Polska pomoc

 

Bezpieczna woda pitna i poprawa warunków sanitarno-higienicznych społeczności wiejskich stanu Cross River w Nigerii

Mimo posiadania obfitych złóż surowców naturalnych Nigeria znajduje się na 151 miejscu pośród 177 krajów w oenzetowskiej klasyfikacji rozwoju (indeks HDI z 2016 r.). Mniej niż 50% Nigeryjczyków posiada dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Brak prawidłowych praktyk sanitarnych i użytkowanie zanieczyszczonej wody przyczynia się do podwyższonej śmiertelności dzieci i niemowląt. Infrastruktura wodno-sanitarna potrzebna jest nie tylko przy domostwach, ale także w szkołach. Wciąż wielu uczniów, a w szczególności dziewczynki w okresie dojrzewania, rezygnuje z zajęć, gdyż w szkole nie ma ułatwiających utrzymanie higieny kranów z wodą i toalet. Zapewnienie dostępu do podstawowych mediów należy do kompetencji władz lokalnych. Mimo to objęte projektem społeczności pozostają bez dostępu do bezpiecznego źródła wody pitnej. Przyczyną tego jest niesprawna infrastruktura wodno-sanitarna. Defekacja w przypadkowych miejscach jest na objętym projektem obszarze normą. Zanieczyszczenia w ten sposób pozostawione przedostają się do źródeł wody pitnej i jedzenia. Sytuacja taka wynika z braku wsparcia władz lokalnych, nieprawidłowej konstrukcji i niskiej jakości wykonania systemów sanitarnych, braku przeszkolenia społeczności lokalnych w zakresie konserwacji infrastruktury i utrzymania higieny.

Projekt zrealizowany zostanie we współpracy z dwoma starannie wyselekcjonowanymi szkołami oraz lokalną społecznością gminy wiejskiej Bekwarra w obszarze administracyjnym Abuochiche (LGA), w stanie Cross River na obszarze południowo-wschodnim Nigerii. Gmina stanowi obszar rolniczy, gdzie 69% populacji zajmuje się rolnictwem i rzemiosłami z nim związanymi. Ubóstwo w regionie jest powszechne i dotyczy co trzeciego gospodarstwa domowego, którego przychód nie przekracza 22 euro na miesiąc (poniżej 1 euro dziennie). Kryterium wyboru lokalizacji stanowi poziom bezpiecznego zaopatrzenia w wodę i należytej infrastruktury sanitarnej, które w stanie Cross River należy do najniższych w Nigerii: zaledwie 30% ludności ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej. 

Beneficjentami projektu będą użytkownicy systemów sanitarnych: ok. 450 uczniów szkół oraz ludność lokalna, zamieszkująca obszar objęty projektem (ok. 1 656 mieszkańców). 12 osób zostanie przeszkolonych z zakresu prawidłowych praktyk sanitarnych i higieny oraz prawidłowego utrzymania i konserwacji systemów sanitarnych dostarczonych w ramach projektu.

Bezpieczna woda pitna i poprawa warunków sanitarno-higienicznych społeczności wiejskich stanu Cross River w Nigerii

Projekt ma potrwać od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r., i zostać wykonany dzięki współpracy Ambasady RP w Abudży z lokalnym partnerem, Concern Universal Nigeria. Concern Universal Nigeria jest filią międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Organizacja działa w 13 krajach na świecie w tym m.in. w Gambii, Ghanie, Gwinei, Nigerii oraz Senegalu. Organizacja wspiera praktyczne działania, które umożliwiają beneficjentom poprawę warunków życia i kształtowanie własnej przyszłości.

Celem ogólnym tego projektu jest zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych oraz dostęp do bezpiecznej wody pitnej w szkołach, tworząc jednocześnie przyjazne środowisko do nauki oraz wsparcie lokalnej społeczności. Planowana jest konstrukcja studni, budowa toalet oraz obiektów higieny osobistej, co umożliwi dostęp do bezpiecznego źródła wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higienicznych w dwóch szkołach znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bekwarra, w stanie Cross River. Dzięki temu zostanie również zminimalizowana nieobecność w zajęciach szkolnych dziewczynek w wieku dojrzewania z powodu menstruacji. W objętych projektem społecznościach przeprowadzone zostanie szkolenie zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń i promocję higieny. Celem projektu jest również zatwierdzenie obszaru objętego projektem jako obszar wolny od otwartej defekacji (Open Defecation Free – ODF).

Ułatwienie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych jest integralną częścią polityki sektorowej Federalnego rządu Nigerii. Projekt powiązany jest z realizowaną przez rząd Nigerii we współpracy z Concern Universal strategią promocji higieny na terenach wiejskich (program RUSHPIN).

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Bezpieczna woda pitna i poprawa warunków sanitarno-higienicznych społeczności wiejskich stanu Cross River w Nigerii

Projekt zrealizowano od 5 listopada do 16 grudnia 2016 roku. W jego ramach zbudowano i oddano do użytku dwie studnie wody pitnej oraz oddzielne męskie i damskie toalety. Toaleta damska została wyposażona w przebieralnie z zainstalowanym kranem z wodą, dzięki czemu stworzono mieszkańcom dostęp do wody pitnej oraz do urządzeń sanitarnych, co daje podstawę do zminimalizowania ilości zachorować z powodu brudnych rąk i picia skażonej wody. Na tyłach przebieralni zbudowano spalarnię śmieci. W społeczności gminy wiejskiej Bekwarra przeprowadzono instruktaż dotyczący poboru wody ze studni i należytego obchodzenia się z instalacją. Dla powołanego w projekcie zespołu przeprowadzono szkolenie na temat bieżącego utrzymywania, cyklicznego serwisowania i wykonywania drobnych napraw instalacji studni. Utworzono również Klub Zdrowego Środowiska zrzeszający uczniów i nauczycieli i przeprowadzono dla nich szkolenie w zakresie higieny, co podniosło świadomość higieny wśród lokalnych społeczności.

Beneficjentami objętymi projektem są użytkownicy studni i urządzeń sanitarnych (ok. 1500-2000 mieszkańców wsi Bekwarra), 450 uczniów szkół oraz 12 osób które zostało przeszkolonych w zakresie obsługi pompy.

Obszar objęty projektem został uznany za obszar wolny od otwartej defekacji (ODF, Open Defecation Free).

Całkowita wartość projektu wyniosła 50 973.37 euro, z czego 28 609.56 euro zostało pokrytych ze środków Polskiej pomocy.