Polska pomoc

 

Budowa magistrali wodnej Leova-Filipeni-Romanovca - II faza projektu

Zasoby wody zdatnej do picia w rejonie Leova w południowo-zachodniej Mołdawii nie pokrywają zapotrzebowania regionu ani nie spełniają wymogów sanitarnych. Aktualnie woda dostarczana przez wodociągi może być wykorzystana jedynie do celów technicznych. Z kolei woda źródlana oraz ta wydobywana ze studni jest często zanieczyszczona resztkami oleju. Obecny system zaopatrzenia w wodę jest dysfunkcyjny – wykorzystywany w nim sprzęt zużywa bardzo dużo energii i nie spełnia wymogów środowiskowych. Nie zapewnia także dostępu do bieżącej wody dla mieszkańców wielu wsi w regionie.

Przyłączenie Filipeni i Romanovki, położonych w pobliżu rzeki Prut, do wodociągów obsługujących większe ośrodki zapewni dostęp do bieżącej wody dla mieszkańców obu wsi. Krok ten wpłynie też pozytywnie na tempo rozwoju regionu i poziom życia jego mieszkańców. Nie tylko usprawni on miejscowe zaopatrzenie w wodę, lecz także poprawi stan środowiska naturalnego w Mołdawii.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2014 roku. Jego pierwsza faza obejmowała budowę magistrali Leova-Filipeni-Romanovka o długości 8,9 km oraz zakończenie prac ziemnych przy budowie platform w Filipeni i Romanovce.

Budowa magistrali wodnej Leova-Filipeni-Romanovca - II faza projektu

Projekt był realizowany między 1 września a 31 grudnia 2015 roku wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego – Południe w Mołdawii, przy wsparciu niemieckiego GIZ.

Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną miejscowości rejonu Leova w południowo-zachodniej Mołdawii. Jego adresatami było 3807 mieszkańców wsi Filipeni i Romanovka.

Projekt zakładał zbudowanie wodociągów lokalnych z połączeniami do magistrali (Platformy B i V) oraz 4 zbiorników retencyjnych. W projekcie przewidziano również zagospodarowanie terenów przy zbiornikach (Platformy B i V) i budowę drogi dojazdowej.

Projekt był zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego rejonu Leova.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 eur = 4,2249 zł.

Budowa magistrali wodnej Leova-Filipeni-Romanovca - II faza projektu

Zaplanowane w projekcie działania zostały zrealizowane w całości. Zbudowano wodociągi lokalne z połączeniami do magistrali (Platformy B w Filipeni i Platformy V w Romanovce), którymi na zasadzie komercyjnej zarządza obecnie firma Apa-canal Leova. Skonstruowane zostały cztery zbiorniki retencyjne – dwa o objętości 200 m3 i dwa o objętości 50 m3 – wraz z niezbędną infrastrukturą (połączenia wodociągowe, studnie). Do użytku oddano nową drogę dojazdową o długości 420 m. Zagospodarowany został również teren przy platformach, na których umieszczone są zbiorniki.

Realizacja projektu zapewniła dostęp do bieżącej wody pitnej w miejscowościach Filipeni i Romanovka, a także poprawę jej jakości. Polepszyły się warunki środowiskowe w rejonie Leova oraz zapewniono bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w wodę w sytuacjach klęsk suszy.

W trakcie trwania projektu opinia publiczna była na bieżąco informowana o efektach projektu i kontrybucji donatorów.