Polska pomoc

Azerbejdżan

Wprowadzenie

Azerbejdżan zajmuje 87 pozycję (2012 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno gospodarczy rozwój państw świata. Od czasu uzyskania niepodległości w 1991 r. na granicy pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią trwa konflikt o Górski Karabach, w wyniku którego ok. 750 tys. osób zostało przesiedlonych, zginęło 6 tys. Ormian i 11 tys. Azerów, a odpowiednio 20 i 30 tys. odniosło rany. Od czasów oficjalnego zawieszenia broni w 1994 r. nastąpił okres stabilizacji ekonomicznej, związany przede wszystkim z wydobyciem i eksportem ropy naftowej oraz gazu ziemnego, w następstwie której Azerbejdżan dołączył do grupy najszybciej rozwijających się krajów świata. Priorytetowymi działaniami wieloletniej współpracy rozwojowej pomiędzy Polską a Azerbejdżanem są rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska oraz wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych.  

powrót

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Azerbejdżanu podjęto 1 projekt instytutu badawczego na kwotę 119 499 PLN oraz 5 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 73 000 EUR.

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Azerbejdżanu realizowana jest w ramach następującego priorytetu:

  • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (1 projekt - 119 499 PLN)
    Działania służące wzmocnieniu i zwiększeniu liczby stowarzyszeń małych producentów rolnych oraz profesjonalizacji systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego, a także zawodowej i społecznej aktywizacji ludności wiejskiej.

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

W 2013 roku planuje się, że azerbejdżańscy urzędnicy wezmą udział w kolejnej edycji programu Akademii Administracji Publicznej PW, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Szkolenie zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w 2013 r. poświęcono tematyce służby cywilnej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Azerbejdżanu:

powrót

Działalność w 2012 r.

W roku 2012 na rzecz Azerbejdżanu zrealizowano 2 projekty jst/ngo i 1 administracji na łączną kwotę 449 824 PLN oraz 4 projekty w ramach systemu małych grantów na kwotę 128 300 EUR (zobacz pełną listę).

W 2012 roku polska działalność pomocowa na rzecz Azerbejdżanu skupiła się na następujących priorytetach:

  • rozwój obszarów wiejskich (1 projekt - 119 900 PLN)
    Działania służyły w szczególności: wdrożeniu elementów sprawnego i efektywnego systemu doradztwa rolniczego, zawodowej i społecznej aktywizacji ludności, rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologie energooszczędne.
  • ochrona środowiska (2 projekty - 329 924 PLN)
    Działania służyły w szczególności: wdrażaniu nowych mechanizmów współpracy społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska, wzmocnieniu grup społecznych podejmujących działania związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego i zmianom klimatu, likwidacji zagrożeń skażenia substancjami toksycznymi oraz odpadami niebezpiecznymi, wzmocnieniu przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

Dodatkowo w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wdrożono 3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 173 420 zł.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Azerbejdżanu:

powrót

w górę

Tagi