Polska pomoc

 

Back to basics. Działania medyczno-edukacyjne w Mendi w Papui Nowej Gwinei.

Papua Nowa Gwinea jest drugą po Grenlandii wyspą na ziemi nadal pełną białych plam na mapach wojskowych. Piękno wyspy nie współistnieje jednak z poziomem życie jej mieszkańców. Szacuje się, że 37% procent z 6,5 milionów mieszkańców żyje poniżej linii ubóstwa (dane CIA World Fact Book i WHO). Wyspa jest narażona na ciągłe katastrofy naturalne: cyklony, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, które utrudniają rozwój rolnictwa.

Wszystkie usługi medyczne na Papui Nowej Gwinei w ośrodkach państwowych czy prywatnych są całkowicie odpłatne więc pacjenci sami muszą zaopatrzyć się w leki w prywatnych aptekach o ile do nich dotrą. Poziom opieki medycznej na wyspie jest dramatyczny. Dzięki istnieniu w Mendi diecezjalnego ośrodka zdrowia pacjenci mają dostęp do bardzo ograniczonej podstawowej opieki medycznej. To samo dotyczy punktów medycznych w wioskach. Brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego. Osoby pracujące w w/w punktach to sporadycznie pielęgniarki, ale w większości felczerze, którym brak fachowej wiedzy medycznej. Brakuje leków i podstawowego sprzętu medycznego. Najczęstszym sposobem leczenia jest wypisanie pacjentowi tabletki paracetamolu jako panaceum na wszystkie dolegliwości. To samo dotyczy sposobu leczenia w dużych państwowych ośrodkach zdrowia. Brak możliwości diagnostycznych sprawia, że większość osób chorujących nigdy nie pozna nazwy ich choroby/dolegliwości, ani nie będzie wiedziała jak zapobiegać im w przyszłości.

Projekt Polskiej Misji Medycznej wpisał się w National Health Plan Ministerstwa Zdrowia Papui na lata 2011-2020, którego główną ideą jest właśnie „Back to basics”– Strenghtened primary health care and improved service delivery for the rural majority and urban disadvantaged".

Projekt PMM był pilotażem i miał służyć diagnozie potrzeb w regionie i w następstwie wdrożeniu efektywnych rozwiązań które przełożą się na poprawę zdrowia populacji.

Back to basics. Działania medyczno-edukacyjne w Mendi w Papui Nowej Gwinei.

Głównym celem projektu realizowanego w okresie 17.07.2015-31.12.2015 było: ułatwienie dostępu do postawienia diagnozy i opieki medycznej dla społeczności zamieszkującej górzyste prowincje Papui Nowej Gwinei (głównie Southern Highlands), poprawa świadomości pacjentów na temat chorób zakaźnych i przenoszonych drogą płciową oraz nauczenie zasad dbania o codzienną higienę; podstawowy screening (badania przesiewowe) populacji w Mendi oraz okolicznych wioskach w celu opracowania raportu nt. zdrowia lokalnej ludności i wdrożenia dalszych działań medycznych w regionie; współpraca z lokalnym personelem w celu wdrożenia i efektywnych metod diagnostyki i leczenia, zaopatrywania drobnych ran i wykonywania prostych zabiegów chirurgicznych. Wszystkie działania na miejscy wykonywało dwóch wolontariuszy – ratownik medyczny oraz chirurg ogólny przez okres 6 tygodni (19.10-03.12.2015).

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju:

CEL 4: Ograniczenia umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat;

CEL 5: Poprawy opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek;

CEL 6: Ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań.

Na projekt składały się następujące działania:

1. Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej;

2. Badania przesiewowe populacji  - a w następstwie opracowania raportu na temat stanu zdrowia badanej populacji;

3. Akcje edukacyjne i zwiększanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców;

4. Przeszkolenie lokalnego personelu „medycznego” w zakresie prostych rozwiązań chirurgicznych, diagnostyki i efektywnego leczenia w odniesieniu do posiadanych zasobów;

5. Inicjatywa edukacyjna.

Back to basics. Działania medyczno-edukacyjne w Mendi w Papui Nowej Gwinei.

Projekt realizowany był w okresie 17 lipca – 31 grudnia 2015 r. Dwóch wolontariuszy - lekarz chirurg i ratownik medyczny - przebywało w prowincjach Southern Highlands i Hela w Papui Nowej Gwinei od 21 października do 2 grudnia 2015 r.

Rezultaty prowadzonych działań:

- ponad 70 wykonanych planowych zabiegów chirurgicznych u pacjentów, którzy nie mieli innej możliwości skorzystania z takiej pomocy, np. z powodu wysokich kosztów albo dużej odległości od placówki państwowej;

- ponad 250 zbadanych pacjentów przez wolontariuszy PMM, u których postawiono rozpoznanie i włączono leczenie farmakologiczne i podobną liczbę osób skierowano do szpitala albo innej placówki medycznej;

- około 1000 pacjentów przebadanych wspólnie z lokalnym personelem medycznym;

- uzyskano obraz stanu zdrowia populacji, najczęstszych schorzeń i dolegliwości oraz zakresu możliwej do uzyskania pomocy medycznej w istniejącym systemie, a także rozpoznano najistotniejsze potrzeby i problemy wymagające pomocy z zewnątrz dla ich rozwiązania i na tej podstawie opracowano raport na temat sytuacji społeczeństwa w S.H. i Hela Province oraz zapotrzebowania zdrowotnego w tym regionie.

- przekazano w darze przywieziony sprzęt medyczny;

- przeszkolono liczne grono uczniów, studentów, księży oraz zwykłych mieszkańców z zakresu wybranych zagadnień pierwszej pomocy i edukacji zdrowotnej;

- przeszkolono kilku pracowników medycznych z zakresu zaopatrywania ran, w tym zasad szycia chirurgicznego i postępowania z materiałem jałowym.

- został opublikowany artykuł poświęcony wynikom projektu  na łamach Medycyny Praktycznej a także zorganizowano 2 slajdowiska dla branży medycznej i turystycznej z prezentacją dotyczącą projektu.