych liderów i aktywnych rolników-pokazywać będziemy dobre przykłady. Wielkie znaczenie dla rozwoju turystyki ma tu udostępnienie największej atrakcji przyrodniczej - Parku Narodowego "Bukowy Kraj", dlatego dla pracowników Parku zorganizowany zostanie wyjazd do Polski w celu zaprezentowania doświadczeń polskich parków narodowych i krajobrazowych. W parku "Bukowy Kraj" przygotowany zostanie wzorcowy szlak turystyczny wraz z infrastrukturą i wydamy folder promocyjny. Ponadto w Ungheni odbędą się dwa warsztaty. Pierwszy – diagnoza potencjału, cele, narzędzia rozwoju, dobre praktyki, wypracowanie pomysłów na rozwój wsi, drugi – narzędzia monitoringu i ewaluacji, rozwijanie pomysłów na tworzenie i wdrażanie sposobów rozwoju wsi, mini przedsiębiorstw i agroturystyki, partnerstwa lokalne. Projekt zakończy spotkanie "okrągłego stołu", w czasie którego omówione zostaną rezultaty projektu.

Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Umożliwienie mieszkańcom wsi Rejonu Ungheni uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z turystyki i usług okołoturystycznych. 
  2. Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rejonu Ungheni (współpraca samorządu, służb ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, osób prywatnych). 
  3. Wypracowanie produktów turystycznych opartych na współpracy całych wsi, wykorzystujących zasoby ludzkie i przyrodnicze, zapewniających dochód szerokiej grupie osób. 
  4. Rozwój infrastruktury turystycznej w Rejonie Ungheni (w Parku Narodowym "Bukowy Kraj"). 
  5. Promocja Rejonu Ungheni - przede wszystkim jego zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.