Polska pomoc

 

Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

Gospodarka Mołdawii jest praktycznie w całości uzależniona od importu surowców energetycznych, których stale rosnące ceny są ogromnym problemem zarówno dla konkurencyjności gospodarki jak i finansowym społeczeństwa o zdecydowanie najniższych dochodach w Europie. Wdrożenie innowacyjnych technologii energooszczędnych i wykorzystanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii jest priorytetem Narodowej Strategii Rozwoju Mołdawii na szczeblu centralnym oraz Strategii Rozwoju Regionów na szczeblu regionalnym. Alternatywne źródła energii (w tym odnawialnej) są nowością w regionach wiejskich Mołdawii i dotychczas praktycznie nie były wykorzystywane. Chodzi głównie w wykorzystanie tych zasobów, których Mołdawia ma w nadmiarze: słońca i biomasy. Biorąc pod uwagę potencjał: duże nasłonecznienie, dużą ilość odpadów rolnych, rosnącą hodowlę zwierząt, wzrastający areał niewykorzystywanych rolniczo żyznych gleb, stosunkowo proste możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w regionach wiejskich są bardzo duże.

Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

Celem projektu jest wdrożenie modelowych rozwiązań promujących wykorzystanie w regionach wiejskich Mołdawii najbardziej dostępnych i najtańszych alternatywnych źródeł energii: energii słonecznej i biomasy.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie 9 modelowych inicjatyw wykorzystania energii słonecznej:

  • instalację kolektorów słonecznych w dwóch wiejskich przedszkolach (wsie Mitoc, Şolcani),
  • budowę trzech innowacyjnych wiejskich suszarni słonecznych (wsie Zguriţa, Pîrjolteni, Sipoteni),
  • wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej z energii słonecznej w innowacyjnej folii ogrodniczej (wieś Chetrosu),
  • instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania folii ogrodniczej (wieś Vorniceni),
  • zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych na dwóch fermach krów mlecznych (wsie Brînzenii Noi, Ghiliceni)

oraz wdrożenie 8 pilotażowych inicjatyw związanych z produkcją i wykorzystaniem biomasy:

  • wspomaganie ogrzewania biomasą w trzech suszarniach słonecznych i jednej folii ogrodniczej (wsie Zguriţa, Pîrjolteni, Sipoteni, Vorniceni),
  • produkcję biomasy z odpadów powstałych w sadownictwie (wsie Zaim, Sadovoe, Zorile),
  • budowę innowacyjnej przetwórni owoców z suszarnią na biomasę (wieś Isacova).

W ramach projektu założono również przekazanie wiedzy i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w regionach wiejskich. Będzie to realizowane w ramach dwóch działań: wizyty studyjnej w Polsce i podczas warsztatów w Mołdawii.

Łącznie wdrożonych zostanie 17 modelowych form wykorzystania energii słonecznej i biomasy w regionach wiejskich Mołdawii, co wpłynie, poza poprawą efektywności energetycznej, na stworzenie 23 miejsc pracy w miejscach realizacji projektu oraz uzyskanie rocznych wpływów i oszczędności energetycznych o wartości ok. 240.000 Euro (po zrealizowaniu projektu). W dłuższej perspektywie realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności energetycznej i dywersyfikację źródeł energii oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności produkcji rolnej.

Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

Zakładany cel bezpośredni projektu – wdrożenie modelowych rozwiązań promujących wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w mołdawskich wsiach – został w pełni osiągnięty.

Dzięki wdrożonym innowacyjnym rozwiązaniom w miejscach realizacji projektu uzyskano średnio oszczędności energetyczne na poziomie ok. 30 proc. We wszystkich wdrażanych w ramach projektu formach działalności istotnie zostały obniżone koszty prowadzenia działalności rolniczej.

Dzięki realizacji projektu funkcjonuje 17 modelowych inicjatyw wykorzystania energii odnawialnej w regionach wiejskich i poprawy efektywności energetycznej wiejskiej przedsiębiorczości. Wdrożenie projektu miało bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych, poprzez stworzenie w miejscach realizacji projektu łącznie 23 miejsc pracy. Roczne wpływy i oszczędności energetyczne po zrealizowaniu projektu wyniosą ok. 240.000 Euro. Projekt zrealizowany został w zakładanym terminie.