Polska pomoc

 

Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Na skutek konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju pogarsza się perspektywa gospodarcza Ukrainy: agencja ratingowa Fitch obniżyła w sierpniu jej rating, sygnalizując wysokie ryzyko niewypłacalności, JP Morgan zakłada dalsze kurczenie się gospodarki o -5,2 proc. rdr i dług na koniec 2015 r. w wys. 80% PKB. Problemami są: powiększający się deficyt handlowy, spadek produkcji przemysłowej, kurczenie się rezerw walutowych i słabnąca hrywna. Te czynniki pogłębiają stagnację aktywności ekonomicznej społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie na obszarach wiejskich i małych miast.

Dla odwrócenia niekorzystnych tendencji, w pierwszej kolejności należy wspierać młode pokolenie, wchodzące w dorosłe życie. Pokazują to polskie przykłady, gdzie w dobie światowego kryzysu gospodarczego i przy skomplikowanych procedurach, notowane są jednak dodatnie wskaźniki gospodarcze, a liczba nowo zakładanych firm wzrasta (firmy innowacyjne, technologiczne, Hi-TEC są zakładane przede wszystkim przez ludzi młodych). Dlatego głównym środowiskiem, do którego jest kierowany projekt, są uczniowie ukraińskich szkół zawodowych oraz nauczyciele kształtujący postawy młodego pokolenia.

Projekt jest kontynuacją działań przeprowadzonych w ramach wcześniejszych projektów „Młodzi z inicjatywą …” (PPR 2012, 2013/2014 i 2015). W ich trakcie przedstawiciele strony ukraińskiej zwrócili jednak uwagę na potrzebę wdrożenia efektywnej metodologii kształcenia kompetencji zawodowych w profesjach dominujących dla gospodarki zachodniej Ukrainy. Niniejsza propozycja dotyczy zatem opracowania metodologii kształcenia kompetencji zawodowych (w wybranych profesjach), opartej na efektywnych i praktycznych rozwiązaniach – m.in. symulacja pracy w warunkach rzeczywistych. Instrumenty te są wskazywane przez ukraińskie środowisko oświatowe oraz władze regionalne, jako istotne dla modernizacji metod kształcenia zawodowego. Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w młodym pokoleniu oraz stopniowego dostosowywania edukacji zawodowej do potrzeb regionalnych rynków pracy na terenie zachodniej Ukrainy: obwody lwowski, równieński, wołyński, iwano-frankowski, tarnopolski i czerniowiecki.  

Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

 Projekt jest komplementarny do wcześniejszych i obecnych działań prowadzonych przez projektodawcę (m.in. 3 edycje projektu „Młodzi z inicjatywą…”, realizowane w ramach PPR 2012, 2013/2014 i 2015).

Projekt zakłada opracowanie metodologii kształcenia kompetencji zawodowych (wg tzw. wielkich grup zawodów), uniwersalnych zawodowych i przedsiębiorczych w około 20 szkołach zawodowych z 6 obwodów Ukrainy Zachodniej, opartej na efektywnych technikach, w tym metodzie symulacji pracy. Działania takie są wciąż nowością w ukraińskim systemie edukacji zawodowej.

Zrealizowane zostaną:

 • badania regionalnych rynków pracy i placówek edukacji zawodowej;
 • okrągły stół z udziałem przedsiębiorców, administracji i szkół zawodowych - platforma współpracy w dostosowaniu metod kształcenia zawodowego do potrzeb rynków pracy;
 • szkolenia dla ukraińskich nauczycieli zawodu z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych i biznesowych (40 osób z 6 obwodów);
 • opracowanie nowoczesnej metodologii kształcenia zawodowego i biznesowego wraz z materiałami dydaktycznymi i programami zajęć; zorganizowanie 2 pracownie symulacji pracy;
 • lekcje pilotażowe młodzieży; wizyty stażowe nauczycieli i młodzieży w PL.

W ramach projektu planowana jest również organizacja kolejnych edycji, znanego już na Ukrainie, międzyregionalnego konkursu Junior Biznesu dla młodzieży szkolnej. Projekt zakończy konferencja podsumowująca, której celem będzie popularyzacja nowego (efektywnego) podejścia do kształcenia kompetencji zawodowego i biznesowego młodzieży. Zakłada się udział środowisk oświatowych, samorządowych, rządowych i gospodarczych.

Zainteresowanie szkół zawodowych praktycznymi aspektami kształcenia kompetencji zawodowych i biznesowych, dzięki nowym instrumentom edukacyjnym oraz zapewnieniu trwałości ich stosowania (m.in.: wyszkolona kadra, oprac. metodologia, pracownie symulacyjne, sieć kontaktów) przyniesie korzyści dla ukraińskiej gospodarki. 

Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Rezultaty w ramach pierwszego modułu realizowanego w 2016 r.:

 1. Potwierdzone potrzeby ukraińskich szkół zawodowych w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorców w zakresie kompetencji absolwentów tych szkół w wyniku badania jakościowego i ilościowego.
 2. Przeprowadzone badanie ilościowe i jakościowe rynków pracy i zatrudnienia na terenie zachodniej Ukrainy oraz dokument raportu z badania.
 3. Sprecyzowane grupy zawodowe (tzw. wielkie grupy zawodów) objęte działaniami w ramach cyklu szkoleniowo-warsztatowego oraz skonsultowane podejście do edukacji zawodowej pomiędzy sektorami oświaty i gospodarki.
 4. Lista kryteriów naboru szkół zawodowych z terenu zachodniej Ukrainy oraz nauczycieli zawodu, zrekrutowana grupa placówek edukacji zawodowej oraz nauczycieli zawodu.
 5. Przeszkolona grupa nauczycieli zawodu z terenu zachodniej Ukrainy z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych i biznesowych, opracowane materiały szkoleniowo-warsztatowe z tego zakresu.
 6. Zorganizowany konkurs „Junior Biznesu 2016” dla młodzieży ukraińskiej, w tym ze szkół zawodowych, 2 gale finałowe, wizyta studyjna zwycięzców w Polsce.
 7. Zaangażowane środowisko gospodarcze oraz ukraińskie władze regionalne i rejonowe w patronat nad międzyregionalnym konkursem „Junior Biznesu 2016” oraz innymi działaniami projektowymi.

Rezultaty w ramach drugiego modułu realizowanego w 2017 r.:

 1. Opracowanie dokumentu metodologii kształcenia kompetencji zawodowych wraz z materiałami dydaktycznymi dla ukraińskich placówek edukacji zawodowej.  
 2. Organizacja bazy dla prowadzenia innowacyjnych zajęć praktycznych z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych, uniwersalnych zawodowych i przedsiębiorczych.  
 3. Wdrożenie innowacyjnych instrumentów edukacyjnych z zakresu kształcenia kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych do programów szkolnych w wybranych szkołach zawodowych na terenie Zach. Ukrainy.  
 4. Nawiązane kontakty pomiędzy ukraińskimi i polskimi placówkami edukacji zawodowej w zakresie współpracy projektowej.  
 5. Zorganizowany konkurs „Junior Biznesu 2017” dla młodzieży ukr., w tym ze szkół zawodowych , 2 gale finałowe, wizyta studyjna zwycięzców w Polsce.  
 6. Nawiązane kontakty pomiędzy ukr. i polskimi zespołami młodzieżowymi, biorącymi udział w konkursach zawodowych i z zakresu przedsiębiorczości - współpraca w zakresie udziału w konkursach międzynarodowych  
 7. Opracowana i wydana publikacja w jęz. ukraińskim w formie praktycznego podręcznika z zakresu efektywnego kształcenia kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych w placówkach oświatowych.  
 8. Rozpowszechniona idea kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego uwzględniającego gospodarkę opartą na wiedzy wśród decydentów administracji regionalnej i rejonowej oraz placówek oświatowych.