Polska pomoc

Bliski Wschód

Wprowadzenie

Bliski Wschód jest jednym z najbardziej niestabilnych obszarów na świecie. Istniejące w regionie animozje i konflikty o charakterze politycznym, etnicznym i religijnym przyczyniły się do wybuchu wielu wojen międzypaństwowych i domowych. Działania zbrojne prowadzone na terytoriach m.in. Palestyny, Libanu, Iraku, Iranu, Jemenu czy obecnie toczona wojna domowa w Syrii, oprócz tysięcy ofiar i rannych pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia majątku i infrastruktury, które w sposób znaczący osłabiły tempo rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów. Region Bliskiego Wschodu to także obszar występowania dużych dysproporcji w poziomie życia i rozwoju społecznego. Bogactwo  krajów Zatoki Perskiej uzyskane dzięki posiadanym zasobom naturalnym, kontrastuje z panującą w pozostałych państwach regionu biedą, korupcją, wysokim bezrobociem oraz niskim poziomem edukacji i służby zdrowia.

W większości krajów regionu systematyczne łamane i ograniczane są powszechne prawa człowieka i swobody obywatelskie w tym wolność wypowiedzi, zgromadzeń czy stowarzyszeń. W dalszym ciągu powszechnym zjawiskiem jest dyskryminacja oraz przemoc fizyczna i seksualna wobec kobiet. Pod względem demograficznym Bliski Wschód jest regionem młodym, gdzie najliczniejszą grupę wiekową stanowią dzieci do 14 roku życia oraz osoby w wieku 25-54 lata.

Jako całość obszar Bliskiego Wschodu nie stanowi priorytetu dla polskiej pomocy rozwojowej. Z krajów regionu jedynie Autonomia Palestyńska należy do priorytetowych obszarów geograficznych polskiej pomocy zgodnie z Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015. Dla innych państw takich jak Jordania, Irak, Liban, Syria polska pomoc kierowana jest poprzez system małych grantów czyli projektów realizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne, które mają na celu wsparcie lokalnych społeczności i przyczynienie się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Działania pomocowe na rzecz Autonomii Palestyńskiej w ramach programu współpracy rozwojowej koncentrują się na polepszeniu dostępu do edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz podniesieniu poziomu nauczania (sektor edukacji), poprawie infrastruktury wodno-sanitarnej, w tym lepszego dostępu do wody oraz zarządzania odpadami komunalnymi (sektor wodno-sanitarny), aktywizację zawodową w obszarze rolnictwa, handlu i usług oraz wspieranie działalności gospodarczej i wzmocnienie samorządu przedsiębiorców (sektor MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy).

W przypadku wystąpienia w regionie kryzysu humanitarnego, katastrofy naturalnej lub spowodowanej przez człowieka, Polska gotowa jest do niesienia pomocy humanitarnej. Przykładem jest dofinansowanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizacji działań humanitarnych przez polskie NGO na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii w odpowiedzi na konflikt w Syrii.

powrót

Bliski Wschód - kraje priorytetowe polskiej pomocy

w górę

Tagi