Polska pomoc

Białoruś ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ

Białoruś do niedawna pozostawała jednym z nielicznych państw europejskich, które nie podpisały Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. Długo wyczekiwany podpis został złożony jesienią 2015 r., a zaledwie rok później, 3 października 2016 roku Konwencja została ratyfikowana. Ratyfikacja Konwencji przyczyni się do zwiększenia świadomości praw osób z niepełnosprawnościami i jednocześnie nakłada na państwo obowiązek dostosowania i wdrożenia przepisów, które zabezpieczą ochronę tej części społeczeństwa białoruskiego.

Starania o podpisanie i ratyfikację przez Białoruś Konwencji były wspierane przez Polskę m.in. za pośrednictwem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka realizującej projekty na rzecz Białorusi w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2012-2015. Poprawa integracji społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem jest również jednym z celów polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Białorusi w perspektywie 2016-2020.

Ratyfikacja Konwencji otwiera nowe możliwości wspólnych inicjatyw polskich i białoruskich podmiotów działających na rzecz zapewnienia realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Polskie instytucje i organizacje posiadają cenne doświadczenie z udziału w procesie zmian, które nastąpiły po ratyfikacji Konwencji przez Polskę w dniu 6 września 2012 roku.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku. Dokument ten jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który kompleksowo odnosi się do praw osób z niepełnosprawnością. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

w górę

Tagi