Polska pomoc

 

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

W Mołdawii naczelną instytucją zajmującą się opracowaniem i rozpowszechnianiem informacji statystycznych jest Krajowe Biuro Statystyczne Mołdawii (KBS). W porozumieniu zawartym pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) a KBS Mołdawii w październiku 2015 r. wśród tematów wymagających długoterminowej współpracy w ramach projektów rozwojowych wskazano statystykę rolnictwa, w tym zagadnienia związane z badaniem struktury gospodarstw rolnych. Strona mołdawska zgłosiła również zainteresowanie współpracą w zakresie statystyki leśnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o szacunki podstawowych wskaźników makroekonomicznych dotyczących leśnictwa, wykorzystywanych na potrzeby rachunków narodowych. Współpraca z GUS pozwoli statystykom z KBS w Mołdawii zdobyć szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie statystyki rolnictwa i leśnictwa, co wpłynie na poprawę jakości danych statystycznych we wspomnianych dziedzinach.

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

Głównym efektem projektu realizowanego przez GUS jest wzmocnienie potencjału krajowego systemu statystycznego Mołdawii poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu badań statystycznych z obszaru rolnictwa i leśnictwa, co umożliwi zbliżenie statystyki mołdawskiej do standardów UE i innych standardów międzynarodowych.

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

W ramach projektu:

- zorganizowano wizytę studialną w Krajowym Biurze Statystycznym w Mołdawii w celu przeprowadzenia analizy sprawozdawczości i dostępności danych z zakresu leśnictwa oraz analizy aktualnego rejestru gospodarstw rolnych w Mołdawii i identyfikacji istniejących statystycznych służb terenowych;

- odbyła się wizyta przedstawicieli Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii w Polsce w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku;

- opracowano na potrzeby Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii zestaw rekomendacji w zakresie badania struktury gospodarstw rolnych oraz badań statystycznych z obszaru leśnictwa.