Polska pomoc

 

Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim

Potrzeba realizacji projektu wynikała z wysokiej liczby osób tonących w wodach Ukrainy, niskiego poziomu organizacji ratownictwa wodnego, braku prawnych rozwiązań systemowych oraz braku prostych a zarazem nowoczesnych środków ratownictwa wodnego, w tym podręcznego sprzętu. Straż Pożarna w obwodzie lwowskim nie jest w pełni przygotowana do prowadzenia zespołowych i indywidualnych akcji ratowniczych na obszarach wodnych. Organizacje pozarządowe na Ukrainie działające w zakresie ratownictwa wodnego, pomimo przynależności do International Life Saving Federation, nie spełniają standardów światowych i europejskich. Kadry ze względu na brak dostępu do nowoczesnych technologii nie prezentują pożądanego poziomu. Na Ukrainie nie ma rozwiniętego systemu edukacji ratowników wodnych ani producentów podręcznego sprzętu ratowniczego.

Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim

Celem projektu w perspektywie długoterminowej było wzmocnienie potencjału służb ratowniczych i w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. W projekcie przewidziano seminarium pt. „System ratownictwa wodnego w województwie Lwowskim” oraz szkolenie pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ratownictwa wodnego oraz niesienia pierwszej pomocy”. Podczas wykładów i ćwiczeń ich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z globalnymi, europejskimi i polskimi standardami zarządzania kryzysowego, ratownictwa wodnego i niesienia pierwszej pomocy.

W celu wsparcia ukraińskich ratowników zakupiono i przekazano podręczny sprzęt do ratownictwa wodnego. Wsparciem dla edukacji ratowników wodnych i pracowników zarządzania kryzysowego było opracowanie podręcznika „Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych, ratownictwo wodne i pierwsza pomoc, wybrane zagadnienia”. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję „Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”. Omówiono na niej efekty realizacji projektu oraz wypracowane wnioski skutkujące standaryzacją taktyki i techniki oraz sprzętu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Wzmocnieniem konferencji były pokazy sprawności ratowników i sprzętu ratownictwa wodnego.

Ostatecznymi beneficjentami wnioskowanego projektu byli ratownicy, pracownicy administracji publicznej obwodu lwowskiego i wykładowcy Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.

Bezpieczna woda - doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim

Projekt przyczynił się do lepszego przygotowania struktur i społeczności lokalnych w obwodzie lwowskim do rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi oraz redukowaniu ryzyka ich wystąpienia na obszarach wodnych. Wsparł usprawnienie mechanizmu reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym, a także podniósł jakość zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Wartością dodana projektu było także zbliżenie zasad działania służb ratowniczych poziomu lokalnego do europejskich standardów w zakresie ratownictwa wodnego i ochrony ludności, promocja edukacji dla bezpieczeństwa, a w konsekwencji wzrost bezpieczeństwa na obszarach wodnych i zmniejszenie liczby utonięć.

W ramach projektu 32 ratowników zostało przeszkolonych z zapobiegania, reagowania i likwidacji skutków wypadków na obszarach wodnych, a 18 ratowników nabyło umiejętności z zakresu użycia nowoczesnego, podręcznego sprzętu ratunkowego oraz środków wykorzystywanych w ratownictwie wodnym. Dodatkowo 14 osób podniosło swoje kompetencje dotyczące operacyjnego działania zespołów ratowniczych. Możliwości ratownicze w obwodzie lwowskim zostały podniesione poprzez wyposażenie w sprzęt do ratownictwa wodnego.